Navigácia

Obsah

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Nižná

Typ: ostatné
dktorá sa uskutoční dňa 29.júna 2021 na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Nižnej.

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej určilo  pracovný úväzok hlavnému kontrolórovi obce Nižná v rozsahu 5 hodín týždenne a deň nástupu do zamestnania 01.07.2021. Obecné zastupiteľstvo v Nižnej schválilo možnosť, aby hlavný kontrolór vykonával aj inú zárobkovú činnosť, ktorá nebude v konflikte záujmov obce Nižná.

 

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na výkon funkcie hlavného kontrolóra:

- ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie,

- bezúhonnosť.

 

Ďalšie predpoklady, ktoré budú výhodou pre uchádzača:

- znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti miestnej územnej samosprávy,

- komunikačné schopnosti,

- znalosť práce s počítačom na užívateľskej úrovni (minimálne Microsoft Word, Microsoft Office, Internet).

 

Náležitosti písomnej prihlášky uchádzačov:

- meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, adresu na doručovanie písomností ak je iná ako adresa trvalého pobytu, kontaktné údaje uchádzača (e-mail., telef. kontakt);

Prílohy k písomnej prihláške uchádzačov:

- písomný súhlas uchádzača so zverejnením a spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na účel vykonania voľby hlavného kontrolóra obce Nižná,

- úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne aj kópie dokladov o absolvovaní iného vzdelávania a vzdelávacích kurzov,

- údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov,

- profesijný životopis s prehľadom doterajších zamestnaní s uvedením pracovnej pozície,

- čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

- čestné prehlásenie, že uchádzač nevykonáva funkciu uvedenú v § 18 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, resp. že sa jej vzdá do nástupu do funkcie hlavného kontrolóra obce;

- informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky kandidát podniká alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť alebo je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť.

 

Termín ukončenia doručenia písomných prihlášok: 15.06.2021 do 15.00 hod.  (vrátane prihlášok zasielaných poštou).

 

Miesto a spôsob doručenia prihlášok: Uchádzač o funkciu hlavného kontrolóra obce Nižná musí písomnú prihlášku spolu s požadovanými dokladmi do stanoveného termínu odovzdať na Obecný úrad v Nižnej. Pri osobnom odovzdávaní - do podateľne Obecného úradu v Nižnej, Nová doba 506, 027 43 Nižná. Pri odovzdávaní poštou na adresu: Obec Nižná, Nová doba 506, 027 43 Nižná. Rozhodujúcim je dátum a hodina doručenia, nie dátum poštovej podacej pečiatky. Zalepenú obálku je potrebné označiť: "Voľba hlavného kontrolóra obce – neotvárať“,

 

Spôsob voľby hlavného kontrolóra obce Nižná:  

Voľba hlavného kontrolóra obce Nižná sa uskutoční tajným hlasovaním poslancov Obecného zastupiteľstva v Nižnej na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Nižnej,

Samotnému aktu volieb hlavného kontrolóra obce Nižná bude predchádzať prezentácia jednotlivých kandidátov v deň konania volieb na Obecnom zastupiteľstve v Nižnej. Kandidáti sa budú prezentovať v abecednom poradí v dĺžke trvania prezentácie maximálne 10 minút. Po ukončení prezentácie kandidáta majú poslanci Obecného zastupiteľstva v Nižnej možnosť položenia doplňujúcich otázok.


Vytvorené: 20. 5. 2021
Posledná aktualizácia: 20. 5. 2021 10:40
Autor: Martin Žuffa