Menu
Obec Nižná
ObecNižná

Štatút obce

Dokument na stiahnutie: PHSR obce Nižná na roky 2016 -2022

Obecné zastupiteľstvo v   Nižnej na   základe   § 11  ods. 4   písm. k)   zákona  SNR    č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov ( ďalej len zákon o obecnom zriadení) vydáva pre územie Obce Nižná tento

Š T A T Ú T    O B C E    N I Ž N Á

Prvá hlava
POSTAVENIE OBCE, OBYVATELIA A SAMOSPRÁVA OBCE

§ 1
Úvodné ustanovenia

    1. V súlade so všeobecne záväznými nariadeniami Štatút Obce Nižná upravuje najmä postavenie a pôsobnosť obce, jej orgánov a ďalších orgánov obecnej samosprávy, práva a povinnosti obyvateľov obce, základné zásady hospodárenia, financovania a nakladania s majetkom obce a majetkom štátu, ktorý bol obci zverený na prospech jej rozvoja, rieši širšie vzťahy obce, jej symboly a udeľovanie čestného občianstva obce.
   2. Štatút Obce Nižná  je základným normatívno-právnym a organizačným predpisom obce.

§ 2
Postavenie obce

    1. Obec Nižná  je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky združujúci občanov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt. Územie Obce Nižná tvorí súbor katastrálnych území jej jednotlivých častí: kat. územie Nižná a kat. územie Zemianska Dedina.
    2. Obec je právnickou osobou samostatne hospodáriacou s vlastným majetkom a so svojimi finančnými zdrojmi za podmienok stanovených zákonom a všeobecne záväznými nariadeniami obce.
    3. Obec pri plnení úloh samosprávy spolupracuje s podnikateľskými a fyzickými osobami, s politickými stranami, hnutiami, verejnoprospešnými inštitúciami, štátnymi orgánmi a občanmi.
    4. Obec vo veciach spoločného záujmu spolupracuje s inými obcami a mestami a svoje vzťahy rieši spravidla vzájomnými dohodami.
    5. Obec má právo združovať sa s inými mestami a obcami v záujme dosiahnutia spoločného prospechu.
    6. Ukladať obci povinnosti a zasahovať do jej oprávnení možno len zákonom.

§ 3
Územie Obce Nižná

    Zmeny územia Obce Nižná možno vykonať len v súlade s osobitnými právnymi predpismi. 

§ 4
Obyvatelia obce, ich práva a povinnosti

    Na samospráve obce sa zúčastňujú:
    1. Občania, ktorí majú na území obce trvalý pobyt /obyvatelia obce/.
    2. Iné osoby, ktoré:
        a/ na území obce majú nehnuteľný majetok alebo v obci platí miestnu daň alebo miestny poplatok
        b/ sa zdržujú v obci a sú v nej prihlásené na prechodný pobyt
        c/ majú čestné občianstvo obce.

§ 5

    1. Obyvatelia obce majú právo:
        a/ voliť orgány samosprávy obce a byť do nich volení
        b/ hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce.
   2. Obyvatelia obce a iné osoby, ktoré sa zúčastňujú na samospráve obce, majú právo:
        a/ zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a na verejných zhromaždeniach občanov a vyjadrovať na nich svoj názor
        b/ obracať sa so svojimi podnetmi a sťažnosťami na orgány obce
        c/ obvyklým spôsobom používať obecné zariadenia a ostatný majetok obce slúžiaci na verejné účely
        d/ v čase náhlej núdze požadovať pomoc od orgánov obce
        e/ požadovať súčinnosť pri ochrane svojej osoby, rodiny a svojho majetku nachádzajúceho sa v obci

§ 6

    Obyvatelia obce a osoby, ktoré sa zúčastňujú na jej samospráve, podieľajú sa na rozvoji a zveľaďovaní obce, poskytujú pomoc jej orgánom a v tejto súvislosti majú povinnosť:
   a/ ochraňovať majetok obce a podieľať sa na nákladoch obce
   b/ podieľať sa na ochrane a zveľaďovaní životného prostredia v obci
   c/ pomáhať udržiavať poriadok v obci
   d/ podľa svojich možností a schopností poskytovať osobnú pomoc pri likvidácii a odstraňovaní následkov živelnej pohromy, havárie alebo inej podobnej udalosti v obci

