Navigácia

Obsah

Termíny dvojtýždňového vývozu + separovaného zberu

II. polrok 2021

 

Komunálny odpad Separovaný zber
Termín č. 1 Termín č. 2 Termín č. 3 Plasty Sklo
14. 7. 2021 28. 7. 2021

-

16. 7. 2021 21. 7. 2021
11. 8. 2021 25. 8. 2021 - 13. 8. 2021 18. 8. 2021
8. 9. 2021 22. 9. 2021 - 10. 9. 2021 17. 9. 2021
6. 10. 2021 20. 10. 2021 - 13. 10. 2021 15. 10. 2021
3. 11. 2021 17. 11. 2021 - 10. 11. 2021 12. 11. 2021
1. 12. 2021 15. 12. 2021 29. 12. 2021 8. 12. 2021 10. 12. 2021

 

Termíny mesačného vývozu + separovaný zber

 

II. polrok 2021

 

Komunálny odpad Plasty Sklo

28. 7. 2021

16. 7. 2021 21. 7. 2021
25. 8. 2021 13. 8. 2021 18. 8. 2021
29. 9. 2021 10. 9. 2021 17. 9. 2021
27. 10. 2021 13. 10. 2021 15. 10. 2021
24. 11. 2021 10. 11. 2021 12. 11. 2021
29. 12. 2021 8. 12. 2021 10. 12. 2021

 

Čo sa stane s kovom, keď ho vytriedime?

 

Prinášame Vám motivačné video, čo patrí a čo nepatrí do triedeného zberu kovov, ale aj to, čo sa potom stane so správne vytriedeným odpadom.

Video nájdete tu: https://lnk.sk/fka0

Čo sa stane s plastom, keď ho vytriedime?

 

Prinášame Vám motivačné video o tom, čo patrí a čo nepatrí do triedeného zberu plastov, ale aj to, čo sa potom stane so správne vytriedeným odpadom.

Video nájdete tu: https://lnk.sk/cy56.

Viete, čo sa stane s papierom, keď ho správne vytriedite?

 

Prinášame Vám motivačné video, ktoré hovorí o tom, čo patrí a čo nepatrí do triedeného zberu papiera, ale aj to, čo sa potom stane so správne vytriedeným odpadom.

Video nájdete tu: https://lnk.sk/qany 

Čo sa stane so sklom, keď ho správne vytriedime?

 

Prinášame Vám motivačné video, ktoré hovorí o tom, čo patrí a čo nepatrí do triedeného zberu skla, ale aj to, čo sa potom stane so správne vytriedeným odpadom.

Video nájdete tu: https://lnk.sk/xqzw 

 

Ak správne triedime, svet je krajší!

Majte na pamäti nasledovné pravidlá:

 • ​Snažte sa odpad netvoriť vôbec.
 • Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne. 
 • Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia: sklu patrí zelená, papieru modrá, plastom žltá, kovom červená a nápojovým kartónom oranžová farba. Napovie vám aj označenie na obale:

 
 • Riaďte sa pravidlami triedenia našej obce. ​​Len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a recyklovať.
 • Trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad občan neplatí, jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI - PAK.
 • Obal označený ochrannou známkou ZELENÝ BOD patrí do triedeného zberu.

 

 

 

 

 

Termíny dvojtýždňového vývozu + separovaného zberu

na II. polrok 2020

 

Komunálny odpad Separovaný zber
Termín č. 1 Termín č. 2 Termín č. 3     Plasty          Sklo     
1. 7. 2020 15. 7. 2020 29. 7. 2020 8. 7. 2020 10. 7. 2020
12. 8. 2020 26. 8. 2020 - 7. 8. 2020 14. 8. 2020
9. 9. 2020 23. 9. 2020 - 4. 9. 2020 11. 9. 2020
7. 10. 2020 21. 10. 2020 - 9. 10. 2020 14. 10. 2020
4. 11. 2020 18. 11. 2020 - 11. 11. 2020 13. 11. 2020
2. 12. 2020 16. 12. 2020 30. 12. 2020 9. 12. 2020 11. 12. 2020

Termíny mesačného vývozu + separovaný zber

na II. polrok 2020

 

Komunálny odpad      Plasty            Sklo     
29. 7. 2020 8. 7. 2020 10. 7. 2020
26. 8. 2020 7. 8. 2020 14. 8. 2020
30. 9. 2020 4. 9. 2020 11. 9. 2020
28. 10. 2020 9. 10. 2020 14. 10. 2020
25. 11. 2020 11. 11. 2020 13. 11. 2020
30. 12. 2020 9. 12. 2020 11. 12. 2020

 

Recyklovať sa dá donekonečna

Triedením skla šetríme prírodné zdroje.

