Menu
Obec Nižná
ObecNižná

Základná charakteristika územného konania

Územné konanie je rozhodnutie o opatrení, ktoré sa má uskutočniť na danom území, ide o rozhodnutie o konkrétnom využití pozemku na nejaký účel. Hlavnou podmienkou vydania územného rozhodnutia je, aby navrhovaná zmena na území bola v súlade s územným plánom obce a územným plánom zóny. Ďalšími podmienkami sú predloženie dokumentácie, ktorá zohľadňuje podmienky určené v týchto plánoch, a ktorá obsahuje všetky zákonné náležitosti. Dôležitou súčasťou procesu územného konania sú aj stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy.

Typy územných rozhodnutí

Rozhodnutím o umiestnení stavby sa určuje stavebný pozemok, umiestňuje sa stavba na ňom, určujú sa podmienky na umiestnenie stavby, určujú sa požiadavky na obsah projektovej dokumentácie a čas platnosti rozhodnutia. Umiestnenie stavby sa vyznačí v grafickej prílohe územného rozhodnutia. Takéto rozhodnutie sa nevyžaduje na:

 • stavby, ktorých podmienky na umiestnenie podrobne rieši územný plán zóny, 
 • drobné stavby, 
 • stavebné úpravy a udržiavacie práce, 
 • stavby, ktoré budú v uzavretých priestoroch už existujúcich stavieb, ak sa nemení ich vonkajšie ohraničenie a výškové usporiadanie priestoru, 
 • reklamné stavby.

Rozhodnutím o využívaní územia sa povoľuje nové využívanie územia, určujú sa jeho podmienky a čas jeho platnosti. Rozhodnutie sa vyžaduje na:

 • vykonávanie terénnych úprav, ktorými sa podstatne mení územný systém ekologickej stability, vzhľad krajiny, využitie významných krajinných prvkov alebo odtokové pomery v území, najmä na výkop alebo zasypanie priekop, zavážky, na násypy a meliorácie, 
 • zriadenie alebo zrušenie verejných sadov, parkov, okrasných záhrad a inej zelene, ak sú spojené s terénnymi prácami, s odstraňovaním zelene, s vybavením chodníkmi a inými spevnenými plochami, s umiestnením drobnej záhradnej architektúry a technickým prevádzkovým zariadením na osvetlenie a údržbu zelene, 
 • zriadenie alebo zrušenie športových ihrísk, odstavných a skladovacích plôch,
 • delenie a sceľovanie pozemkov, ak podmienky na to nie sú určené územným plánom zóny, projektom pozemkových úprav, iným rozhodnutím alebo opatrením,
 • ťažobné práce, im podobné práce a s nimi súvisiace práce, ak osobitný predpis (§ 27 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 498/1991 Zb.) neustanovuje inak.

Rozhodnutím o chránenej časti krajiny sa ustanovujú jej hranice, zakazujú alebo obmedzujú určité činnosti z dôvodov ochrany verejného záujmu1i) a určujú sa podmienky jej ochrany, najmä ktoré činnosti v území nemožno vykonávať a ktoré činnosti možno vykonávať iba pri splnení určených podmienok.

Rozhodnutím o stavebnej uzávere sa vymedzuje územie, v ktorom sa dočasne zakazuje alebo obmedzuje stavebná činnosť, najmä ak by mohla sťažiť alebo znemožniť budúce využívanie územia alebo jeho organizáciu podľa pripravovaného územného plánu.

Ako postupovať?

Začatie konania

Územné konanie sa začína návrhom účastníka konania zaslaným v písomnej forme stavebnému úradu (podateľňa Obecného úradu v Nižnej). Návrh musí byť podložený potrebnou dokumentáciou, podkladmi a zoznamom osôb, ktoré prichádzajú do úvahy ako účastníci konania a sú navrhovateľovi známi (v územnom konaní o umiestnení stavby, o využívaní územia, o stavebnej uzávere a o ochrannom pásme sú účastníkmi konania aj právnické osoby a fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám vrátane bytov môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté).

Návrh na vydanie územného rozhodnutia má obsahovať:

 • meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) navrhovateľa,
 • predmet územného rozhodnutia so stručnou charakteristikou územia a spôsobu jeho doterajšieho využitia,
 • zoznam všetkých známych účastníkov územného konania (účastníkom územného konania je okrem navrhovateľa ,
 • druhy a parcelné čísla pozemkov podľa katastra nehnuteľností s uvedením vlastníckych a iných práv, ktorých sa územné rozhodnutie týka, parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb,
 • súhlas vlastníka pozemku, ak nemá navrhovateľ k pozemku vlastnícke alebo iné právo a pre navrhované opatrenie sa pozemok nedá vyvlastniť,
 • údaje o splnení podmienok určených dotknutými orgánmi štátnej správy, ak boli obstarané pred podaním návrhu.