§ 7
Samospráva Obce Nižná

   1. Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jeho majetku, ak osobitný zákon takéto úkony nezveruje štátu alebo inej právnickej alebo fyzickej osobe.
    2. Samosprávu Obce Nižná vykonávajú jej obyvatelia:
        a/ orgánmi obce
        b/ miestnym referendom
        c/ verejným zhromaždením obyvateľov obce
   3. Na plnenie úloh samosprávy obce, alebo ak to ustanovuje zákon, obec vydáva pre územie obce všeobecne záväzné nariadenia /ďalej len nariadenia/. Nariadenia obce nesmú odporovať ústave ani zákonom štátu. Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydať nariadenie len na základe splnomocnenia zákona a v jeho medziach. Postup pri príprave materiálov a podkladov, pri prijímaní nariadení obce, ich vykonávaní, ako aj spôsob kontroly plnenia týchto nariadení stanovuje zákon, tento štatút a rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Nižnej.
   4. Obec vykonáva svoje samosprávne funkcie vymedzené zákonom o obecnom zriadení v ďalších osobitných zákonoch a všeobecne záväzných právnych predpisoch.
   Obec pri výkone samosprávnych funkcií najmä:
        a/ vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným obci na dočasné hospodárenie
        b/ zostavuje a schvaľuje rozpočet obce a záverečný účet
        c/ vykonáva správu obecných daní a poplatkov a rozhoduje o nich
        d/ usmerňuje ekonomickú činnosť v obci, najmä vydáva stanoviská k investičnej činnosti v obci, k využitiu miestnych zdrojov, k začatiu podnikateľskej činnosti právnických a fyzických osôb
        e/ vykonáva výstavbu, údržbu a správu obecných komunikácií, obecných bytov, verejných priestranstiev, obecného cintorína, športových, kultúrnych, školských a ďalších obecných zariadení, miestnych historických pamiatok a stavieb
        f/ zabezpečuje verejnoprospešné služby /odvoz komunálneho odpadu a separovaného zberu, čistenie obce, správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia a podobne/
        g/ utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chráni životné prostredie, ako aj utvára podmienky na vzdelávanie, kultúru, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport
        h/ utvára podmienky na riadne zásobovanie obce a vykonáva nad ním dozor /povoľuje čas predaja a prevádzkový čas, spravuje trhovisko/
        ch/ obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu sídelných útvarov a zón a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce
        i/ vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov obce a rozvoja obce
        j/ zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje svoje rozpočtové a príspevkové organizácie a iné právnické osoby podľa osobitných predpisov
        k/ organizuje miestne referendum o dôležitých otázkach života a rozvoja obce
        l/ zabezpečuje verejný poriadok v obci
        m/ vedie obecnú kroniku
        n/ zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok v rozsahu osobitných predpisov a dbá o zachovanie prírodných hodnôt
        o/ plní úlohy na úseku sociálnej pomoci v rozsahu osobitného predpisu

        p/ vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách

Druhá hlava
MAJETOK OBCE

§ 8

    1. Majetok Obce Nižná tvoria všetky hnuteľné a nehnuteľné veci vo vlastníctve obce a všetky pohľadávky a iné majetkové práva obce a majetkové práva ostatných subjektov založených alebo vytvorených obcou. Obec môže zveriť svoj majetok do správy subjektom, ktoré založila, zriadila alebo iným právnickým alebo fyzickým osobám.
    2. Majetok Obce Nižná sa používa najmä:
        a/ na verejné účely
        b/ na podnikateľskú činnosť
        c/ na výkon samosprávy obce
    Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné, ak osobitný zákon neustanoví inak.
    3. Majetok obce, ktorý slúži na verejné účely (najmä miestne komunikácie a iné verejné priestranstvá), je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať, ak jeho používanie obec neobmedzila.
    4. Majetok obce určený na podnikateľskú činnosť slúži ako majetkový základ pre subjekty a právnické osoby založené obcou alebo na ďalšie možné formy podnikateľskej činnosti v súlade s obchodným zákonníkom.
    5. Majetok obce určený na výkon samosprávy obce možno použiť na plnenie záväzkov a uspokojovanie potrieb obce a na činnosť samosprávnych orgánov obce.
    6. Evidenciu o stave a pohybe majetku obce vedie obecný úrad.
    7. Obec vystupuje v majetkových vzťahoch vo svojom mene a má majetkovú zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov, pokiaľ osobitné predpisy neustanovujú inak.

