Navigácia

Obsah

Pozvánka na IV. zasadnutie OcZ v Nižnej - 28.9.2021

Typ: ostatné
Pozvánka na IV. zasadnutie OcZ v Nižnej - 28.9.2021 1konané v zasadačke OcÚ v Nižnej

 

Starosta obce Nižná

Poslanci OcZ

Riaditeľ TS Nižná

Hlavný kontrolór

Riaditeľ ZŠ s MŠ Nižná

 

 

P  O  Z V  Á  N  K  A

 

 

Podľa ustanovenia § - u 12 zákona  č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  z v o l á v a m   z a s a d n u t i e  obecného zastupiteľstva na deň

 

28. septembra 2021 o 16.00 hod. (utorok)

do zasadačky Obecného úradu v Nižnej

 

s týmto programom:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zapisnice
 3. Schválenie návrhovej komisiea programu zasadnutia
 4. VZN č. ....2021 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nižná
 5. Plnenie programového rozpočtu obce k 30.6.2021
 6. Zmena rozpočtu obce
 7. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na obdobie október-december 2021
 8. Audítorska správa individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky obce Nižná za rok 2020
 9. Predaj a vysporiadanie nehnuteľností
 10. Žiadosti občanov a právnických osôb
 11. Kontrola uznesení
 12. Odpovede na interpelácie
 13. Interpelácie
 14. Rôzne
 15. Diskusia
 16. Záver.

 

V Nižnej dňa 17.09.2021

 

 

Ing. Jaroslav Rosina

starosta obce


Vytvorené: 22. 9. 2021
Posledná aktualizácia: 22. 9. 2021 12:36
Autor: Veronika Latková