Navigácia

Obsah

Pozvánka na I. zasadnutie OcZ - 18.2.2021

Typ: ostatné
Pozvánka na I. zasadnutie OcZ - 18.2.2021 1v zasadačke Obecného úradu v Nižnej.

Starosta obce Nižná

Poslanci OcZ

Hlavná kontrolórka

Riaditeľ TS Nižná

 

P  O  Z V  Á  N  K  A

 

 

Podľa ustanovenia § - u 12 zákona  č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  z v o l á v a m   z a s a d n u t i e  obecného zastupiteľstva na deň

 

18. február 2021 o 16.00 hod. (štvrtok)

do zasadačky Obecného úradu v Nižnej

 

s týmto programom:

 

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zapisnice
 3. Schválenie návrhovej komisie, volebnej komisie a programu zasadnutia
 4. Voľba hlavného kontrolóra
 5. Zmena rozpočtu obce
 6. Programový rozpočet obce Nižná na roky 2021-2023
 7. Stanovisko hlavnej kontrolórky ku rozpočtu obce Nižná na roky 2021-2023
 8. Správy o činnosti komisií a Občianskeho výboru Zemianska Dedina za rok 2020
 9. Plány práce komisií a Občianskeho výboru Zemianska Dedina na rok 2021
 10. Kontrola uznesení
 11. Predaj obecného majetku a vysporiadanie pozemkov
 12. Žiadosti občanov a právnických osôb
 13. Odpovede na interpelácie
 14. Interpelácie
 15. Rôzne
 16. Diskusia
 17. Záver.

 

V Nižnej dňa 05.02.2021

 

 

Ing. Jaroslav Rosina

starosta obce


Vytvorené: 10. 2. 2021
Posledná aktualizácia: 10. 2. 2021 19:05
Autor: Veronika Latková