Napíšte nám svoje podnety a pripomienky na obec@nizna.sk   

Územný plán obce

Verejné prerokovanie k stavbe

Tipy na voľný čas


Anglická verzia  united_kingdom.gif, 19kB

Piatok 28. 10. 2016
Meniny má Dobromila, Kevin

Počet návštev:

Informácie SHMÚ

shmu.png, 3,6kB

Meteorologické výstrahy

Pozývame Vás

40ZUS
CoKdeJe
babyburza

Vyhľadávanie

Google

kamery

Písali o nás...

orava-sme.jpg, 1,8kB

Inzeráty

  CableConnect
SM
cvicenie
pohrebne
kominar-
directreal

Kontakt v QR kóde

qr_code-Nizna.png, 57kB
čo je QR kód - čítačka

Prerušenie distribúcie elektriny

SSE v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona c. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že dňa 25.11.2016 od 08:00 do: 18:00 bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovatela distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude na odberných miestach ulíc Generála Štefánika, Jána Hollého, Kollárova, Na Ostrvke, Orličie, Podjavorinskej, Sama Chalúpku, Uhlisko, Vansovej, Za mostom a Za Vŕškom (úplny zoznam dotknutých odberných miest je na výveskách obce a v priloženom vyrozumení)…

26.10.2016    Prečítané 8x

Prerušenie distribúcie elektriny

SSE v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona c. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že dňa 24.11.2016 od 08:00 do: 18:00 bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovatela distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude na odberných miestach ulíc Generála Štefánika, Jána Hollého, Kollárova, Na Ostrvke, Orličie, Podjavorinskej, Sama Chalúpku, Uhlisko, Vansovej, Za mostom a Za Vŕškom (úplny zoznam dotknutých odberných miest je na výveskách obce a v priloženom vyrozumení)…

26.10.2016    Prečítané 7x

Florbalové turnaje

Od 11.10. do 21.10. sa odohrali v telocvični ZŠ s MŠ 4 dvojdňové florbalové turnaje pre kategóriu mladšia a staršia prípravka a mladší a starší žiaci. Zúčastnilo sa ich spolu 70 hráčov, ktorí boli rozdelený do 13 družstiev a 4 kategórií…

26.10.2016    Prečítané 28x

Florbalisti brali body v Bratislave

Florbalový tím TJ A-FbO Nižná vycestoval na zápas 8. kola mužskej extraligy do Bratislavy, kde sa stretol s dlhoročným súperom ŠK LIDO Prírodovedec. Tieto zápasy majú tradičný náboj, nakoľko kluby proti sebe pôsobia už piaty rok, prvé dva ešte v 1. lige no a posledné tri v najvyššej súťaži. Tak isto panujú medzi klubmi priateľské vzťahy, pár hráčov pôsobilo na výmenu na hosťovaní, či už v jednom alebo druhom mužstve…

25.10.2016    Prečítané 168x

Prerušenie distribúcie elektriny

SSE v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona c. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že dňa 23.11.2016 od 08:00 do: 18:00 bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovatela distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude na odberných miestach ulíc Generála Štefánika, Jána Hollého, Kollárova, Sama Chalúpku, Uhlisko a Za mostom (úplny zoznam dotknutých odberných miest je na výveskách obce a v priloženom vyrozumení)…

24.10.2016    Prečítané 24x

UZNESENIA zo VI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nižnej v roku 2016 konaného dňa 18.októbra 2016 v zasadačke OcÚ v Nižnej, ktoré starosta obce nepodpísal

Obecné zastupiteľstvo 
22/2016 S ch v a ľ u j e
7.    Zámer prenajať obecné  nehnuteľností v k.ú.Nižná a to:
       a) pozemku reg. CKN  parcela č. 914/5, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 1739 m2  ,
       b) pozemku reg. CKN parcela č. 914/4, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 1057 m2 ,… 
       c) pozemku reg. CKN parcela č. 914/6, druh pozemku:  zastavané plochy a nádvoria o výmere 440 m2 ,
      d) pozemku reg. CKN parcela č. 914/7, druh pozemku:  zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2 ,…
      e) pozemku reg. CKN parcela č 914/8, druh pozemku:  zastavané plochy a nádvoria o výmere 23 m2, na ktorom sa nachádza stavba – sklad náradia bez prideleného s. č.,
      f) pozemku reg. CKN  parcela č 914/9, druh pozemku:  zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2,  na ktorom sa nachádza stavba – garáže bez prideleného s. č. ,
      g) pozemku reg. CKN  parcela č. 914/11, druh pozemku:  zastavané plochy a nádvoria o výmere 81 m2, na ktorom sa nachádza stavba dielne bez prideleného s. č.,
      h) stavby – sklad náradia bez prideleného s. č. postavenú na pozemku reg. CKN  parcela p.č.914/8,
      ch) stavby – garáž bez prideleného s. č. postavenú na pozemku reg. CKN  p.č 914/9,
      i) stavby – dielne bez prideleného s. č.  postavenú na pozemku reg. CKN  č. 914/11 spoločnosti Orava tenis academy, s.r.o. so sídlom Nové Hrádky 394, 027 44 Tvrdošín, IČO:46 636 935, zastúpenej konateľom Andrejom Zimáňom za účelom prevádzkovania tenisových kurtov tak, aby boli verejne dostupné občanom Obce Nižná s trvalým pobytom na území obce a žiakom ZŠ s MŠ Nižná, Nová Doba 482, 027 43 Nižná na dobu určitú od 1.4.2017 do  31.3.2019 s jednomesačnou výpovednou lehotou za nájomné vo výške 3000,-EUR (t.j.1500,-EUR ročne) z dôvodu  podpory rozvoja a popularizácie tenisu v obci za podmienky, že všetky poplatky za energie súvisiace s prevádzkovaním tenisových kurtov a prenajatých nehnuteľností hradí nájomca 
      Hlasovanie prítomní: 8 za: 8  proti: 0  zdržali sa: 0…

