Menu
Obec Nižná
ObecNižná

Pripojenie nehnuteľností na verejnú kanalizáciu. Povinnosti občana ako producenta odpadových vôd. Nakladanie so žumpovými vodami.

d

Oravská vodárenská spoločnosť, a. s. Vám zasiela túto výzvu, ktorá súvisí s ukončeným projektom verejnej kanalizácie vo Vašej obci a s novými legislatívnymi opatreniami, ktoré boli prijaté v roku 2018 v súvislosti s pripojením sa na verejnú kanalizáciu a v súvislosti s nakladaním so žumpovými vodami.

Vo Vašej obci sme vybudovali verejnú splaškovú kanalizáciu s odvedením odpadových vôd na centrálnu čistiareň odpadových vôd. Táto stavba je v súčasnej dobe v skúšobnej prevádzke. Od roku 2016 došlo k postupnému pripojeniu nehnuteľností na verejnú kanalizáciu. Stále však evidujeme nehnuteľnosti, ktoré sa na verejnú kanalizáciu nepripojili. Dlhodobo pretrváva nevyhovujúci stav v nakladaní so žumpovými vodami. K takémuto nepriaznivému stavu evidujeme sťažnosti občanov a zástupcov obcí.

Týmto Vás chceme informovať o legislatívnych zmenách a o povinnostiach producenta odpadových vôd. Veríme, že sa nám spoločným úsilím podarí chrániť životné prostredie v súlade so zákonom. Nová legislatíva V roku 2018 sa zmenou a doplnením zákona o vodách, zákona o verejných vodovodoch a kanalizáciách, zákona o priestupkoch a zákona o regulácii v sieťových odvetviach stanovili prípadne zmenili opatrenia, ktoré majú za cieľ výraznejšie chrániť prírodné prostredie v oblasti likvidácie odpadových vôd. Ide najmä o tie lokality, kde je vybudovaná verejná kanalizácia a kde občania akumulujú odpadové vody v žumpách. Zároveň sú stanovené termíny, v rámci ktorých je nutné splniť tieto povinnosti. 18.10.2019, OVS, a.s. Dolný Kubín 2 Povinnosti producenta odpadových vôd akumulovaných v žumpách Novela zákona upravuje najmä povinnosti pri zneškodňovaní odpadových vôd akumulovaných v žumpách, postup vo vodoprávnych konaniach a nové skutkové podstaty správnych deliktov a priestupkov. Ustanovuje sa povinnosť pre vlastníka stavby alebo vlastníka pozemku, na ktorom bola povolená žumpa, pripojiť stavbu alebo pozemok na verejnú kanalizáciu najneskôr do 31. decembra 2021. Ten, kto akumuluje odpadové vody v žumpe, je povinný zabezpečovať ich zneškodňovanie odvozom do čistiarne odpadových vôd a na výzvu obce alebo orgánu štátnej vodnej správy predložiť doklady o odvoze odpadových vôd najviac za posledné dva roky. Odvoz odpadových vôd môže vykonávať len prevádzkovateľ verejnej kanalizácie, obec alebo osoba oprávnená podľa osobitného predpisu. Ten, kto vykonáva odvoz odpadových vôd, je povinný vydať doklad o odvoze tomu, kto o odvoz požiadal. Doklad o odvoze odpadových vôd obsahuje meno, priezvisko a adresu toho, komu bol odvoz odpadových vôd vykonaný, dátum odvozu, miesto umiestnenia žumpy, množstvo vyvezených odpadových vôd, názov osoby, ktorá odvoz odpadových vôd vykonala a adresu čistiarne odpadových vôd.“.

 

Výzva občanom

Vybudovaním verejnej kanalizácie v rámci projektu „Zásobovanie vodou a kanalizácia Oravského regiónu, etapa II.“ sú v obci pre väčšinu občanov vytvorené podmienky pre pripojenie sa na verejnú kanalizáciu. Veľa občanov zodpovedne a bezodkladne pripojili svoje nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu.

Evidujeme však nepripojené nehnuteľnosti a aj nehnuteľnosti, ktoré možnosť pripojiť sa nemajú, avšak nenakladajú so žumpovými vodami v súlade so zákonom. Žumpy často nie sú vodotesné, občania ich obsah vypúšťajú do cestných rigolov, tokov a podzemných vôd, alebo ich nelegálne zlikvidujú. Tento stav je v súčasnej dobe neakceptovateľný.

Aby nedochádzalo k nelegálnemu odvozu alebo vypúšťaniu obsahu žúmp z domácnosti, Oravská vodárenská spoločnosť, a. s. upozorní v termíne do 30. 11. 2019 obec a orgán štátnej vodnej správy na tento nelegálny stav. Následne bude Vašou povinnosťou na výzvu obce alebo orgánu štátnej vodnej správy predložiť doklady o odvoze odpadových vôd zo žúmp najviac za posledné dva roky.

 

Priestupky a pokuty

Ak občan, ktorý akumuluje odpadové vody v žumpe na výzvu obce alebo na výzvu orgánu štátnej vodnej správy nepreukáže doklad o odvoze odpadových vôd zo žumpy, sa dopúšťa priestupku, za ktorý možno uložiť pokutu až do výšky 165 €.

Vypúšťať obsah žúmp do povrchových vôd alebo podzemných vôd je zakázané, v týchto prípadoch je možné uložiť pokutu vo výške 500 € až 16 500 €.

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať emailom matus_revaj@ovs.sk alebo jan_roncak@ovs.sk alebo na telefónnych číslach Ing. Matúš Revaj +421 905 850 599, Ing. Ján Rončák +421 905 850 602.

