Navigácia

Obsah

Riaditeľ ZUŠ V. Habovštiaka - Vyhlásenie výberového konania

Typ: ostatné
dObec Nižná vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 4 zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s § 5 zákona č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie funkcie

Riaditeľ/ka Základnej  umeleckej školy Vendelína Habovštiaka Nižná, Nová doba 482, 027 43 Nižná

 

Požiadavky:

 • kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti v zmysle § 9, § 10 ods. 1, § 11 a § 39 podľa zákona  č.138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a v súlade s vyhláškou MŠVVaŠ SR č.1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti podľa § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve, školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení,
 • vykonaná 1. atestácia podľa § 30 ods. 1 alebo jej získanie podľa § 90 ods. 1 a ods. 3 zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení,
 • bezúhonnosť - § 9 ods.1 písm. b ) a § 15 zákona č. 138/2019 Z.z.,
 • zdravotná spôsobilosť - § 9 ods. 1 písm. c) a § 16 zákona č. 138/2019 Z.z.,
 • ovládanie štátneho jazyka - § 9 ods. 1 písm. d) a § 17 zákona č. 138/2019 Z.z.,
 • predloženie písomného návrhu koncepcie rozvoja základnej umeleckej školy,
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • znalosť príslušných legislatívnych noriem v oblasti školstva a rozpočtovníctva rozpočtových organizácií,
 • riadiace a organizačné schopnosti
 • znalosť práce s PC (Word, Excel, Internet).

 

Požadované doklady:

1) písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,

2) písomný súhlas uchádzača so spracovaním a archiváciou jeho osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

3) úradne overené kópie dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania,

4) úradne overený doklad o vykonaní 1. atestácie (absolvovanie 1. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady podľa predpisov platných do 31.10.2009),

5) doklad o pedagogickej činnosti – min. 5 rokov,

6) čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,

7) štruktúrovaný profesijný životopis,

8) písomný návrh koncepcie rozvoja základnej umeleckej školy,

9) lekárske potvrdenie o duševnej a telesnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca (nie staršie ako tri mesiace),

10) čestné prehlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v písomnej žiadosti a v požadovaných dokladoch.

 

Prihlášku spolu s požadovanými dokladmi doručte do 28.apríla 2020 (rozhodujúcim je dátum na poštovej pečiatke) na adresu: Obecný úrad v Nižnej, Nová doba č.506, 027 43  Nižná.

Obálku označte heslom „Neotvárať - Výberové konanie - Základná umelecká škola Vendelína Habovštiaka Nižná“. Termín, miesto a čas výberového konania bude uchádzačom oznámený písomne.

                                                                                        Ing. Jaroslav Rosina -  starosta obce

 

Priložený dokument: Riaditeľ ZUŠ -Vyhlásenie výberového konania


Príloha

Vytvorené: 7. 4. 2020
Posledná aktualizácia: 7. 4. 2020 09:14
Autor: Martin Žuffa