24.10.2016    Prečítané 119x

UZNESENIA zo VI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nižnej v roku 2016 konaného dňa 18.októbra 2016 v zasadačke OcÚ v Nižnej, ktoré starosta obce podpísal

Obecné zastupiteľstvo
21/2016 Berie na vedomie

1. Informáciu riaditeľa Spojenej školy v Nižnej o výchovno-vzdelávacej činnosti školy
2. Žiadosť Občianskeho združenia „Iný prístup – deti v rovnováhe“, Nová doba 501/18, Nižná v zastúpení Ľubicou Personovou o finančnú dotáciu
3. Stanovisko komisie pre rozpočet, financie a správu majetku obce ku žiadostiam občanov a právnických osôb
4. Kontrolu uznesení OcZ
5. Odpovede na interpelácie
6. Odstúpenie Mgr.Mareka Regulyho z funkcie šéfredaktora obecných novín „NIŽNIANSKE OZVENY“ ku dňu 18.10.2016
      Body 1-6 prítomní: 8…

24.10.2016    Prečítané 104x

Stratila sa fenka

psikDňa 22. októbra okolo 1600hod. sa stratila
štvormesačná bielokrémová fenka labradora.
Nálezcovi je sľúbená odmena.
Majiteľa kontaktujte na telefónne číslo: 0940 934 315…

24.10.2016    Prečítané 14x

Prednáška o zdravej výžive

Zdravotno sociálna komisia a Červený kríž v Nižnej Vás pozýva v stredu 26.10.2016 o 15:00 hod. do Rotundy DK na prednášku o zdravej výžive a zároveň Vám bude zmeraný tlak a cholesterol.24.10.2016    Prečítané 29x

Farské oznamy 23. októbra 2016

FO485x126

Liturgický kalendár týždňa:

NEDEĽA: TRIDSIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
Pondelok: Sv. Antona Máriu Clareta, biskupa; ľub. spomienka
Utorok: Výročie posviacky katedrálneho chrámu sv. Martina z Tours v Sp. Kapitule; sviatok
Streda: Výročie posviacky chrámov, ktorých deň posviacky nie je známy, slávnosť
Piatok: Sv. Šimona a Júdu, apoštolov; sviatok
Sobota: Panny Márie v sobotu
NEDEĽA: TRIDSIATA PRVÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

22.10.2016    Prečítané 261x

Stránka: 1-2-3-4-5-6-7-8-... 278-Ďalšia

Projekty

ministerstvo-tatry-fers.jpg, 34kB ministerstvo-tatry-fers.jpg, 34kB SIEA PL-SK NadaciaAllianz minv AVF MKSR KIA VO2

Partneri

EURES.jpg, 4,8kB   Eures-T.jpg, 9,4kB 3o_media.PNG, 11kB DSiDATA.PNG, 5,3kB AVF KST.jpg, 5,8kB oravaman.jpg, 3,9kB cykloklub.jpg, 4,3kB

 

Adresa: Obec Nižná, Nová doba 506, 027 43 Nižná | Tel.: +421 43 5309 786 | Fax.: +421 43 5381 360 | Email: obec@nizna.sk
Úradné hodiny: Po,Ut:8:00 - 15:00 | St: 8:00 - 17:00 | Št: Nestránkový deň | Pi: 8:00 - 14:00
Denne od 11:00 do 12:00 je obedňajšia prestávka.

IČO: 00314684   DIČ: 2020561752   účet: SK68 0200 0000 0000 1752 6332

Pixel design ©2007 | webmaster | RSS feed | Valid XHTML 1.0 Transitional | Valid CSS! |