Menu
Obec Nižná
ObecNižná

Dane a poplatky

Daň za psa

 

 1. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou.
 2. Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní. Základom dane je počet psov.
 3. Správca dane určuje ročnú sadzbu dane za psa nasledovne:  
 1. 10 eur v rodinných domoch, 
 2. 25 eur v obytných domoch,  
 3. 25 eur v podnikateľských objektoch,   
 1. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa sa pes stal predmetom dane podľa bodu 1 tohto článku a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.

 

 

 

Daň za užívanie verejného priestranstva

 

 1. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva.
 2. Verejným priestranstvom na účely tohto všeobecne záväzného nariadenia sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce. 
 3. Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného a iného materiálu, umiestnenie skládky,  predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, trvalé a dočasné parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska, umiestnenie prenosnej garáže, umiestnenie sezónnych a príležitostných terás.
 4. Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva. 
 5. Správca dane určuje sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva nasledovne:
 1. predaj tovaru na tržnici na ploche do 4 m2 (t.j. 2 stoly) – 1,5 eur/m2/deň, každý ďalší m2: 1,5 eur/m2/deň
 2. predaj tovaru na tržnici z auta – 0,9 eur/m2/deň,
 3. umiestnenie cirkusu, lunaparku, strelnice a pod. – 0,06 eur/m2/deň, najviac 100eur/deň,
 4. umiestnenie stavebného a iného materiálu, umiestnenie skládky (napr. dreva) do 10m20,12 eur/m2/deň,
 5. umiestnenie prenosnej garáže 6 eur/m2/rok,
 6. dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva - 0,12 eur/m2/deň,
 7. umiestnenie sezónnych a príležitostných terás – 0,08 eur/m2/deň, 
 8. umiestnenie stánku na predaj tovarov a poskytovanie služieb mimo tržnice – 0,08 eur/m2/deň,
 9. využívanie verejného priestranstva za účelom reklamy (napr. propagácia služieb, výrobkov) – 0,12 eur/m2/deň.
 1. Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká skončením užívania verejného priestranstva.
 2. Oznamovaciu povinnosť je povinná vykonať právnická alebo fyzická osoba na adrese správcu dane osobne resp. písomne nasledovne:

bod 5, písm. a), b), c), e), f), g), h), i), – pred dňom začatia užívania verejného priestranstva , najneskôr v deň začatia užívania,

bod 5, písm. d) – v deň začatia užívania verejného priestranstva pričom za prvých sedem dní užívania sa daň neplatí.

 1. Za vyhradené priestory verejného priestranstva na dočasné parkovanie motorového vozidla pre sadzbu podľa čl. 3 bod. 5 písm. f) sa určuje časť obecného pozemku reg. CKN parcela č.815- plocha parkoviska medzi železničnou stanicou a Závodnou ulicou.

 

 

   Daň za ubytovanie

 