 

So SKLOM ako materiálom sa každý z nás stretáva takmer na dennej báze.  Pre svoje charakteristické vlastnosti hrá SKLO dôležitú úlohu v každodennom živote človeka. Stretávame sa s ním nielen vo forme  fliaš, pohárov, ale aj rôznych umeleckých predmetov alebo okien a dverí. Navyše, je to materiál, ktorý môžeme vďaka jeho vlastnostiam recyklovať takmer donekonečna.

SKLO patrí do zeleného kontajnera, ako napríklad nevratné sklenené fľaše, sklenené poháre a nádoby, sklenené črepy, fľaštičky od kozmetiky bez kovových a plastových uzáverov, tabuľové sklo z okien a dverí a pod.

Do kontajnera na SKLO nepatrí porcelán, keramika, autosklo, zrkadlá či počítačové obrazovky.

 

Ako to je s recykláciou?

Pri výrobe číreho skla sa do pece nikdy nesmie dostať sklo farebné, aby nedošlo k zafarbeniu. Navyše sa tam nesmie dostať žiadna iná nečistota, kov, keramika, porcelán atď. Sklenené odpady zo zelených kontejnerov sa najprv triedia a sú z nich odstránené najväčšie kusy nečistôt. Potom črepiny putujú na špeciálnu automatickú linku, ktorá zaistí čistotu vytriedeného skla. Farebné alebo číre sklo sa odváža na spracovanie do sklární.

Tam sa z upravených črepov vyrábajú nové sklenené obaly, ktoré majú rovnaké fyzikálne, chemické aj hygienické vlastnosti, ako keby boli vyrobené z prírodných materiálov.

 

Šetrime prírodné zdroje! SKLO je skvelým materiálom, ktorý je možné recyklovať donekonečna. A vďaka jeho recyklácii sa šetrí množstvo energie, a tým aj primárne suroviny (napr. povrchovo ťažené sklárske piesky).

Horšie to je však s časom jeho rozkladu. Trvá až 4000 a viac rokov, kým sa sklo v prírode rozloží. Aj preto by sme vratné fľaše mali vždy vrátiť do obchodu a zvyšné vhodiť do zeleného kontajnera, odkiaľ poputujú na recykláciu.

 

Prečo je užitočné triediť  sklo?

Správnym vytriedením skla a jeho následnou recykláciou opätovne získame materiál, z ktorého je bez akejkoľvek straty na kvalite možné vytvoriť znovu fľaše či iné produkty.

sklo

Je dôležité nezabúdať, že zálohované fľaše nepatria do triedeného zberu, ale odovzdajte ho priamo v predajni. O všetko ostatné sa postará OZV ENVI - PAK.

Zber papiera za protihodnotu

Technické služby s.r.o. v Dolnom Kubíne realizujú zber vyseparovaného papiera za protihodnotu.

Miesto:  Nižná nad Oravou, Zemianska Dedina

Termíny zberu:

 

10. marca 2020

9. júna 2020

10. septembra 2020

8. decembra 2020.

 

 

Časový harmonogram:

14:45 - 15:05  Zemianska Dedina, autobusová zástavka
15:15 - 15:35 Nižná, tržnica na autobusovom nástupišti
15:40 - 16:00 Nižná, parkovisko pri Obecnom úrade
16:05 - 16:30 Nižná, parkovisko pri Jednote v dedine
16:35 - 17:00  Nižná, Materská škola na Malej Orave

 

Zbierame:   časopisy, noviny, knihy, kartón.

Protihodnota na základe množstva odovzdaného papiera:

                    5 kg papiera - 1 ks toaletného papiera

                    2 kg papiera - 1 bal. hygienických vreckoviek.

 

Papier musí byť zviazaný špagátom a nie v krabici, nemiešať kartón s papierom!!!

 

V prípade nepriaznivého počasia (silný dážď alebo sneženie) bude termín preložený - vopred oznámime.

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Podmienky určovania a vyberania poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Nižná upravuje Všeobecné záväzné nariadenie obce Nižná č. 3/2019.

Každý poplatník, resp. platiteľ je povinný sa zapojiť do systému zberu komunálneho dopadu a splniť si ohlasovaciu povinnosť a to do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti.

Poplatník za komunálny odpad má nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku na základe predloženia dokladu v zmysle VZN č. 3/2019, čl. 5, bod 3 a čl. č. 8. Ak si poplatník neuplatní nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálny odpad na daný rok najneskôr do 31. marca príslušného zdaňovacieho obdobia, podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží príslušné doklady, nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku zaniká.

