Navigácia

Obsah

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nižnej

Typ: ostatné
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nižnej 1konaného dňa 18. mája 2021.

Starosta obce Nižná

Poslanci OcZ

Hlavný kontrolór

Riaditeľ TS Nižná

Riaditeľ ZŠ s MŠ Nižná

Riaditeľ ZUŠ Nižná

 

P  O  Z V  Á  N  K  A

 

 

Podľa ustanovenia § - u 12 zákona  č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  z v o l á v a m   z a s a d n u t i e  obecného zastupiteľstva na deň

 

18. mája 2021 o 16.00 hod. (utorok)

do zasadačky Obecného úradu v Nižnej

 

s týmto programom:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zapisnice
 3. Schválenie návrhovej komisiea programu zasadnutia
 4. Správa o hospodárení ZŠ s MŠ Nižná za rok 2020
 5. Správa ohospodárení ZUŠ Vendelína Habovštiaka Nižná za rok 2020
 6. Správa o hospodárení TS Nižná za rok 2020
 7. VZN obce Nižná, ktorým sa mení VZN č.1/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Nižná
 8. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra
 9. Sociálny podnik
 10. Zmena rozpočtu obce
 11. Správa hlavného kontrolóra z kontrolnej činnosti za rok 2020 a záznamy z kontrolnej činnosti
 12. Plnenie programového rozpočtu obce Nižná k 31.12.2020 a Monitorovacia správa programového rozpočtu za rok 2020
 13. Záverečný účet obce za rok 2020
 14. Predaj a zámena obecného majetku, vysporiadanie nehnuteľnosti
 15. Žiadosti občanov a právnických osôb
 16. Vyradenie majetku obce – stavba plavárne a jej asanácia
 17. Kontrola uznesení
 18. Odpovede na interpelácie
 19. Interpelácie
 20. Rôzne
 21. Diskusia
 22. Záver.

 

V Nižnej dňa 07.05.2021

 

Ing. Jaroslav Rosina

starosta obce


Vytvorené: 12. 5. 2021
Posledná aktualizácia: 12. 5. 2021 11:05
Autor: Veronika Latková