 1. Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby podľa § 754 až 759 Občianskeho zákonníka v ubytovacom zariadení (ďalej len „zariadenie“), ktorým je hotel, motel, botel, hostel, penzión, apartmánový dom, kúpeľný dom, liečebný dom, ubytovacie zariadenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební, ubytovňa, chata, stavba na individuálnu rekreáciu, zrub, bungalov, kemping, minikemp, táborisko, rodinný dom, byt v bytovom dome, v rodinnom dome alebo v stavbe slúžiacej na viaceré účely a iné zariadenie poskytujúce odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osobe.
 2. Daňovníkom je fyzická  osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.
 3. Základom dane je počet prenocovaní, najviac však 60 prenocovaní daňovníka u jedného platiteľa dane v jednom kalendárnom roku.
 4. Správca dane určuje sadzbu dane za ubytovanie vo výške 0,40 eur na osobu a prenocovanie.
 5. Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osobe poskytuje. Ak nemožno určiť prevádzkovateľa zariadenia, platiteľom dane je vlastník nehnuteľnosti alebo jej časti, v ktorej sa odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osobe poskytuje. Ak je nehnuteľnosť alebo jej časť, v ktorej sa poskytuje odplatné prechodné ubytovanie, vo vlastníctve viacerých osôb, platiteľom dane je každý z nich a za daň ručia spoločne a nerozdielne.
 6. Platiteľ dane je povinný na účely tejto dane viesť podrobnú evidenciu fyzických osôb, ktorým bolo odplatné prechodné ubytovanie poskytované. Evidenciu fyzických osôb vedie v listinnej podobe alebo elektronickej podobe formou evidenčnej knihy, ktorá obsahuje meno a priezvisko fyzickej osoby, adresu trvalého pobytu, dátum narodenia, číslo a druh preukazu totožnosti, ktorým môže byť občiansky preukaz, cestovný pas alebo iný doklad preukazujúci totožnosť daňovníka, dĺžku pobytu (počet prenocovaní) a ďalšie záznamy potrebné pre správne určenie dane. Evidenčnú knihu je povinný viesť prehľadne a zápisy usporadúvať postupne z časového hľadiska podľa vzniku daňovej povinnosti. Evidenčnú knihu je platiteľ dane povinný predložiť kedykoľvek ku kontrole zamestnancovi správcu dane.
 7. Platiteľ dane je povinný obci oznámiť najneskôr v deň začatia poskytovania odplatného prechodného ubytovania ubytovaciu kapacitu zariadenia a ukončenie poskytovania odplatného prechodného ubytovania je platiteľ dane povinný obci oznámiť najneskôr do 30 dní odo dňa ukončenia poskytovania odplatného prechodného ubytovania. Platiteľ dane je povinný obci oznámiť všetky zmeny skutočností rozhodujúcich pre určenie dane do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti nastali.
 8. Platiteľ dane je povinný bez vyrubenia uhradiť daň na účet obce alebo v hotovosti na obecnom úrade najneskôr do 30 dní po ukončení polroka.

 

 

 Daň za predajné automaty 

                                                

 1. Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti.
 2. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.
 3. Základom dane je počet predajných automatov. 
 4. Správca dane určuje sadzbu dane za každý jeden predajný automat vo výške 75 eur ročne.
 5. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa predajný automat začal prevádzkovať a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.

 

 

  Daň za nevýherne hracie prístroje 

  

 1. Predmetom dane za nevýherne hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti.
 2. Nevýherné hracie prístroje sú:
 1. elektronické prístroje na počítačové hry,
 2. mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.    
 1. Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nevýherne hracie automaty prevádzkuje.
 2. Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov. 
 3. Správca dane určuje sadzbu dane za každý jeden nevýherný hrací prístroj vo výške 75 eur ročne s výnimkou nevýherných hracích prístrojov, ktoré slúžia na rozvoj športovej činnosti (biliard, stolný futbal, športové šípky), u ktorých sa sadzba dane za jeden nevýherný prístroj znižuje na výšku 20 eur ročne.
 4. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa nevýherný hrací prístroj začal prevádzkovať, a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.

 

 

 Spoločné ustanovenia

 

 1. Na priznania k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje sa vzťahujú ustanovenia §99a, § 99b, §99c a §99d zákona o miestnych daniach.
 2. Daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje  sa vyrubuje rozhodnutím. Vyrubená daň je splatná do 15  dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.  Pri dani za užívanie verejného priestranstva môže správca dane určiť splátky dane a lehotu ich splatnosti v rozhodnutí.

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Klikni pre prelinkovanie

Pozývame Vás

d

s

Інформація для yкраїнців

Натисніть, щоб збільшити

f

f

f

Ovzdušie v obci

Sviatky a výročia

Meniny má Sidónia, Sidón

Zajtra má meniny Ján, Janis, Jaško, Jens, Johan, Jovan, Nino, Sean

Aktuálna teplota - Nižná

23.6.2024 00:06

Aktuálna teplota:

16.6 °C

Vlhkosť:

90.8 %

Rosný bod:

15.1 °C

Predpoveď počasia

dnes, nedeľa 23. 6. 2024
jasná obloha 22 °C 14 °C
pondelok 24. 6. takmer jasno 21/11 °C
utorok 25. 6. jasná obloha 24/11 °C
streda 26. 6. mierny dážď 25/14 °C

Upozornenie na monitorovanie


kamery

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:19
TÝŽDEŇ:6056
CELKOM:1798684

Družobné mestá a obce