Navigácia

Obsah

Zápis žiakov do 1.ročníka ZŠ s MŠ Nižná

Typ: ostatné
dZápis žiakov do 1.ročníka ZŠ s MŠ Nižná pre školský rok 2021/2022 sa uskutoční bez osobnej prítomnosti detí a rodičov
v termíne od 09. apríla do 30. apríla 2021.

Zápis prebieha podaním prihlášky:

  • Prostredníctvom elektronického formulára (formulár na stiahnutie – www.
  • Vytlačenú a obidvoma zákonnými zástupcami podpísanú prihlášku treba doručiť do základnej školy do 30.04.2021 v pracovných dňoch v čase od 07.30 – 14.00 hod. Prihlášku môžete vložiť aj do poštovej schránky pri hlavnom vchode do budovy základnej školy.
  • Ak nemáte možnosť vyplniť formulár elektronicky alebo ho vytlačiť, môžete sa dohodnúť na stretnutí so zástupkyňou školy na t.č. 0944412335 a spolu vypíšete prihlášku.
  • Prezenčný zápis žiakov do I. ročníka sa uskutoční koncom mája, začiatkom júna ak to dovolí epidemiologická situácia na škole.

 

Informácie a pokyny pre zákonných zástupcov

V zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.

 Od plnenia povinnej školskej dochádzky nemožno oslobodiť nikoho. Zákonný zástupca dieťaťa, ktorý má trvalý pobyt na území SR, má povinnosť zapísať dieťa do základnej školy v školskom obvode, v ktorom má dieťa trvalý pobyt v čase zápisu. Má však právo vybrať pre svoje dieťa aj inú základnú školu mimo školského obvodu.

Základná škola v súlade § 11 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyžaduje osobné údaje o dieťati a zákonných zástupcov detí, t. j. :

  • meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa, informácia o fyzickom a duševnom zdraví, mentálnej úrovni vrátane výsledkov pedagogicko-psychologickej a špeciálnopedagogickej diagnostiky
  • meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu (adresa miesta, kde sa zákonný zástupca obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu), kontakt na účely komunikácie
  • Možnosť predčasného nástupu do školy

   Na základe vzdelávania možno výnimočne prijať do školy aj dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku a absolvovalo povinné predprimárne vzdelávania. Rodič je ale povinný k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

  • Plnenie povinnej školskej dochádzky mimo územia SR

   Ak zákonný zástupca dieťaťa písomne požiada riaditeľa kmeňovej školy (t. j. v školskom obvode podľa trvalého bydliska) o plnenie povinnej školskej dochádzky mimo územia Slovenskej republiky, škola dieťa zapíše do 1. ročníka a riaditeľ školy následne vydá rozhodnutie o povolení plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia SR. Kmeňová škola so zákonným zástupcom dohodne podmienky vzdelávania v zahraničí. Zákonný zástupca prihlási žiaka do školy po jeho príchode do krajiny pobytu a do 30 dní oznámi názov a adresu školy riaditeľovi kmeňovej školy. Všetky potrebné dokumenty nájdete na stránke..............

  • Zápis dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

   Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami spolu s prihláškou predkladá aj písomné vyjadrenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.

  • Upozornenie

   Ak zákonný zástupca základnej škole oznámi, že jeho dieťa nezačne plniť povinnú školskú dochádzku, pretože bude pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania, riaditeľ príslušnej základnej školy podľa § 5 ods. 3 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodne o neprijatí žiaka do školy s odôvodnením, že dieťa na základe informácie zákonného zástupcu pokračuje v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole. Rodič, ktorý chce, aby jeho dieťa ostalo v MŠ ešte jeden školský rok, predloží "Informovaný súhlas zákonného zástupcu dieťaťa o pokračovaní povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole" a dodatočne dodá povinné doklady od zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, a od všeobecného lekára pre deti a dorast.

 

   Rozhodnutie o prijatí

 O prijatí do základnej školy rozhodne riaditeľ školy do 15. júna 2021.

 

 

 


Vytvorené: 9. 4. 2021
Posledná aktualizácia: 9. 4. 2021 12:24
Autor: Martin Žuffa