8. Podrobnosti o hospodárení a nakladaní s majetkom obce upravujú zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a majetkom štátu dočasne prenechaným v hospodárení obce, ktoré schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

§ 9

    1. Orgány obce a subjekty s majetkovou účasťou obce sú povinné hospodáriť s majetkom obce a s majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol obci zverený, na prospech rozvoja obce a jeho občanov a tvorby životného prostredia.
    2. Orgány obce a subjekty s majetkovou účasťou obce sú povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať.
    Sú povinné najmä:
        a/ udržiavať a užívať majetok
        b/ chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím
        c/ používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených   záujmov pred príslušnými orgánmi
        d/ viesť majetok v predpísanej evidencii v súlade s platnou právnou úpravou

§ 10

    1. Obecné zastupiteľstvo môže zakladať, zriaďovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie, ako aj právnické osoby s majetkovou účasťou obce.
    2. Právnické osoby s majetkovou účasťou obce obec zakladá, resp. zriaďuje v súlade s platnou právnou úpravou.

Tretia hlava
FINANCOVANIE A ROZPOČET OBCE

§ 11
Financovanie potrieb obce

    1. Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných zdrojov.
    2. Obec môže financovať svoje úlohy aj z prostriedkov združených s inými obcami /mestami/, príp. s inými právnickými osobami alebo fyzickými osobami.
    3. Obci môžu byť poskytnuté dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
    4. Na plnenie svojich úloh môže obec zriadiť mimorozpočtové účelové obecné fondy.
    5. Obec môže financovať svoj rozvoj aj z úverov a pôžičiek schválených obecným zastupiteľstvom.

§12
Rozpočet obce

    1. Základom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce zostavovaný na obdobie jedného kalendárneho roka a schvaľovaný obecným zastupiteľstvom. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje tiež jeho zmeny, kontroluje jeho čerpanie a schvaľuje záverečný účet obce.
    2. Pred schválením v obecnom zastupiteľstve sa rozpočet obce musí zverejniť najmenej pätnásť dní na úradnej tabuli obce alebo spôsobom v obci obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť. To isté sa týka záverečného účtu obce a návrhu na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky.
    3. Rozpočet obce obsahuje príjmovú a výdavkovú časť.
    Príjmovú časť rozpočtu obce tvoria najmä príjmy z obecných daní a poplatkov, výnosy z majetku obce, rozpočtových a príspevkových organizácií a iných subjektov s majetkovou účasťou obce, dotácie zo štátneho rozpočtu, podiel na daniach a iné príjmy.
    Výdavkovú časť rozpočtu obce tvoria najmä výdavky na výkon samosprávnych funkcií obce, výdavky na údržbu majetku obce a investičné výdavky.

   4. Účtovníctvo o stave a pohybe majetku obce, o výnosoch, príjmoch a výdavkoch a o finančných vzťahoch k štátnemu rozpočtu, v súlade s platnou právnou úpravou vedie obecný úrad. Hospodárenie s prostriedkami rozpočtu obce sa riadi osobitnými právnymi predpismi – Rozpočtovými pravidlami SR.
   5. Ročnú účtovnú závierku obce overuje audítor.

§ 13
Rozpočtové provizórium

    1. Ak rozpočet obce na príslušný rok nie je schválený pred prvým januárom rozpočtového roka, rozpočtové hospodárenie v čase od 1. januára rozpočtového roka do schválenia rozpočtu obecným zastupiteľstvom sa riadi rozpočtovým provizóriom.
   2. Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené v čase rozpočtového provizória sa zúčtujú do rozpočtu obce po jeho schválení v obecnom zastupiteľstve.
   3. Podrobnejšiu úpravu hospodárenia v období rozpočtového provizória obsahujú Zásady nakladania s finančnými prostriedkami Obce Nižná, ktoré schvaľuje obecné zastupiteľstvo. 

