Navigácia

Obsah

Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility ŽSK

Typ: ostatné
dSpráva o hodnotení strategického dokumentu „Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja“ – žiadosť o stanovisko

Obstarávateľ, Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 48 Žilina, doručil dňa 09. 04. 2020 Okresnému úradu Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja,  podľa § 9 ods. 6 zákona č. 24/2006  Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) správu o hodnotení strategického dokumentu „Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja“ ktorú Vám  podľa § 10 ods. 1 zákona ako dotknutej obci zasielame.

         Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja,  Vás vyzýva, aby ste podľa § 11 ods. 1 zákona, ako dotknutá obec  informovali  do 3 dní od doručenia tohto oznámenia o správe o hodnotení verejnosť spôsobom v mieste obvyklým a zároveň verejnosti oznámili kedy a kde je možné do oznámenia nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Správa musí byť verejnosti sprístupnená najmenej po dobu 21 dní  od jej doručenia.

        Vaše písomné stanovisko k správe o posúdení strategického dokumentu podľa § 12 ods. 1) zákona,  prosíme doručiť na adresu: Okresného úradu Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej vodnej správy a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina, najneskôr do 21 dní od jeho doručenia. Ak v uvedenej lehote nebude na našu adresu doručené Vaše písomné stanovisko, tunajší úrad podľa § 12 ods. 3 zákona, nemusí naň prihliadať. Zároveň si dovoľujeme požiadať o zaslanie stanoviska aj v elektronickej podobe na e-mail: dagmar.grofova@minv.sk.

 

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko na Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja,   do 21 dní odo dňa zverejnenia informácie o správe o hodnotení strategického dokumentu podľa § 11 ods. 1 zákona

Uvedená správa o hodnotení strategického dokumentu „Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja“ je zverejnená na internetovej stránke :

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/strategia-udrzatelneho-rozvoja-dopravy-mobility-zilinskeho-samospravne

Konzultácie v zmysle § 63 zákona  k správe o hodnotení strategického dokumentu sú možné počas trvania procesu posudzovania v pracovné dni v čase od 8.00 – 14.00 hod. osobne na Okresnom úrade Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina,  tel. č. 041/733 5696.

S pozdravom

Ing. arch. Pavel Kropitz

                                                                                            vedúci odboru

 

Oficiálny dokument na stiahnutie.


Príloha

Vytvorené: 22. 4. 2020
Posledná aktualizácia: 22. 4. 2020 09:01
Autor: Martin Žuffa