Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

X


Verejné vyhlášky

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Dohoda o spôsobe a splatnosti náhrady za užívanie poľovných pozemkov, poľovný revír Podbiel pre fyzické osoby za rok 2019 a 2020 12.02.2020 21.02.2020
Rekonštrukcia a modernizacia prevadzky povrchových úprav - galvanizovne Nižná - informácia o nadobudnutí pravoplatnosti rozhodnutia 11.02.2020
POZVÁNKA - Verejne prerokovanie,,Rekonštrukcia a modernizácia prevádzky povrchových úprav -galvanizovne Nižná,, 17.01.2020
Oznamenie o začati vodoprávneho konania - kolaudačného konania a nariadenia ustneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním 15.11.2019
ÚZEMNÝ PLÁN OBCE NIŽNÁ, ZMENY A DOPLNKY Č.1, 04.11.2019
Rekonštrukcia a modernizacia prevadzky povrchových úprav - galvanizovne Nižná - upovedomenie o začatí konania 16.10.2019
Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania § 10ods.1a3 zák.č.282/2015 Z.z. ,,Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu ,etapa 2,, 02.10.2019
Oznámenie o začatí konania -vydanie súhlasu o povolenie na výrub drevín 22.08.2019
ÚZEMNÝ PLÁN OBCE NIŽNÁ, ZMENY A DOPLNKY Č.1, návrh - oznámenie o začatí pripomienkového konania. 15.07.2019
Výzva SSD pre vlastníkov (spravcov, nájomcov )nehnuteľností 10.07.2019
Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu ,,I/59,MO 059-091 Nižná , odstránenie havarijného stavu mosta"- KN-E 2511 02.04.2019
Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu ,,I/59,MO 059-091 Nižná , odstránenie havarijného stavu mosta"KN-E 4033 30.03.2019

Dokumenty samosprávy

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie obce Nižná č. ... /2020, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Nižná a ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2015 o záväzných častiach Územného plánu obce Nižná 11.02.2020 11.03.2020
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Nižná č. ...../2020, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie obce Nižná č. 1/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy , dieťa materskej školy a školských zariadení 11.02.2020
Zámer obce Nižná- predaj majetku obce pozemky parcela reg-CKN č.3849/4, k.ú. Nižná 31.12.2019
Zámer obce Nižná prenajať obecné nehnuteľnosti 31.12.2019
Zámer obce Nižná prenajať obecné nehnuteľnosti 31.12.2019
Zámer obce Nižná- predaj majetku obce pozemky parcela reg-EKN č.3828/3, k.ú.Nižná 26.11.2019
Zámer obce Nižná- prevod majetku spôsob. zámeny v k.ú. Nižná časti obecného pozemku reg.EKN p.č.4052, LV č.1238 a to tej časti ,ktorá predstavuje pozem. - parcela reg. CKN č. 4052/3 o výmere 428m2, LV nezaložený za poz. reg.CKN p.č.3426/17 a p.č.3426/12, 26.11.2019
Všeobecné záväzné nariadenie obce Nižná č.3./2019 o poplatku za komunálny odpad na kalendárny rok 2020 04.11.2019
Všeobecné záväzné nariadenie obce Nižná č.4 /2019 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2020 04.11.2019
Všeobecné záväzné nariadenie obce Nižná č.5/2019 o miestnych daniach na kalendárny rok 2020 04.11.2019
Návrh- Všeobecné záväzné nariadenie obce Nižná č..../2019 o poplatku za komunálny odpad na kalendárny rok 2020 07.10.2019
Návrh- Všeobecné záväzné nariadenie obce Nižná č..../2019 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2020 07.10.2019
Návrh- Všeobecné záväzné nariadenie obce Nižná č..../2019 o miestnych daniach na kalendárny rok 2020 07.10.2019
Zámer obce Nižná- predaj majetku obce pozemky parcela reg-CKN č. 664/19 p.č. 664/20 a p.č. 664/21 k.ú. Nižná 12.09.2019
Zámer obce Nižná - prevod majetku spôsobom zámeny v k.ú. Nižná obecných pozemkov reg. CKN p.č.582/13,p.č.600/24,p.č.567/5,p.č.567/29,p.č.705/8,p.č.705/9 za pozemky reg.CKNp.č.582/14 a p.č. 705/12 12.09.2019
Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva 03.09.2019 29.02.2020
Všeobecné záväzné nariadenie obce Nižná č.2/2019 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nižná 10.06.2019
Zámer obce Nižná - prevod majetku spôsobom zámeny v k.ú. Nižná pozemku reg.CKN p.č.2856/344,LV č. 948 za pozemok reg. CKN p.č. 2856/345,LV č. 121 10.06.2019
Zámer obce Nižná - predaj majetku obce parcela reg. EKN č. 2804, k.ú.Nižná 15.05.2019
Memorandum o spolupráci 11.03.2019
Pozvánka na II. zasadnutie OcZ v roku 2019 - 05.03.2019 21.02.2019
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018 06.02.2019
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Nižná č. ...../2019, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie obce Nižná č. 1/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy , dieťa materskej školy a školských zariade 24.01.2019
Návrh uznesenia VII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nižnej v roku 2018 13.12.2018
Všeobecne záväzné nariadenie obce Nižná č.2/2018 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2019 10.12.2018
Všeobecne záväzne nariadenie obce Nižná č.3/2018 o miestnych daniach na kalendárny rok 2019 10.12.2018
Všeobecne záväzne nariadenie obce Nižná č.4/2018 o poplatku za komunálny odpad na kalendárny rok 2019 10.12.2018
Návrh uznesenia z ustanovujúceho Obecného zastupiteľstva v Nižnej v roku 2018 23.11.2018

Územný plán, stavebné štúdie, stavebné konania

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Štúdia zastavanosti „Pod Vŕškom" 07.12.2016
Výkresy obytná zóna Nižná-Sihoť E 09.10.2015
Obaľovačka asfaltových zmesí-Podbiel 02.10.2015
ÚPN k 10.3.2015 10.03.2015 26.03.2015

Rozpočet obce

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Rozpočet obce E 21.03.2019
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK