Navigácia

Obsah

Podávanie prihlášok do materskej školy na šk. rok 2022/2023

Typ: ostatné
gVážení rodičia, Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Nižná Vám oznamuje, že v termíne od 01.05. do 31.5.2022 môžete podávať prihlášky do materskej školy na šk. rok 2022/2023.

Elektronickú prihlášku nájdete na stránke: msorlicie.edupage.org

Vyplnenú prihlášku, podpísanú obidvoma zákonnými zástupcami, spolu s lekárskym potvrdením doručte do Materskej školy Orličie 605, do 31.5.2022:

 

 • osobne - od 9:30 do 14:30 hod.,
 • poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy: ZŠ s MŠ, Orličie 605, 027 43 Nižná,
 • e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu: msorlicie@gmail.com
 • elektronickým podaním doručeným do elektronickej schránky materskej školy.

 

Prihlášku na šk. rok 2022/2023 podávajú všetci rodičia, aj tí, ktorí si už v minulom školskom roku prihlášku podali a dieťa nebolo prijaté.

Deti sú do MŠ prijímané podľa kritérií: 

 

Kritériá prijímania detí do Materskej školy v Nižnej

Od 1. januára 2022 prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy upravuje § 59 a § 59a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (ďalej len školského zákona.

Riaditeľ ZŠ s MŠ Nižná prijíma deti na základe podaných žiadostí, podľa týchto kritérií:

 • deti, ktoré dovŕšia k 31.08.2022 vek 5 rokov, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné a majú trvalý pobyt v spádovej oblasti,
 • deti s pokračovaním povinného predprimárneho vzdelávania,
 • deti, ktoré nedovŕšia do 31. 08. 2022 vek 5 rokov a zákonný zástupca bude žiadať v školskom roku 2022/2023 o predčasné plnenie povinného predprimárneho vzdelávania, pričom predloží najneskôr do 31.08.2022 so žiadosťou aj:
 • súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
 • súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast

a dieťa má trvalý pobyt v spádovej oblasti,

 • deti, ktoré dovŕšia k 31.08.2022 vek 5 rokov, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, ale nemajú trvalé bydlisko v spádovej oblasti, pokiaľ to umožňuje voľná kapacita v MŠ,
 • riaditeľ spádovej materskej školy je povinný prednostne prijať na povinné predprimárne vzdelávanie deti umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,
 • súrodenci sa prijímajú do tej istej MŠ,
 • deti z časti obce Zemianska Dedina sa prednostne prijímajú do MŠ Nová doba,
 • deti, ktoré dovŕšia vek 4 roky,
 • deti, ktoré dovŕšia vek 3 roky,
 • deti, ktoré nedovŕšili vek 3 roky ku 31.08.2022 sa prijímajú len vtedy, ak sú zabezpečené kapacitné, materiálne a personálne podmienky MŠ. Táto veková kategória sa prijíma výhradne do MŠ Orličie, kde sú pre tieto deti najvhodnejšie podmienky.

Podľa § 59 ods. 8  školského zákona:

V rozhodnutí o prijatí dieťaťa môže riaditeľ materskej školy určiť adaptačný pobyt, ktorý nesmie byť dlhší ako tri mesiace, alebo ak ide o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, diagnostický pobyt dieťaťa, ktorý nesmie byť dlhší ako tri mesiace. Pri zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa môže riaditeľ po prerokovaní so zákonným zástupcom rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy na dohodnutý čas.

 

 

 

                                                                               Mgr. Ľubomír Ivan

                                                                                    riaditeľ školy


Vytvorené: 30. 3. 2022
Posledná aktualizácia: 30. 3. 2022 10:04
Autor: Martin Žuffa