Štvrtá hlava
ORGÁNY OBCE NIŽNÁ

§ 14
Základné ustanovenia

    1. Orgánmi obce sú:
        a/ obecné zastupiteľstvo
        b/ starosta obce
    2. Obecné zastupiteľstvo podľa potreby zriaďuje stále alebo dočasné výkonné, kontrolné a poradné orgány a určuje im náplň práce.
    3. Osobitné postavenie má hlavný kontrolór obce, ktorého volí obecné zastupiteľstvo.

§ 15
Obecné zastupiteľstvo

    1. Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor Obce Nižná zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi Obce Nižná na 4 roky.
    2. Obecné zastupiteľstvo v Nižnej má 11 poslancov. 

    3. Funkčné obdobie poslancov obecného zastupiteľstva končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
   4. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce a vykonáva svoju vyhradenú právomoc podľa § 11 ods. 4 zákona  o obecnom zriadení.

   5. Obecné zastupiteľstvo sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Jeho zasadnutia zvoláva a vedie starosta obce. Obecné zastupiteľstvo rokuje vždy v zbore.
   6. Podrobnú úpravu pravidiel rokovania obecného zastupiteľstva, najmä prípravu a obsah rokovania, prípravu materiálov a podkladov na rokovanie, spôsob uznášania sa a prijímania všeobecne záväzných nariadení obce, uznesení obecného zastupiteľstva, spôsob kontroly plnenia uznesení a zabezpečovania úloh týkajúcich sa obecnej samosprávy stanovuje Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Nižnej.

§ 16
Starosta obce

    1. Predstaveným obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta, ktorého volia obyvatelia obce v priamych voľbách na štyri roky. Funkcia starostu je verejnou funkciou. Funkčné obdobie sa skončí zvolením nového starostu a zložením sľubu.
    2. Starosta obce je štatutárnym orgánom obce. Starosta môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca obce. Poverený zamestnanec obce rozhoduje v mene obce v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.      

    3. Základné úlohy starostu obce bližšie upravuje zákon o obecnom zriadení.
    4. Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že toto uznesenie odporuje zákonu, alebo je pre obec zjavne nevýhodné.

§ 17
Zástupca starostu

    1. Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu; ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí obecné zastupiteľstvo. Zástupca starostu môže byť len poslanec.

    2. Starosta môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať. Ak starosta odvolá zástupcu starostu, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu starostu.

     3. Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení.

    4. Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia [§ 13a ods. 1 písm. c) až i)], plní úlohy starostu v plnom rozsahu zástupca starostu. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.

§ 18
Komisie obecného zastupiteľstva

    1. Komisie obecného zastupiteľstva sa zriaďujú fakultatívne ako stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány obecného zastupiteľstva, ktoré pomáhajú plniť jeho úlohy.
   2. Komisie sú zložené  z poslancov obecného zastupiteľstva a obyvateľov obce zvolených obecným zastupiteľstvom z radov odborníkov.
   3. Každá komisia sa skladá z predsedu komisie a členov. Obecné zastupiteľstvo volí predsedu komisie a členov komisie a vymedzuje im úlohy podľa potrieb.
   4. Komisie zasadajú podľa potreby, najmenej však šesťkrát ročne. Zvolávajú ich a vedú predsedovia komisií. Zásady rokovania a uznášania sa komisie stanovujú na svojom prvom zasadnutí.

   5. Pri obecnom zastupiteľstve sú vytvorené tieto stále komisie:

a/ komisia na ochranu verejného poriadku, životného prostredia, obchodu a cestovného ruchu  

b/ komisia výstavby, územného plánovania, dopravy, poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, finančná a správy obecného majetku

c/ komisia kultúry a mládeže

d/ komisia pracovného trhu, sociálna, zdravotná, bytová a dôchodcov

e/ Občiansky výbor Zemianska Dedina.

§ 19

Obecný úrad

    1. Obecný úrad zabezpečuje administratívne a organizačné veci obecného zastupiteľstva, starostu a ďalších zriadených orgánov obecného zastupiteľstva. Je zložený zo zamestnancov obce. Obecný úrad nemá právnu subjektivitu.
   2. Obecný úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy obce.
   3. Prácu obecného úradu vedie a organizuje prednosta obecného úradu a starosta..
   4. Vnútornú organizáciu obecného úradu, najmä jej organizačné členenie, pôsobnosť jednotlivých oddelení, zásady organizačnej štruktúry úradu a tiež ich vzájomné vzťahy upravuje Organizačný poriadok Obecného úradu v Nižnej, ktorý schvaľuje starosta obce. O jeho vydaní a zmenách informuje obecné zastupiteľstvo.

