Menu
Obec Nižná
ObecNižná

Ochrana osobných údajov

Obec Nižná, ako prevádzkovateľ informačného systému, zhromažďuje, spracúva a používa osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej ako „nariadenie“) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako "zákon o ochrane osobných údajov") a robí všetko potrebné tak, aby zabezpečila súlad s týmito právnymi predpismi.

Obec Nižná bude spracúvať osobné údaje len na ten účel, na ktorý boli získané. Obec Nižná vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov, ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani nebude tieto predpisy obchádzať. Obec Nižná po splnení účelu spracúvania osobných údajov, bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu osobných údajov pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak. Účelmi spracúvania osobných údajov sú dôvody, pre ktoré sa spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb (zamestnancov, klientov, žiadateľov, sťažovateľov a podobne) v informačných systémoch obce na presne určených právnych základoch. Účely sú konkrétne určené, výslovne uvedené a oprávnené. Pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb obec Nižná dodržiava zásadu zákonnosti podľa čl. 6 a čl. 9 nariadenia.

Obec Nižná zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov, tiež chráni spracúvané osobné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania a za týmto účelom prijalo a prijíma primerané bezpečnostné opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov.

Obec Nižná spracúva osobné údaje na základe:

 • súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov,
 • zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo v rámci predzmluvných vzťahov,
 • zákonnej povinnosti prevádzkovateľa, 
 • ochrany životne dôležitých záujmov dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby,
 • plnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verenej moci,
 • oprávneného záujmu prevádzkovateľa alebo tretej strany.

Dotknuté osoby, o ktorých sú spracúvané osobné údaje v informačných systémoch obce Nižná pre konkrétne vymedzené účely si môžu uplatniť písomne alebo elektronicky nasledovné práva:

 • Právo na prístup k osobným údajom – dotknutá osoba má právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú jej osobné údaje ako aj právo získať prístup k týmto údajom, a to v rozsahu účelov a doby spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, okruh príjemcov, o postupe v každom automatickom spracúvaní, prípadne o následkoch takéhoto spracúvania. Ako prevádzkovateľ má obec Nižná právo použiť všetky primerané opatrenia na overenie totožnosti dotknutej osoby, ktorá žiada o prístup k údajom, najmä v súvislosti s online službami a identifikátormi (článok 15, recitál 63, 64 nariadenia).
 • Právo na opravu  - dotknutá osoba má právo na opravu nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov (článok 16, recitál 65 nariadenia).
 • Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“) - dotknutá osoba má právo na vymazanie tých osobných údajov, ktoré už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali a spracúvali, pri odvolaní súhlasu, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva; pri nezákonnom spracúvaní; ak sa osobné údaje získali v súvislosti s ponukou informačnej spoločnosti (pri deťoch), a to za naplnenia podmienok uvedených v článku 17, recitál 65, 66 nariadenia.
 • Právo na obmedzenie spracúvania - dotknutá osoba má právo uplatniť obmedzenie spracúvania jej osobných údajov, ak napadne správnosť osobných údajov a ostatných náležitostí v zmysle článku 18, recitálu 67 nariadenia, a to formou dočasného presunutia vybraných osobných údajov do iného systému spracúvania, zamedzenia prístupu používateľov k vybraným osobným údajom alebo dočasného odstránenia spracúvania.
 • Právo na prenosnosť osobných údajov - dotknutá osoba má právo osobné údaje poskytnuté do informačných systémov obce Nižná na základe súhlasu alebo plnenia zmluvy preniesť k ďalšiemu prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, pokiaľ je to technicky možné aj za naplnenia podmienok článku 20, recitálu 68 nariadenia v prípade, ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami. Uplatňovaním tohto práva nie je dotknutý článok 17 nariadenia. Právo na prenosnosť údajov sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej obci Nižná ako prevádzkovateľovi.
 • Právo namietať spracúvanie osobných údajov - dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, obec Nižná ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať. Dotknutá osoba má ďalej právo namietať spracúvanie údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané v rámci oprávneného záujmu obce Nižná, vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Obec Nižná nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.
 • Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú pokiaľ sa to netýka osobných údajov nevyhnutných na uzavretie zmluvy alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a obcou Nižná.
 • Právo podať sťažnosť dozornému orgánu - dotknutá osoba má právo, bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, podať v zmysle článku 77 nariadenia sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR so sídlom: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Tel: +421 2 32 313214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jejtýka, je v rozpore s nariadením.

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Klikni pre prelinkovanie

Pozývame Vás

d

d

f

d

Інформація для yкраїнців

Натисніть, щоб збільшити

f

f

f

Ovzdušie v obci

Sviatky a výročia

Meniny má Slavomír, Slávo, Tvrdomír, Jelena, Noema

Zajtra má meniny Vojtech, Amand, Dimitrij, Evarist, Amanda, Demetria

Aktuálna teplota - Nižná

22.4.2024 02:04

Aktuálna teplota:

2.1 °C

Vlhkosť:

92.5 %

Rosný bod:

1.0 °C

Predpoveď počasia

dnes, pondelok 22. 4. 2024
slabé sneženie 4 °C 0 °C
utorok 23. 4. oblačno 10/-1 °C
streda 24. 4. mierny dážď 6/2 °C
štvrtok 25. 4. dážď so snehom 4/1 °C

Upozornenie na monitorovanie


kamery

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:5
DNES:161
TÝŽDEŇ:161
CELKOM:1747580

Družobné mestá a obce