Menu
Obec Nižná
ObecNižná

Dane a poplatky

Daň za psa

 1. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou.
 2. Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní. Základom dane je počet psov.
 3. Správca dane určuje ročnú sadzbu dane za psa nasledovne:  
 • 6 eur v rodinných domoch   
 • 20 eur v obytných domoch,  
 • 20 eur v podnikateľských objektoch

4. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa sa pes stal predmetom dane podľa bodu 1 tohto článku a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.

Daň za užívanie verejného priestranstva

 1. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva
 2. Verejným priestranstvom na účely tohto všeobecne záväzného nariadenia sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce.
 3. Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného a iného zariadenia, umiestnenie stavebného a iného materiálu, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky, trvalé a dočasné parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska, umiestnenie prenosnej garáže, umiestnenie sezónnych a príležitostných terás.
 4. Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.
 5. Správca dane určuje sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva nasledovne:
 • predaj tovaru na tržnici na ploche do 4 m2 (t.j. 2 stoly) – 4,40 eur/deň, každý ďalší m2 1,-eur/deň,
 • predaj tovaru na tržnici z osobného auta – 6 eur /deň,
 • predaj tovaru na tržnici z nákladného auta – 12 eur/deň,
 • umiestnenie cirkusu, lunaparku, strelnice a pod. – 20 eur/deň
 • umiestnenie stavebného a iného materiálu, umiestnenie skládky (napr. dreva) –1,50 eur na každý začatý týždeň,
 • umiestnenie prenosnej garáže 50 eur ročne,
 • dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva - 0,12 eur/m2/deň,
 • umiestnenie sezónnych a príležitostných terás – 0,08 eur/m2/deň,
 • umiestnenie stánku na predaj tovarov a poskytovanie služieb mimo tržnice – 0,08 eur/m2/deň,
 • využívanie verejného priestranstva za účelom reklamy (napr. propagácia služieb, výrobkov) – 0,12 eur/m2/deň,
 • využívanie verejného priestranstva za účelom vyučovania žiakov autoškoly (cvičné jazdy) –

360 eur ročne.

6. Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká skončením užívania verejného priestranstva.

7. Oznamovaciu povinnosť je povinná vykonať právnická alebo fyzická osoba na adrese správcu dane osobne resp. písomne nasledovne:

bod 5, písm. a), b), c), d), f), g), h), i), j), k) – pred dňom začatia užívania verejného priestranstva resp. v deň užívania,

bod 5, písm. e) – v deň začatia užívania verejného priestranstva pričom za prvý deň užívania sa daň neplatí.

8. Za vyhradené priestory verejného priestranstva na dočasné parkovanie motorového vozidla pre sadzbu podľa čl. 3 bod. 5 písm. g) sa určuje plocha parkoviska medzi železničnou stanicou a Závodnou ulicou.

Daň za ubytovanie

 1. Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení.
 2. Daňovníkom je fyzickáosoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.
 3. Základom dane je počet prenocovaní.
 4. Správca dane určuje sadzbu dane za ubytovanie vo výške 0,35 eur na osobu a prenocovanie.
 5. Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné ubytovanie poskytuje.
 6. Platiteľ dane je povinný viesť prehľadnú evidenciu osôb prechodne ubytovaných v ubytovacom zariadení - knihu ubytovaných hostí, ktorú je povinný predložiť kedykoľvek ku kontrole zamestnancovi správcu dane.

Platiteľ dane je povinný raz ročne k  31.12., najneskôr do 15-teho dňa nasledujúceho roka podať na adresu správcu dane písomné oznámenie o počte ubytovaných osôb a prenocovaní hostí a uhradiť daň najneskôr do 30 dní po ukončení roka, o čom správca dane vyhotoví potvrdenie o zaplatení dane.  

Daň za predajné automaty

 1. Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti.
 2. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.
 3. Základom dane je počet predajných automatov.
 4. Správca dane určuje sadzbu dane za každý jeden predajný automat vo výške 75 eur ročne.
 5. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa predajný automat začal prevádzkovať a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.

Daň za nevýherne hracie prístroje 

 1. Predmetom dane za nevýherne hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti.
 2. Nevýherné hracie prístroje sú:
 • elektronické prístroje na počítačové hry
 • mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry

3. Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nevýherne hracie automaty prevádzkuje.

4. Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.

5. Správca dane určuje sadzbu dane za každý jeden nevýherný hrací prístroj vo výške 75 eur ročne s výnimkou nevýherných hracích prístrojov, ktoré slúžia na rozvoj športovej činnosti (biliard, stolný futbal, športové šípky), u ktorých sa sadzba dane za jeden nevýherný prístroj znižuje na výšku 20 eur ročne.

6. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa nevýherný hrací prístroj začal prevádzkovať, a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.

Na priznania k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje sa vzťahujú ustanovenia §99a, § 99b, §99c a §99d zákona o miestnych daniach.

Vyrubená daň za psa, k dani za predajné automaty, k dani za nevýherné hracie prístroje a k dani za užívanie verejného priestranstva sú splatné do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Klikni pre prelinkovanie

Pozývame Vás

d

f

h

f

f

Інформація для yкраїнців

Натисніть, щоб збільшити

f

f

f

Ovzdušie v obci

Sviatky a výročia

Meniny má Etela

Zajtra má meniny Roman, Romana, Romina

Aktuálna teplota - Nižná

22.2.2024 09:11

Aktuálna teplota:

8.2 °C

Vlhkosť:

65.9 %

Rosný bod:

2.2 °C

Predpoveď počasia

dnes, štvrtok 22. 2. 2024
zamračené 7 °C 2 °C
piatok 23. 2. mierny dážď 5/4 °C
sobota 24. 2. mierny dážď 8/3 °C
nedeľa 25. 2. slabý dážď 9/4 °C

Upozornenie na monitorovanie


kamery

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:4
DNES:249
TÝŽDEŇ:2077
CELKOM:1695795

Družobné mestá a obce