§ 20
Hlavný kontrolór

    1. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce, ktorý vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti obce.
    2. Funkcia hlavného kontrolóra obce je nezlúčiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva.
    3. Pri vykonávaní svojej činnosti hlavný kontrolór úzko spolupracuje s obecným úradom.
    4. Hlavného kontrolóra do funkcie volí obecné zastupiteľstvo na dobu šiestich rokov.
    5. Hlavný kontrolór je za svoju činnosť zodpovedný obecnému zastupiteľstvu, ktorému je povinný raz ročne podávať správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku. Po zistení závažných nedostatkov ihneď informuje obecné zastupiteľstvo.
   6. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje zasadnutí obecného zastupiteľstva s hlasom poradným.
   7. Podrobnejšiu úpravu pôsobnosti hlavného kontrolóra obsahuje zákon o obecnom zriadení.

Piata hlava
MIESTNE REFERENDUM

§ 21

    1. Miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce vyhlasuje obecné zastupiteľstvo.
    2. Obecné zastupiteľstvo musí vyhlásiť miestne referendum, ak ide o  /§ 11a ods. 1 zákona  o obecnom zriadení /:
        a/ zlúčenie obcí, rozdelenie alebo zrušenie obce, ako aj zmenu názvu obce
        b/ odvolanie starostu
        c/ petíciu skupiny obyvateľov obce aspoň 30 % oprávnených voličov ku dňu podania tejto petície.
    3. Obecné zastupiteľstvo môže vyhlásiť miestne referendum aj pred rozhodnutím o ďalších dôležitých veciach samosprávy obce.
    4. Výsledky miestneho referenda sú platné, ak sa na ňom zúčastnila aspoň polovica oprávnených voličov  a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou platných hlasov účastníkov miestneho referenda. Obecné zastupiteľstvo vyhlási výsledky miestneho referenda do troch dní od doručenia zápisnice o výsledkoch hlasovania na úradnej tabuli.

Šiesta hlava
VEREJNÉ ZHROMAŽDENIA OBYVATEĽOV OBCE

§ 22

    1. Na prerokovanie obecných vecí môže obecné zastupiteľstvo zvolať verejné zhromaždenie obyvateľov obce alebo jej časti.
    2. Verejné zhromaždenie sa zvoláva oznámením na úradnej tabuli na Obecnom úrade v Nižnej a v miestnom rozhlase, prípadne iným vhodným spôsobom (webová stránka)
    3. O prerokovanej problematike sa vyhotovuje písomná zápisnica, ktorej súčasťou musí byť prezenčná listina prítomných obyvateľov obce, resp. časti obce.

Siedma hlava
POSLANCI OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

§ 23
Úvodné ustanovenia

    1. Poslancov obecného zastupiteľstva volia obyvatelia obce v priamych voľbách.
    2. Poslanci dbajú o to, aby svojou činnosťou boli hodní dôvery svojich voličov. Pri výkone svojej funkcie sa riadia obecnými záujmami, resp. záujmami časti obce. Vykonávajú ju v súlade s ústavou, s ústavnými a ďalšími zákonmi.

§ 24
Vznik a zánik poslaneckého mandátu

    1. Poslanec nadobúda svoje práva a povinnosti zvolením. Postup pri voľbách upravuje osobitný zákon.
    2. Platnosť voľby poslancov overuje na návrh mandátovej komisie obecné zastupiteľstvo.
    3. Funkčné obdobie poslancov začína dňom zvolenia, zložením sľubu a končí dňom skončenia volebného obdobia.
    4.Mandát poslanca zaniká:

      a/ odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,

      b/ uplynutím funkčného obdobia,

      c/ vzdaním sa mandátu,

      d/ právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,

     e/ pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony,

     f/ zmenou trvalého pobytu mimo územia obce; v mestách so samosprávou mestských častí aj v prípade zmeny trvalého pobytu mimo územia mestskej časti, v ktorej vykonáva funkciu,

     g/ ak počas jedného roka sa nezúčastní ani raz na zasadnutiach obecného zastupiteľstva,

     h/ v prípadoch podľa § 11 ods. 2 zákona o obecnom zriadení,

     i/ zrušením obce alebo

     j/ smrťou.

