Navigácia

Obsah

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nižnej

Typ: ostatné
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nižnej 1konaného dňa 29. júna 2021.

 

Starosta obce Nižná

Poslanci OcZ

Riaditeľ TS Nižná

DHZO Nižná (Ján Vasek, Matej Vasek)

 

 

P  O  Z V  Á  N  K  A

 

 

Podľa ustanovenia § - u 12 zákona  č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  z v o l á v a m   z a s a d n u t i e  obecného zastupiteľstva na deň

 

29. júna 2021 o 16.00 hod. (utorok)

do zasadačky Obecného úradu v Nižnej

 

s týmto programom:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zapisnice
 3. Schválenie návrhovej komisiea programu zasadnutia
 4. Voľba hlavného kontrolóra
 5. Správa o činnosti DHZO Nižná
 6. Zmena rozpočtu obce
 7. Odmeny preposlancov, predsedov komisií a členov komisií (poslancov a neposlancov)za I. a II.štvrťrok 2021
 8. Zámena obecného majetku, vysporiadanie nehnuteľností
 9. Žiadosti občanov a právnických osôb
 10. Kontrola uznesení
 11. Odpovede na interpelácie
 12. Interpelácie
 13. Rôzne
 14. Diskusia
 15. Záver.

 

V Nižnej dňa 18.06.2021

 

 

Ing. Jaroslav Rosina

starosta obce

 


Vytvorené: 23. 6. 2021
Posledná aktualizácia: 23. 6. 2021 16:03
Autor: Veronika Latková