Navigácia

Obsah

Multifunkčná sála Rotunda 

Kapacita do 180 ľudí - svadby, stužkové, prezentácie, oslavy ... 

f

d

d 

 

Cenník: 

Domáci organizátor podujatí (zábavy, disco ...) 25,-EUR / hod.
Cudzí organizátor podujatí (zábavy, disco ...) 45,- EUR / hod.
Svadba / oslava - domáci 230,- EUR
Svadba /oslava - cudzí 370,- EUR
Stužková 250,- EUR

 

 

1. Starosta obce má v individuálnych odôvodnených prípadoch právo zmeniť výšku poplatkov.

2. V prípade, že sa nevyužíva celý priestor, poplatok sa môže určiť alikvotne podľa skutočne využívanému priestoru.

3. V prípade záujmu o Bistro pri Rotunde je poplatok 10,- EUR/hod. 

4. Storno poplatok zarezervovaného termínu menej ako 2 mesiace pred termínom je 50% z ceny prenájmu! 

5. Poplatok za využívanie kuchyne a spotrebičov podľa spotreby el. energie. Cena za 1 kW = O,35€.

6. Prenajímateľ odovzdáva priestory nájomcovi v stave spôsobilom na dohodnuté užívanie.

7. Nájomca je povinný užívať dojednaný  priestor len v rozsahu a na účel, ktorý bol dojednaný v nájomnej zmluve.

8. Po skončení nájmu je nájomca povinný vrátiť  priestory prenajímateľovi v stave v akom ich prevzal, v prípade poškodenia vzniknutú škodu odstrániť príp. zaplatiť (poškodenie inventáru a pod.).

9. Nájomca je povinný pri užívaní priestorov dodržiavať všetky hygienické, bezpečnostné a protipožiarne predpisy.

 

Voľné termíny na rok 2022 - 19.11

Voľné termíny na rok 2023 - pre viac informácii píšte, alebo volajte. 

 

Kompletný cenník kultúrneho domu v Nižnej -- TU --

 

Rezervácie:

Martin Žuffa 

martin.zuffa@nizna.sk

+421 903 965 437