     5.Mandát poslanca zanikne vzdaním sa len vtedy, ak vzdanie sa bolo urobené ústne do zápisnice alebo písomne; pri písomnom vzdaní sa mandátu jeho účinky nastávajú doručením obecnému úradu. Vzdanie sa mandátu nemožno vziať späť.

§ 25
Práva a povinnosti poslancov

    1. Poslanec obecného zastupiteľstva je oprávnený najmä:
        a/ predkladať obecnému zastupiteľstvu a ostatným orgánom návrhy, podnety, pripomienky a námety
        b/ interpelovať starostu a členov obecnej rady vo veciach týkajúcich sa výkonu ich práce
        c/ požadovať od vedúcich ostatných právnických osôb vysvetlenia vo veciach týkajúcich sa ich činnosti
        d/ požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v obci podnikateľskú činnosť vo veciach týkajúcich sa ich podnikania v obci
        e/ zúčastňovať sa na previerkach, kontrolách, na vybavovaní sťažností, ktoré vykonávajú orgány samosprávy obce a hlavný kontrolór obce
        f/ požadovať vysvetlenie od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie
    2. Poslanec obecného zastupiteľstva je povinný najmä:
        a/ zložiť zákonom predpísaný sľub na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, na ktorom sa zúčastní
        b/ zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený
        c/ dodržiavať Štatút obce Nižná, Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Nižnej a Zásady odmeňovania poslancov.
        d/ obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov
    3. Poslanci môžu vytvárať poslanecké kluby podľa politickej príslušnosti na účinné vykonávanie poslaneckého mandátu, na prehĺbenie politickej spolupráce, výmeny názorov a na podporu poslaneckej iniciatívy.
    4. Poslanec je povinný na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a o činnosti obecného zastupiteľstva.

     5. Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru. Poslanec nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach a nárokoch vyplývajúcich z pracovného alebo obdobného pomeru.
    6. Poslancovi možno poskytnúť odmenu najmä vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť výkonu funkcie podľa zásad odmeňovania poslancov.  

Ôsma hlava
VZŤAH OBCE K INÝM OBCIAM A MESTÁM, K ORGÁNOM ŠTÁTU
A K OSTATNÝM PRÁVNICKÝM A FYZICKÝM OSOBÁM A SPOLUPRÁCA
S DRUŽOBNÝMI OBCAMI

§ 26

    1. Veci spoločného záujmu Obce Nižná a okolitých obcí a miest sa riešia dohodou obce s okolitými obcami a mestami.
    2. Obec môže na uplatnenie svojich práv a záujmov vytvárať združenia, nadväzovať partnerské vzťahy a spolupracovať s obcami a mestami iných štátov a byť členom medzinárodných združení miestnych orgánov.
    3. Obec pri plnení svojich úloh spolupracuje s orgánmi štátu, a to najmä s obvodným úradom a krajským úradom, územne špecializovanými úradmi štátnej správy, právnickými a fyzickými osobami, vysokými školami, výskumnými ústavmi a ďalšími štátnymi orgánmi /prokuratúrou, súdom, políciou a pod./.
    4. Obec spolupracuje pri zabezpečovaní rozvoja obce a pri plnení úloh súvisiacich so zabezpečovaním potrieb obce s podnikateľskými, právnickými a fyzickými osobami, s politickými stranami a hnutiami a občianskymi združeniami, ktoré pôsobia na území obce.
    5. Obec spolupracuje pri plnení svojich úloh aj s obcami iných štátov /družobnými obcami/.

Deviata hlava
OBECNÉ SYMBOLY, ČESTNÉ OBČIANSTVO, CENA STAROSTU, KRONIKA OBCE

§ 27
 Erb obce

     1.Symbolmi Obce Nižná sú:

a)  erb obce

b)  vlajka obce

c)   pečať obce

    2. Erb Obce Nižná tvorí v modrom štíte pod zlatou hviezdou zlatý vrch, na temeni s tromi striebornými balvanmi a na úpätí z oboch strán so zelenými ihličnatými stromčekmi.

