Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

X


Verejné vyhlášky

Dokumenty samosprávy

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Zámer obce Nižná- predaj majetku obce pozemky parcela reg-CKN č. 664/19 p.č. 664/20 a p.č. 664/21 k.ú. Nižná 12.09.2019
Zámer obce Nižná - prevod majetku spôsobom zámeny v k.ú. Nižná obecných pozemkov reg. CKN p.č.582/13,p.č.600/24,p.č.567/5,p.č.567/29,p.č.705/8,p.č.705/9 za pozemky reg.CKNp.č.582/14 a p.č. 705/12 12.09.2019
Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva 03.09.2019 29.02.2020
Pozvánka na V. zasadnutie OcZ v roku 2019 - 10.09.2019 03.09.2019 31.01.2020
Návrh Uznesenia z V. zasadnutia OcZ konaného dňa 10.09.2019 03.09.2019 31.01.2020
Pozvánka na zasadnutie OcZ v roku 2019 - 30.8.2019 26.08.2019 31.01.2020
Návrh Uznesenia z V. zasadnutia OcZ konaného dňa 27.08.2019 21.08.2019 31.01.2020
Pozvánka na V. zasadnutie OcZ v roku 2019 - 27.08.2019 21.08.2019 31.01.2020
Všeobecné záväzné nariadenie obce Nižná č.2/2019 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nižná 10.06.2019
Zámer obce Nižná - prevod majetku spôsobom zámeny v k.ú. Nižná pozemku reg.CKN p.č.2856/344,LV č. 948 za pozemok reg. CKN p.č. 2856/345,LV č. 121 10.06.2019
Pozvánka na IV. zasadnutie OcZ v roku 2019 - 04.06.2019 27.05.2019 31.01.2020
Návrh Uznesenia z IV. zasadnutia OcZ konaného dňa 04.06.2019 27.05.2019 31.01.2020
Návrh VZN obce NIžná č..../2019 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 20.05.2019 31.01.2020
Zámer obce Nižná - predaj majetku obce parcela reg. EKN č. 2804, k.ú.Nižná 15.05.2019
Pozvánka na III. zasadnutie OcZ v roku 2019 - 07.05.2019 02.05.2019 31.01.2020
Návrh Uznesenia z III. zasadnutia OcZ konaného dňa 07.05.2019 02.05.2019 31.01.2020
Memorandum o spolupráci 11.03.2019
Návrh Uznesenia z II. zasadnutia OcZ konaného dňa 05.03.2019 22.02.2019 31.01.2020
Pozvánka na II. zasadnutie OcZ v roku 2019 - 05.03.2019 21.02.2019
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018 06.02.2019
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Nižná č. ...../2019, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie obce Nižná č. 1/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy , dieťa materskej školy a školských zariade 24.01.2019
Zámery obce Nižná – predaj majetku obce a prenechanie majetku obce do nájmu 23.01.2019 31.12.2019
Návrh Uznesenia z I. zasadnutia OcZ konaného dňa 22.1.2019 11.01.2019 31.01.2020
Pozvánka na I. zasadnutie OcZ v roku 2019 - 22.1.2019 11.01.2019 31.01.2020
Pozvánka na zasadnutie OcZ konaného 18.12.2018 13.12.2018 31.01.2020
Návrh uznesenia VII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nižnej v roku 2018 13.12.2018
Všeobecne záväzné nariadenie obce Nižná č.2/2018 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2019 10.12.2018
Všeobecne záväzne nariadenie obce Nižná č.3/2018 o miestnych daniach na kalendárny rok 2019 10.12.2018
Všeobecne záväzne nariadenie obce Nižná č.4/2018 o poplatku za komunálny odpad na kalendárny rok 2019 10.12.2018
Návrh uznesenia z ustanovujúceho Obecného zastupiteľstva v Nižnej v roku 2018 23.11.2018
Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Nižná č. ...../2018 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2019 17.10.2018
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Nižná č. ...../2018 o miestnych daniach na kalendárny rok 2019 17.10.2018
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Nižná č. ...../2018 o poplatku za komunálny odpad na kalendárny rok 2019 17.10.2018

Územný plán, stavebné štúdie, stavebné konania

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Štúdia zastavanosti „Pod Vŕškom" 07.12.2016
Výkresy obytná zóna Nižná-Sihoť E 09.10.2015
Obaľovačka asfaltových zmesí-Podbiel 02.10.2015
ÚPN k 10.3.2015 10.03.2015 26.03.2015

Rozpočet obce

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Rozpočet obce E 21.03.2019
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK