Menu
Obec Nižná
ObecNižná

Matričný úrad

Podanie žiadosti o uzavretie manželstva 

 • snúbenci zo spádových obcí si tlačivo žiadosti vyzdvihnú len v kancelárii matričného úradu najmenej 7 dní pred uzavretím manželstva
 •  vyplnené tlačivo sa kontroluje  v kancelárii matriky v prítomnosti oboch snúbencov
 • ku kontrole žiadosti sa predkladajú :
 • občianske preukazy snúbencov,
 • rodné listy,
 • u rozvedených právoplatný rozsudok o rozvode,
 • u vdovcov úmrtný list manželského partnera,
 • rodné listy spoločných maloletých detí a maloletých detí snúbenky, u ktorých nie je určený otec

Ak jeden zo snúbencov je cudzí štátny občan:  

 • Štátny občan SR  predkladá všetky náležitosti ako pri prvom prípade a cudzí štátny občan  predkladá:
 • rodný list,
 • platný cestovný doklad,
 • u rozvedených právoplatný rozsudok o rozvode,
 • u vdovcov úmrtný list manželského partnera,
 • doklad o pobyte,
 • doklad o štátnom občianstve,
 • doklad o osobnom stavenie starší ako 6 mesiacov, výnimka je iba v Poľskej republike 3 mesiace.
  najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva

Ak je domovským štátom cudzinca krajina, s ktorou SR nemá uzavretú zmluvu o právnej pomoci,  musia byť ním predkladané verejné listiny pred úradným prekladom vyššie overené v danom štáte, t.j. legalizované alebo opatrené overovacou doložkou podľa Haagskej dohody (Apostille)

Doklady vydané v zahraničí musia byť preložené súdnym prekladateľom do slovenského jazyka – zoznam prekladateľov/tlmočníkov je na stránke: www.justice.gov.sk

Pri príprave uzavretia manželstva s cudzím štátnym občanom na území SR doporučujeme priebežne spolupracovať s matričným úradom.

Ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalý pobyt na území SR (bez ohľadu na štátne občianstvo) predkladajú žiadosť a doklady uvedené pri predchádzajúcich prípadoch ktorémukoľvek matričnému úradu.

 • žiadosti na uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi sa podávajú na matričnom úrade príslušnom podľa sídla kostola.

Poplatky spojené s uzavretím manželstva sú stanovené zákonom NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v platnom znení.

Vybavovanie úmrtia občanov, ktorí zomreli v územnom obvode

Matričnému úradu sa predkladajú listy o prehliadke mŕtveho minimálne v troch exemplároch, ďalej sa dokladá občiansky preukaz zosnulého (pri cudzincoch cestovný doklad), rodný list, sobášny list, úmrtie vybavujú pozostalí mŕtveho priamo alebo prostredníctvom pohrebnej služby

Vydávanie výpisov z matriky a nazeranie do matriky

Matričný úrad vyhotoví úradný výpis  tzn. rodný list, sobášny list alebo úmrtný list, alebo umožní nazrieť do matriky a robiť z nej výpisy:

 • osobe, ktorej sa zápis týka a členom jej rodiny
 • osobe, ktorá má právoplatným rozhodnutím súdu zverené dieťa do osobnej náhradnej alebo obdobnej starostlivosti
 • splnomocnenej osobe s úradne osvedčeným podpisom osoby, ktorej sa zápis týka

Spôsob vyžiadania: osobne v kancelárii matričného úradu, písomne alebo elektronickým podaním žiadosti

Poplatok: 7 € za každý exemplár

Potrebné doklady:
občiansky preukaz alebo iný doklad totožnosti, iné listinné doklady, ak z dokladu totožnosti nie je možné určiť príbuzenský vzťah žiadateľa k osobe, ktorej matričný výpis žiada

Matričné doklady určené na použitie v zahraničí musia byť vyššie overené, t. j. legalizované alebo Apostillované, ak Slovenská republika nemá s krajinou určenia medzištátnu zmluvu o uznávaní verejných listín!

