Navigácia

Obsah

Začatie konania

Územné konanie sa začína návrhom účastníka konania zaslaným v písomnej forme stavebnému úradu (podateľňa Obecného úradu v Nižnej). Návrh musí byť podložený potrebnou dokumentáciou, podkladmi a zoznamom osôb, ktoré prichádzajú do úvahy ako účastníci konania a sú navrhovateľovi známi (v územnom konaní o umiestnení stavby, o využívaní územia, o stavebnej uzávere a o ochrannom pásme sú účastníkmi konania aj právnické osoby a fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám vrátane bytov môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté).

Návrh na vydanie územného rozhodnutia má obsahovať:

 • meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) navrhovateľa,
 • predmet územného rozhodnutia so stručnou charakteristikou územia a spôsobu jeho doterajšieho využitia,
 • zoznam všetkých známych účastníkov územného konania (účastníkom územného konania je okrem navrhovateľa ,
 • druhy a parcelné čísla pozemkov podľa katastra nehnuteľností s uvedením vlastníckych a iných práv, ktorých sa územné rozhodnutie týka, parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb,
 • súhlas vlastníka pozemku, ak nemá navrhovateľ k pozemku vlastnícke alebo iné právo a pre navrhované opatrenie sa pozemok nedá vyvlastniť,
 • údaje o splnení podmienok určených dotknutými orgánmi štátnej správy, ak boli obstarané pred podaním návrhu.

K návrhu na vydanie územného rozhodnutia sa prikladajú:

 • situačný výkres súčasného stavu územia v dvoch vyhotoveniach na podklade katastrálnej mapy so zakreslením predmetu územného rozhodnutia a jeho polohy s vyznačením väzieb (účinkov) na okolie,
 • dokumentácia pre územné rozhodnutie v dvoch vyhotoveniach vypracovaná oprávnenou osobou; pri jednoduchých a drobných stavbách a pri ich zmenách postačí dokumentácia vypracovaná osobou s príslušným odborným vzdelaním,
 • rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy,
 • záverečné stanovisko o posúdení vplyvu stavby, alebo činnosti na životné prostredie alebo rozhodnutie zo zisťovacieho konania, ak bolo vydané,
 • doklady o rokovaniach s účastníkmi územného konania, ak sa konali pred podaním návrhu.
Priebeh konania

Ak návrh spĺňa všetky povinné náležitosti a prílohy, stavebný úrad oznámi začatie územného konania. V opačnom prípade konanie preruší a vyzve navrhovateľa, aby návrh doplnil v primeranej lehote a upozorní ho, že ak údaje alebo prílohy v tejto lehote nedoplní, konanie zastaví.

Stavebný úrad oznámi začatie územného konania do 7 dní odo dňa, keď je žiadosť o územné rozhodnutie úplná, a to všetkým známym účastníkom a dotknutým orgánom. Súčasne upozorní účastníkov, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak na ne nebude prihliadať.

Spolu s oznámením začatia konania nariadi ústne pojednávanie spojené spravidla s miestnym zisťovaním. Od ústneho pojednávania sa môže upustiť v prípade, že je pre územie spracovaná územnoplánovacia dokumentácia, na základe ktorej možno posúdiť návrh na územné rozhodnutie. Ak úrad upustí od ústneho pojednávania, určí lehotu, do ktorej môžu účastníci uplatniť námietky, a upozorní ich, že sa na neskoršie podané námietky neprihliadne. Táto lehota nesmie byť kratšia ako 7 pracovných dní.

Oznámenie o začatí územného konania stavebný úrad doručuje jeho účastníkom podľa § 24 správneho poriadku do vlastných rúk.

Začatie územného konania o umiestnení líniovej stavby alebo v odôvodnených prípadoch aj zvlášť rozsiahlej stavby, stavby s veľkým počtom účastníkov konania, oznámi stavebný úrad účastníkom územného konania verejnou vyhláškou. Rovnako postupuje aj v prípade, že mu účastníci konania alebo ich pobyt nie sú známi.

Oznámenie verejnou vyhláškou sa zverejňuje na úradnej tabuli na 15 dní, posledný deň je dňom zverejnenia (v prípade doručenia je posledný deň dňom doručenia).  

Kópiu žiadosti o začatie územného konania o umiestnení stavby a územného konania o využití územia, ktoré sa týka územia, vo vzťahu ku ktorému sa uskutočnilo posudzovanie vplyvov alebo zisťovacie konanie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, zverejní stavebný úrad bezodkladne na svojej úradnej tabuli a na svojom webovom sídle.  Zverejnenie musí stavebný úrad zabezpečiť odo dňa začatia územného konania až do jeho právoplatného ukončenia.