    3. Podrobné a záväzné vyobrazenie erbu obce Nižná tvorí prílohu č. l tohto štatútu.

    4. Právo použiť a používať erb obce je viazané na súhlas /povolenie/ starostu. Súhlas starostu sa vydáva maximálne na dobu l roka.. Záujemca o používanie obecného erbu uvedie v písomnej žiadosti formu a spôsob používania vyobrazenia erbu.

    5. Žiadosť musí obsahovať:

a) úplný grafický návrh, spôsob použitia erbu,

b) obdobie, na ktoré sa žiada vydanie súhlasu /povolenia/,

c) potvrdenie o zaplatení poplatku.

    6. Erb obce a používa: a/ na pečatidle obce b/ na insígniách starostu c/ na listinách o udelení čestného občianstva Obce Nižná, d/ na budove, kde má sídlo Obecný úrad v Nižnej e/ na označenie katastrálneho územia obce f/ v rokovacích miestnostiach orgánov obce g/ na preukazoch poslancov obce ako aj pracovníkov obce a obce v korešpodenčnom styku, h/ v úradnej miestnosti starostu obce.

Subjekty používajúce erb zhora uvedeným spôsobom sú oslo­bodené od platenia poplatkov. Výšku poplatku určí obecné zastupiteľstvo.

5/ Za správne zaobchádzanie s erbom obce a za jeho ochranu zodpovedá tá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ho použila alebo používa.

§ 28
Vlajka obce

     l. Vlajka obce Nižná pozostáva z piatich pruhov vo farbách bielej /1/6/, modrej /1/6/, žltej /2/6/, bielej /1/6/ a zelenej /I/6/. Vlajka je ukončená tromi cípmi.

    2. Podrobné a záväzné vyobrazenie vlajky obce Nižná tvorí prílohu č. 2 tohto štatútu.

    3. Vlajku obce Nižná používa starosta a obecné zastupiteľstvo pri slávnostných a oficiálnych príležitostiach obecného, príp. štátneho charakteru a to vyvesením na budovách, v ktorých sídlia, príp. v sieňach, kde sa koná slávnostné zhromaždenie.

Výzvu na použitie vlajky vydáva starosta, ktorý zároveň určí spôsob a trvanie výzdoby.

      4. Vlajka obce sa môže používať aj vo verejných sprievodoch a pri príležitostnej vnútornej výzdobe miestností a siení, ktoré sú prístupné verejnosti.

    5. Pri používaní a vyvesovaní vlajky musia byť dodržiavané nasledovné pravidlá:

a) vlajka sa nesmie použiť poškodená, ani zašpinená a nesmie sa zväzovať do ružice,

b) na vlajke nesmie byť žiadny text, vyobrazenie, obraz, znak alebo odznak, kytica, smútočný závoj a pod.

     6. Za správne zaobchádzanie s vlajkou obce a za jej ochranu zodpovedá tá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ju použila alebo používa..

§ 29

Pečať obce

    l. Pečať Obce Nižná tvorí erb obce Nižná s hrubopisom: „OBEC NIŽNÁ".

   2. Podrobné a záväzné vyobrazenie pečate Obce Nižná tvorí prílohu č. 3 tohto štatútu.

    3. Pečať obce sa používa pri slávnostných príležitostiach – udelenie čestného občianstva, na pečatenie významných listín a dokumentov a pod.

   4. Pečať uschováva starosta obce.          

§ 30

Čestné občianstvo Obce Nižná

    1. Osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľadenie obce, ochranu jeho záujmov a šírenie jeho dobrého mena vo svete, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi, môže obecné zastupiteľstvo udeliť čestné občianstvo Obce Nižná.

    2. O udelení čestného občianstva rozhoduje obecné zastupiteľ­stvo spravidla na návrh starostu 3/5 väčšinou všetkých poslancov.

   3. O udelení čestného občianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje starosta. Listinu možno vyhotoviť aj dvojjazyčne takým spôsobom, že druhé vyhotovenie je v jazyku pocteného.

   4. Slávnostné odovzdanie listiny poctenému sa vykoná spra­vidla na mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Poctený občan sa pri tejto príležitosti alebo pri svojej prvej návšteve obce zapisuje do kroniky Obce Nižná.

   5. Podrobnosti pre udeľovanie čestného občianstva obce môže obecné zastupiteľstvo upraviť všeobecne záväzným nariadením.

 § 31
Obecné vyznamenania a ceny  Obce Nižná

      1. Obecné vyznamenania a ceny  udeľuje obecné zastupiteľstvo občanom obce za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech obce.