Ak chcete uzavrieť manželstvo v zahraničí - Dôležité upozornenie
Od účinnosti zákona č. 14/2006 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách, t. j. od 1. 2. 2006 Slovenská republika nevydáva osvedčenie a právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva. Štátny občan Slovenskej republiky, ktorý chce uzavrieť manželstvo v cudzine, sa môže obrátiť na matričný úrad podľa miesta svojho trvalého pobytu alebo posledného trvalého pobytu v SR. Matričný úrad mu vydá potvrdenie o tejto skutočnosti.

Ak ste uzavreli manželstvo alebo sa Vám narodilo dieťa alebo Vám zomrel Váš príbuzný v cudzine:

Matričné udalosti štátnych občanov Slovenskej republiky, ktoré nastali v cudzine, sa zapisujú do osobitnej matriky. Slovenská republika má zriadenú osobitnú matriku pri Ministerstve vnútra SR v Bratislave. Zápis sprostredkuje zastupiteľský úrad SR v zahraničí alebo matričný úrad podľa miesta trvalého pobytu alebo posledného trvalého pobytu občana na území SR, alebo ktorýkoľvek matričný úrad, ak žiadateľ nikdy nemal trvalý pobyt na území SR.
Za maloleté dieťa žiada o zápis rodič.

Upozornenie: Osobitná matrika neprijíma osobne podané žiadosti o zápis, občan môže oznámiť matričnú udalosť len jednému z uvedených orgánov.

Predkladané doklady:

 • originál cudzozemského matričného dokladu /rodného listu, sobášneho listu, úmrtného listu/ úradne preložený do slovenského jazyka, preklad sa nevyžaduje len z jazyka českého, preklad je treba zabezpečiť v SR
 • matričné doklady vydané v štáte, s ktorým Slovenská republika nemá uzavretú zmluvu o právnej pomoci, musia byť pred úradným prekladom vyššie overené v danom štáte, t. j. legalizované alebo opatrené overovacou doložkou podľa Haagskej dohody /Apostille/
 • platný občiansky preukaz alebo osvedčenie o štátnom občianstve SR
 • ďalšie doklady podľa usmernenia matričného úradu, napr. rozsudok o rozvode, sobášny list rodičov pri zápise narodenia dieťaťa, žiadosť o zapísanie ženského priezviska bez prechyľovanej koncovky a pod.

Zápis do osobitnej matriky je spoplatnený sumou 15 €.

Zákon č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku novelami z posledných rokov priniesol mnoho možností zmien, napríklad určenie druhého a tretieho mena, zmena cudzojazyčného mena na jeho slovenský ekvivalent a naopak, používanie len jedného priezviska u osôb, ktoré majú dve a viac priezvisk, zrušenie druhého a tretieho mena...

Tieto úkony vykonáva v zmysle § 2a, § 2b a § 7 citovaného zákona matričný úrad, na ktorom je zapísaná matričná udalosť (nie podľa trvalého bydliska) na základe písomného oznámenia alebo písomného vyhlásenia občana, o ktorého meno alebo priezvisko ide. V prípade dieťaťa podáva písomné oznámenie alebo vyhlásenie zákonný zástupca.

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Klikni pre prelinkovanie

Pozývame Vás

f

d

f

d

Інформація для yкраїнців

Натисніть, щоб збільшити

f

f

f

Ovzdušie v obci

Sviatky a výročia

Meniny má Gertrúda, Gerda

Zajtra má meniny Bernard, Bernardín, Hviezdoslav, Bernadeta, Bernarda, Bernardína, Hviezdoslava

Aktuálna teplota - Nižná

19.5.2024 01:05

Aktuálna teplota:

8.6 °C

Vlhkosť:

94.2 %

Rosný bod:

7.8 °C

Predpoveď počasia

dnes, nedeľa 19. 5. 2024
slabý dážď 21 °C 8 °C
pondelok 20. 5. slabý dážď 21/10 °C
utorok 21. 5. mierny dážď 23/10 °C
streda 22. 5. mierny dážď 18/12 °C

Upozornenie na monitorovanie


kamery

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:4
DNES:30
TÝŽDEŇ:4262
CELKOM:1772697

Družobné mestá a obce