Navigácia

Obsah

Pozvánka na I. zasadnutie OcZ v Nižnej - 8.3.2022

Typ: ostatné
Pozvánka na V. zasadnutie OcZ v Nižnej - 14.12.2021 1konané v zasadačke OcÚ v Nižnej

Starosta obce Nižná

Poslanci OcZ

Hlavná kontrolórka

Riaditeľ TS Nižná

Predsedovia komisií

 

P  O  Z V  Á  N  K  A

 

Podľa ustanovenia § - u 12 zákona  č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  z v o l á v a m   z a s a d n u t i e  obecného zastupiteľstva na deň

 

8. marec 2022 o 16.00 hod. (utorok)

do zasadačky Obecného úradu v Nižnej

 

s týmto programom:

 1.  Otvorenie
 2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zapisnice
 3.  Schválenie návrhovej komisiea programu zasadnutia
 4.  Všeobecne záväzné nariadenie obce Nižná o zákaze umiestnenia herní a kasín na území obce Nižná
 5.  Zmena rozpočtu obce
 6.  Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Nižná za rok 2021
 7.  Správy o činnosti komisií a Občianskeho výboru Zemianska Dedina za rok 2021
 8.  Plány práce komisií a Občianskeho výboru Zemianska Dedina na rok 2022
 9.  Kontrola uznesení
 10.  Zámena a nájom obecného majetku 
 11.  Žiadosti občanov a právnických osôb
 12.  Odpovede na interpelácie
 13.  Interpelácie
 14.  Rôzne
 15.  Diskusia
 16.  Záver

 

V Nižnej dňa 25.02.2022

 

Ing. Jaroslav Rosina

starosta obce


Vytvorené: 7. 12. 2021
Posledná aktualizácia: 1. 3. 2022 09:14
Autor: Veronika Latková