Navigácia

Obsah

Pozvánka na V. zasadnutie OcZ v Nižnej - 14.12.2021

Typ: ostatné
Pozvánka na V. zasadnutie OcZ v Nižnej - 14.12.2021 1konané v zasadačke OcÚ v Nižnej

Starosta obce Nižná

Poslanci OcZ

Riaditeľ TS Nižná

Hlavný kontrolór

Riaditeľ ZŠ s MŠ Nižná

Riaditeľ ZUŠ Vendelína Habovštiaka Nižná

 

P  O  Z V  Á  N  K  A

 

Podľa ustanovenia § - u 12 zákona  č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  z v o l á v a m   z a s a d n u t i e  obecného zastupiteľstva na deň

 

14. decembra 2021 o 16.00 hod. (utorok)

do zasadačky Obecného úradu v Nižnej

 

s týmto programom:

 1.  Otvorenie
 2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zapisnice
 3.  Schválenie návrhovej komisiea programu zasadnutia
 4.  Správy ZŠ s MŠ Nižná, ZUŠ Vendelína Habovštiaka Nižná o škol. roku 2020/2021
 5.  VZN obce Nižná o dani z nehnuteľností
 6.  VZN obce Nižná o miestnych daniach
 7.  VZN obce Nižná o poplatku za komunálny odpad
 8.  Zmena rozpočtu obce
 9.  Programový rozpočet obce Nižná na roky 2022-2024
 10.  Stanovisko hlavnej kontrolórky ku rozpočtu obce Nižná na roky 2022-2024
 11.  Správy hlavnej kontrolórky z kontrolnej činnosti
 12.  Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2022
 13.  Odmeny preposlancov, predsedov komisií a členov komisií (poslanco a neposlancov) za III. a IV. štvrťrok 2021
 14.  Kontrola uznesení
 15.  Predaj obecného majetku, vysporiadanie pozemkov a kúpa pozemkov
 16.  Žiadosti občanov a právnických osôb
 17.  Odpovede na interpelácie
 18.  Interpelácie
 19.  Rôzne
 20.  Diskusia
 21.  Záver

 

V Nižnej dňa 03.12.2021

 

Ing. Jaroslav Rosina

starosta obce


Vytvorené: 7. 12. 2021
Posledná aktualizácia: 7. 12. 2021 10:57
Autor: Veronika Latková