K návrhu na vydanie územného rozhodnutia sa prikladajú:

 • situačný výkres súčasného stavu územia v dvoch vyhotoveniach na podklade katastrálnej mapy so zakreslením predmetu územného rozhodnutia a jeho polohy s vyznačením väzieb (účinkov) na okolie,
 • dokumentácia pre územné rozhodnutie v dvoch vyhotoveniach vypracovaná oprávnenou osobou; pri jednoduchých a drobných stavbách a pri ich zmenách postačí dokumentácia vypracovaná osobou s príslušným odborným vzdelaním,
 • rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy,
 • záverečné stanovisko o posúdení vplyvu stavby, alebo činnosti na životné prostredie alebo rozhodnutie zo zisťovacieho konania, ak bolo vydané,
 • doklady o rokovaniach s účastníkmi územného konania, ak sa konali pred podaním návrhu.

Priebeh konania

Ak návrh spĺňa všetky povinné náležitosti a prílohy, stavebný úrad oznámi začatie územného konania. V opačnom prípade konanie preruší a vyzve navrhovateľa, aby návrh doplnil v primeranej lehote a upozorní ho, že ak údaje alebo prílohy v tejto lehote nedoplní, konanie zastaví.

Stavebný úrad oznámi začatie územného konania do 7 dní odo dňa, keď je žiadosť o územné rozhodnutie úplná, a to všetkým známym účastníkom a dotknutým orgánom. Súčasne upozorní účastníkov, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak na ne nebude prihliadať.

Spolu s oznámením začatia konania nariadi ústne pojednávanie spojené spravidla s miestnym zisťovaním. Od ústneho pojednávania sa môže upustiť v prípade, že je pre územie spracovaná územnoplánovacia dokumentácia, na základe ktorej možno posúdiť návrh na územné rozhodnutie. Ak úrad upustí od ústneho pojednávania, určí lehotu, do ktorej môžu účastníci uplatniť námietky, a upozorní ich, že sa na neskoršie podané námietky neprihliadne. Táto lehota nesmie byť kratšia ako 7 pracovných dní.

Oznámenie o začatí územného konania stavebný úrad doručuje jeho účastníkom podľa § 24 správneho poriadku do vlastných rúk.

Začatie územného konania o umiestnení líniovej stavby alebo v odôvodnených prípadoch aj zvlášť rozsiahlej stavby, stavby s veľkým počtom účastníkov konania, oznámi stavebný úrad účastníkom územného konania verejnou vyhláškou. Rovnako postupuje aj v prípade, že mu účastníci konania alebo ich pobyt nie sú známi.

Oznámenie verejnou vyhláškou sa zverejňuje na úradnej tabuli na 15 dní, posledný deň je dňom zverejnenia (v prípade doručenia je posledný deň dňom doručenia).  

Kópiu žiadosti o začatie územného konania o umiestnení stavby a územného konania o využití územia, ktoré sa týka územia, vo vzťahu ku ktorému sa uskutočnilo posudzovanie vplyvov alebo zisťovacie konanie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, zverejní stavebný úrad bezodkladne na svojej úradnej tabuli a na svojom webovom sídle.  Zverejnenie musí stavebný úrad zabezpečiť odo dňa začatia územného konania až do jeho právoplatného ukončenia.

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Klikni pre prelinkovanie

Pozývame Vás

d

d

f

d

Інформація для yкраїнців

Натисніть, щоб збільшити

f

f

f

Ovzdušie v obci

Sviatky a výročia

Meniny má Slavomír, Slávo, Tvrdomír, Jelena, Noema

Zajtra má meniny Vojtech, Amand, Dimitrij, Evarist, Amanda, Demetria

Aktuálna teplota - Nižná

22.4.2024 02:04

Aktuálna teplota:

2.1 °C

Vlhkosť:

92.5 %

Rosný bod:

1.0 °C

Predpoveď počasia

dnes, pondelok 22. 4. 2024
slabé sneženie 4 °C 0 °C
utorok 23. 4. oblačno 10/-1 °C
streda 24. 4. mierny dážď 6/2 °C
štvrtok 25. 4. dážď so snehom 4/1 °C

Upozornenie na monitorovanie


kamery

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:6
DNES:161
TÝŽDEŇ:161
CELKOM:1747580

Družobné mestá a obce