Navigácia

Obsah

Organizačné zabezpečenie prevádzky a vnútorného režimu základnej školy a materskej školy od 2.septembra 2020.

Typ: ostatné
dVzhľadom k tomu, že na stránke Ministerstva školstva ,,Učíme na diaľku“ je vydaných niekoľko usmernení týkajúcich sa organizácie školského vyučovania, uvediem vám aspoň tie najdôležitejšie, ktoré budú platiť od 2.9 do 14.9. 2020 a následne:

INFORMÁCIE PRE RODIČOV DETÍ V ZÁKLADNEJ ŠKOLE

1.V škole prebieha od 2.9.2020 riadne školské vyučovanie. Dochádzka na vyučovanie je pre žiakov povinná. Otvorenie nového školského roka v stredu 2.9.2020:

- 7.30 hod svätá omša vo farskom kostole.

- 9.00 bude slávnostné otvorenie školského roka v triedach cez školský rozhlas.

2. V čase od 2.9.2020 do 14.9.2020 je používanie rúšok v interiéry školy povinné pre žiakov 2. stupňa na vyučovacích hodinách. Deti v materskej škole a žiaci 1. stupňa nemusia nosiť rúška na vyučovacích hodinách. V ostatných priestoroch školy sú všetci žiaci povinní nosiť rúška. Každý žiak musí mať v škole aj náhradné rúško.

3. Od 16.9.2020 platia pre nosenie rúšok pravidlá uvedené pre jednotlivé fázy (zelená, oranžová, červená). Podmienky v jednotlivých fázach sú uvedené v (prílohe č.3.)

4. Vstup do školy je povolený len rodičom 1. ročníkov s rúškom. Ostatní rodičia majú zákaz vstupu do školy až do odvolania.

5. Na začiatku školského roka predkladá zákonný zástupca alebo žiak:

- Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom šk. roka 2020/2021 (príloha č.1).

 Po každom prerušení dochádzky dieťaťa do ZŠ v trvaní viac ako 3 dni predkladá zákonný zástupca znova písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti (príloha č.2).

Oba tieto dokumenty sú zverejnené v prílohách na stránke školy alebo si ich môžu rodičia vyzdvihnúť od 26.08. – 28.08.2020 pri vchode do základnej školy.

6. V čase od 3.9 – 14.9 2020 sa v školskom klube detí vyučuje nasledovne:

    - 1.A, 1.B – v priestoroch školského klubu detí

    - 2.A, 2.B – vo svojich triedach

 

 

INFORMÁCIE PRE RODIČOV DETÍ V MATERSKEJ ŠKOLE

Prevádzka oboch materských škôl Orličie a Nová doba začína 02.09. 2020 v obvyklom prevádzkovom čase od 6:00 – 16:00 hod.

Pri vstupe do jednotlivých tried bude niektorým deťom zmeraná teplota bezdotykovým teplomerom.

Počas tohto obdobia zberná trieda nebude, aby sa deti medzi sebou nepremiešavali.

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA

  1. Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore MŠ a pri odvádzaní dieťaťa z MŠ. To je: R-O-R / nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk/.
  2. Pri prvom nástupe dieťaťa do MŠ predkladá 2 dokumenty:

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (príloha č.2).

Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom šk. roka 2020/2021 (príloha č.1).

Po každom prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ v trvaní viac ako 3 dni predkladá znova písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti.

Oba tieto dokumenty sú zverejnené v prílohách na stránke školy alebo si ich môžu rodičia vyzdvihnúť od 25.08. – 28.08.2020 iba pred vstupom do Materskej školy Nová doba, lebo na Orličí sú stavebné práce.

  1. Rešpektuje pravidlá nenosenia hračiek a iného materiálu z domáceho prostredia do MŠ.
  2. Odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi MŠ.
  3. Dodržiava pokyny riaditeľa školy.
  4. Dieťa do MŠ sprevádza iba jeden zákonný zástupca alebo zodpovedná osoba, ktorá má na dieťa splnomocnenie.
  5. Pohybuje sa v priestoroch MŠ vždy v rúšku a to len za účelom odovzdania a vyzdvihnutia dieťaťa. Celkový čas strávený v zariadení je nevyhnutné obmedziť na minimum!!!
  6. Zabezpečí do skrinky dieťaťa rezervné rúško.
  7. Odhlasuje neprítomnosť dieťaťa telefonicky do 7:45 hod.!!!

 

O všetkých nových informáciách, ktoré sa budú týkať organizácie a chodu výchovno-vzdelávacieho procesu v základnej a materskej škole budú rodičia na stránke školy priebežne informovaní.

 

Prílohy: 

Príloha č.1

Príloha č.2

Príloha č.3

 

Mgr. Ľubomír Ivan

 


Prílohy

Vytvorené: 26. 8. 2020
Posledná aktualizácia: 26. 8. 2020 15:06
Autor: Martin Žuffa