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad vyrubí obec prostredníctvom rozhodnutia, ktorý je možný zaplatiť jednorázovo alebo v splátkach osobne do pokladne OcÚ alebo prevodom na účet obce.

 

Poplatok za odvoz komunálneho odpadu spolu s daňou za nehnuteľnosť a s daňou za psa vyberáme od 2.3.2020 (pondelok).

 

Kontakt na referát pre dane a miestne poplatky:

043/5381 229, poplatky@nizna.sk.

 

Nebuď lenivý a trieď odpad!

triedime

Ak správne triedime, svet je krajší

 

Majte na pamäti nasledovné pravidlá:

 • Snažte sa odpad netvoriť vôbec.
 • Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne. 
 • Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia: sklu patrí zelená, papieru modrá, plastom žltá, kovom červená a nápojovým kartónom oranžová farba. Napovie Vám aj označenie na obale: ​

 • Riaďte sa pravidlami triedenia svojej obce. ​​Len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a recyklovať.
 • Trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad občan neplatí, jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI - PAK.

 

Viac na http://www.triedime.sk/

 

OZNAČOVANIE OBALOV

V obchodoch nás obklopujú tisíce rôznych výrobkov. Málokto si však na obaloch všimne nenápadné symboly trojuholníkov, písmená a čísla. Vďaka značkám na obaloch vieme, ako správne triediť. Tie napovedajú, do ktorého kontejnera môžeme obal vytriediť. Najčastejšie na obaloch výrobcovia uvádzajú jednoduché skratky, takže je na prvý pohlaď jasné, že ide napríklad o papierový alebo sklenený obal. Zložitejšie sú označené plasty. Skratky priamo označujú druh plastu, z ktorého je obal vyrobený. Často sa tiež stretávame so skratkou C/PAP. Tú nájdeme na nápojových kartónoch z džúsu alebo mlieka.

Link na vysvetlenie znakov na tomto mieste.

 

Výkup papiera za protihodnotu

Technické služby s.r.o. v Dolnom Kubíne budú realizovať zber vyseparovaného papiera za protihodnotu v termínoch:

12. marca 2019  (utorok)

11. júna 2019  (utorok)

10. septembra 2019  (utorok)

10. decembra 2019  (utorok).

 

Miesto:  Nižná nad Oravou, Zemianska Dedina

 

Časový HARMONOGRAM:

14:45 - 15:05      Zemianska Dedina, autobusová zastávka

15:15 - 15:35       Nižná, tržnica na autobusovom nástupišti

15:40 - 16:00      Nižná, parkovisko pri Obecnom úrade

16:05 - 16:30      Nižná, parkovisko pri Coop Jednota v dedine

16:35 - 17:00      Nižná, Materská škola na Malej Orave.

Zbierajú sa:     časopisy, noviny, knihy, kartón (papier musí byť zviazaný špagátom a nie v krabici, nemiešať kartón s papierom)

 

Protihodnota:  toaletný papier, papierové vreckovky.

 

Počet kusov na základe množstva odovzdaného papiera:

5 kg papiera - 1 ks toaletného papiera
2 kg papiera - 1 bal hygienických vreckoviek.

 

V prípade nepriaznivého počasia (silný dážď alebo sneženie) bude termín preložený - vopred oznámime.

Zberné nádoby na obnosené a nepotrebné šatstvo a textil

KontajnerPomocný anjel n.o. zabezpečil dodanie a umiestnenie zberných nádob na obnosené a nepotrebné šatstvo a textil pre Obec Nižná.

 

Dva kontajnery  na šatstvo a textil sú umiestnená na tržnici pri autobusovom nástupišti.

 

Zbiera sa:

dámske, pánske, detské letné a zimné oblečenie, posteľné obliečky, uteráky, záclony, závesy, prestieradlá, metrový textil, deky, tkané koberce, periny, hlavnice.

Do kontajnerov prosíme vkladať obnosené šatstvo a textil uložený v uzavretých plastových vreciach, aby sa zabránilo znehodnoteniu obsahu.

 

Nezbiera sa:

hračky, obuv, domáce potreby, matrace (okrem tkaných) a veľmi znečistené a mokré veci.

 

Kontakt:

Pomocný anjel n.o.

P.O.Box 1

027 43  Nižná

info@pomocnyanjel.sk

 

 

 

Systém zberu a nakladania s jednotlivými druhmi odpadu

Podrobná veria na tomto mieste

Skrátená verzia na tomto mieste