    2. Cenu Obce Nižná tvorí vecný dar v hodnote, kto­rú   schváli obecné zastupiteľstvo.  

    3. Evidencia sa vedie v kronike Obce Nižná, ktorá má obsaho­vať mená a hlavné údaje ocenených, dátum udelenia cien, ako aj stručné zdôvodnenie, pre ktoré boli jednotlivým osobám udelené.

§ 32
Kronika obce

    1. Kronika Obce Nižná sa vedie v slovenskom jazyku.
    2. Zápisy do kroniky sa vykonávajú priebežne. Zápisy chronologicky dokumentujú fakty zo spoločenského a hospodárskeho života obce. Sú hodnoverným svedectvom o udalostiach v obci a o ľuďoch, ktorí sa pričinili o prospech života obyvateľov obce.
    3. Text jednotlivých zápisov do kroniky schvaľuje obecné zastupiteľstvo po predbežnom prerokovaní a vyjadrení v komisií kultúry a mládeže.
    4. Spracovaním zápisov do kroniky je poverený obecný kronikár, ktorého menuje a odvoláva starosta.

Desiata hlava
POMOC PRI MIMORIADNYCH SITUÁCIÁCH

§ 33
Pomoc obyvateľom pri mimoriadnych situáciách

    1. Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc.
    2. Obec organizuje, riadi a vykonáva základné práce v čase nebezpečenstva živelnej pohromy miestneho významu. V prípade nevyhnutnej potreby vyžaduje od fyzických a právnických osôb plnenie všeobecných povinností pri likvidácii a odstraňovaní následkov živelnej pohromy.
    3. Obec zabezpečuje evakuácie, dočasné ubytovanie a stravovanie evakuovaného obyvateľstva, podľa možností ochranu jeho majetku a vypracúva plány záchranných prác.
    4. Obec je povinná pomáhať pri likvidácii a odstraňovaní následkov živelnej pohromy a havárie v spolupráci s právnickými a fyzickými osobami a organizáciami štátu.

§ 34
Pomoc obci pri mimoriadnych situáciách

    1. Starosta môže uložiť právnickej alebo fyzickej osobe povinnosť poskytnúť osobnú alebo vecnú pomoc pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
    2. Právnická alebo fyzická osoba, ktorá poskytla osobnú alebo vecnú pomoc, má právo na náhradu účelne vynaložených nákladov. Toto právo môže uplatniť do troch mesiacov odo dňa zistenia nákladov, najneskôr do troch rokov od ich vzniku, inak toto právo zanikne.

Jedenásta hlava
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 35

   1. Štatút Obce Nižná je základnou právnou normou Obce Nižná.
   2. Zmeny a doplnky tohto štatútu schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

  3. Tento Štatút obce Nižná bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Nižnej dňa 10.09.2012 uznesením číslo 17/6/2012  a nadobúda účinnosť dňom schválenia.

   4. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto štatútu stráca účinnosť Štatút obce Nižná zo dňa 25.10.2004.

V Nižnej dňa 10.09.2012

Ing. Jaroslav Rosina

starosta obce

Príloha č .1

d

   Príloha č .2   

d

Príloha č. 3

f

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Klikni pre prelinkovanie

Pozývame Vás

d

s

Інформація для yкраїнців

Натисніть, щоб збільшити

f

f

f

Ovzdušie v obci

Sviatky a výročia

Meniny má Alojz, Elvis, Lejla

Zajtra má meniny Paulína, Achác, Eberhard, Paulín, Paula, Rozvita, Zaira

Aktuálna teplota - Nižná

21.6.2024 23:06

Aktuálna teplota:

22.6 °C

Vlhkosť:

83.0 %

Rosný bod:

19.6 °C

Predpoveď počasia

dnes, piatok 21. 6. 2024
jasná obloha 29 °C 16 °C
sobota 22. 6. mierny dážď 26/15 °C
nedeľa 23. 6. oblačno 22/13 °C
pondelok 24. 6. takmer jasno 22/11 °C

Upozornenie na monitorovanie


kamery

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:7
DNES:803
TÝŽDEŇ:5312
CELKOM:1797940

Družobné mestá a obce