Navigácia

Obsah

Pozvánka na V. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Typ: ostatné
Pozvánka na V. zasadnutie Obecného zastupiteľstva 1v Nižnej.

Starosta Obce Nižná

Poslanci OcZ

Hlavná kontrolórka

Riaditeľ TS Nižná

 

 

P  O  Z V  Á  N  K  A

 

Podľa ustanovenia §-u 12 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň

 

10. septembra 2019 o 16.00 hod. (utorok)

do zasadačky Obecného úradu v Nižnej

 

s týmto programom:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zapisnice
 3. Schválenie návrhovej komisiea programu zasadnutia
 4. Zánik mandátu poslanca obecného zastupiteľstva Mgr.Mareka Regulyho a zloženie sľubu náhradníčky Mgr. Tatiany Petrovičovej
 5. Zmena rozpočtu obce
 6. Interpelácie
 7. Petícia občanov
 8. Diskusia
 9. Program odpadového hospodárstva obce Nižná
 10. Komunitný plán sociálnych služieb obce Nižná
 11. Odmeny preposlancov, predsedov komisií a členov komisií (poslancov a neposlancov) za I. polrok 2019
 12. Audítorská správa individuálnej účtovnej závierky obce Nižná za rok 2018
 13. Plnenie programového rozpočtu obce k 30.6.2019
 14. Záznamy hlavnej kontrolórky z kontrolnej činnosti
 15. Úprava výšky nájomného v nebytových priestorov obce Nižná
 16. Predaj a zámena obecného majetku na základe žiadostí občanov
 17. Predaj obecného majetku – starý obecný úrad a plaváreň
 18. Kontrola uznesení
 19. Plat starostu obce
 20. Žiadosti občanov a právnických osôb
 21. Rôzne
 22. Záver.

 

V Nižnej dňa 03.09.2019

 

 

Ing. Jaroslav Rosina

starosta obce

 

 


Vytvorené: 3. 9. 2019
Posledná aktualizácia: 3. 9. 2019 14:33
Autor: Veronika Latková