Navigácia

Obsah

IV. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nižnej

IV. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nižnej 1v roku 2019

Dátum konania: 4. 6. 2019 začiatok od 16:00

Miesto konania: Zasadačka Obecného úradu v Nižnej, Nižná

Typ akcie: ostatné

Organizátor: Neuvedené

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie 
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zapisnice
 3. Schválenie návrhovej komisie  a programu zasadnutia
 4. VZN obce Nižná o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nižná
 5. Správa o činnosti DHZO Nižná
 6. Záverečný účet obce za rok 2018 a záznam hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce za rok 2018
 7. Plnenie programového rozpočtu obce Nižná k 31.12.2018, Monitorovacia správa programového rozpočtu za rok 2018 a záznam hlavnej kontrolórky k hospodáreniu obce za rok 2018
 8. Zmena rozpočtu obce
 9. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2019
 10. Plat starostu obce
 11. Predaj a zámena obecného majetku
 12. Výstavba športovej haly
 13. Poplatky za prenájom priestorov Domu kultúry v Nižnej
 14. Kontrola uznesení
 15. Interpelácie
 16. Žiadosti občanov a právnických osôb
 17. Rôzne
 18. Diskusia
 19. Záver.

Vytvorené: 27. 5. 2019
Posledná aktualizácia: 28. 5. 2019 09:21