 

Ako nakladať so žumpovými vodami?

Ten, kto akumuluje odpadové vody v žumpe, je povinný zabezpečovať ich zneškodňovanie odvozom do čistiarne odpadových vôd. Na vašu výzvu Vám vykonáme odber, odvoz a vyčistenie odpadových vôd zo žúmp na príslušnej čistiarni odpadových vôd. Pri odbere Vám vydáme doklad o odvoze. Doklad o odvoze odpadových vôd obsahuje meno, priezvisko a adresu toho, komu bol odvoz odpadových vôd vykonaný, 18.10.2019, OVS, a.s. Dolný Kubín 3 dátum odvozu, miesto umiestnenia žumpy, množstvo vyvezených odpadových vôd, názov osoby, ktorá odvoz odpadových vôd vykonala a adresu čistiarne odpadových vôd.“.

V tejto súvislosti sme prijali nový Dodatok č. 3 k Cenníku výkonov a služieb, kde producentom v obci ponúkame prvý vývoz obsahu zo žúmp v cene podľa tohto cenníka (prvá likvidácia). V prípade, ak budete vývoz obsahu žúmp vykonávať pravidelne, minimálne 3x za rok, bude cena podľa tohto cenníka za opakovanú likvidáciu obsahu žumpy.

Máte možnosť pripojiť sa na verejnú kanalizáciu a doteraz ste tak neurobili? „Najlacnejším a najekologickejším spôsobom likvidácie odpadových vôd z nehnuteľností je ich odvedenie kanalizačnou prípojkou a následne verejnou kanalizáciou do centrálnej čistiarne odpadových vôd „ Vlastník stavby alebo vlastník pozemku je povinný pripojiť stavbu alebo pozemok, kde vznikajú odpadové vody, na verejnú kanalizáciu a splniť technické podmienky týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu a uzatvoriť zmluvu o pripojení s vlastníkom verejnej kanalizácie, ak je v obci, na ktorej území sa stavba alebo pozemok nachádza, kanalizácia zriadená, ak je to technicky možné a nevyžaduje si to neprimerane vysoké náklady.

Na vašu žiadosť Vám zašleme „Prihlášku na odvádzanie splaškovej odpadovej vody“ ktorá bude podkladom pre uzatvorenie „Zmluvy o odvádzaní odpadových vôd“. Ak nie ste pripojení na verejnú kanalizáciu a nelikvidujete obsah svojej žumpy v súlade so zákonom Oravská vodárenská spoločnosť, a. s. upozorní v obec a orgán štátnej vodnej správy na tento nelegálny stav. Následne bude Vašou povinnosťou na výzvu obce alebo orgánu štátnej vodnej správy predložiť doklady o odvoze odpadových vôd zo žúmp. 18.10.2019, OVS, a.s. Dolný Kubín 4 Čo patrí a nepatrí do verejnej kanalizácie?

Do verejnej splaškovej kanalizácie ktorá je vo Vašej obci vybudovaná, je možné zaústiť bežné odpadové vody z domácností, teda splaškové vody z WC, kúpeľne, kuchyne, práčovne a podobne. Do verejnej kanalizácie je však zakázané vypustiť vody z povrchového odtoku, napríklad zrážkové vody zo striech a spevnených plôch, parkovísk, drenážne vody z odvodnenia záhrad, základov, podzemných častí budov. Taktiež je zakázané do verejnej delenej kanalizácie vypúšťať vody z hospodárskych budov (močovka) a už predčistené vody z vlastných žúmp a domových ČOV. Podrobné technické a prevádzkové informácie sú uvedené v prevádzkovom poriadku verejnej kanalizácie a príslušných smerniciach Oravskej vodárenskej spoločnosti, a. s. Sme presvedčení, že sa nám spoločným úsilím podarí naplniť ciele projektu a chrániť životné prostredie vo Vašej obci. Ďalšie informácie: www.pripojmesa.sk www.ovs.sk

 

Oficiálna správa po kliknutí sem

Cenník likvidácii OV po kliknutí sem

Prílohy

2019_10_18_ovs_list_obce_zaslanie_priloha_letak.pdf

2019_10_18_ovs_list_obce_zaslanie_priloha_letak.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 337,8 kB

výňatok z Cenníka výkonov a služieb.pdf

výňatok z Cenníka výkonov a služieb.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,1 MB
Dátum vloženia: 23. 10. 2019 13:54
Dátum poslednej aktualizácie: 23. 10. 2019 14:01
Autor: Martin Žuffa

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Klikni pre prelinkovanie

Pozývame Vás

d

d

f

d

Інформація для yкраїнців

Натисніть, щоб збільшити

f

f

f

Ovzdušie v obci

Sviatky a výročia

Meniny má Marek, Izmael, Marko, Markus

Zajtra má meniny Jaroslava

Aktuálna teplota - Nižná

25.4.2024 16:04

Aktuálna teplota:

12.0 °C

Vlhkosť:

45.9 %

Rosný bod:

0.6 °C

Predpoveď počasia

dnes, štvrtok 25. 4. 2024
dážď so snehom 7 °C 0 °C
piatok 26. 4. takmer jasno 11/-2 °C
sobota 27. 4. slabý dážď 14/2 °C
nedeľa 28. 4. jasná obloha 18/5 °C

Upozornenie na monitorovanie


kamery

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:11
DNES:899
TÝŽDEŇ:3181
CELKOM:1750600

Družobné mestá a obce