Navigácia

Obsah

Trvalý pobyt

K prihláseniu sa na trvalý pobyt je potrebné predložiť:

  • platný občiansky preukaz
  • výpis z listu vlastníctva (nie je možné predložiť fotokópiu ani informatívny výpis z kataster portálu),
  • pre prihlásenie sa k niekomu aj súhlas všetkých vlastníkov bytu (domu) – nemusia sa všetci dostaviť osobne, stačí predložiť osvedčený súhlas
  • pri maloletých do 18 rokov originál rodného listu

Prechodný pobyt

K prihláseniu sa na prechodný pobyt je potrebné predložiť k nahliadnutiu:

  • platný občiansky preukaz
  • pre prihlásenie sa do ubytovne, internátu – doložiť súhlas ubytovacieho zariadenia
  • pre prihlásenie sa na byt (dom) – súhlas všetkých vlastníkov bytu (domu) – nemusia sa všetci dostaviť osobne, stačí predložiť osvedčený súhlas a výpis z listu vlastníctva (nie je možné predložiť fotokópiu ani informatívny výpis z kataster portálu)
  • pri maloletých do 18 rokov originál rodného listu

     

Za potvrdenie o trvalom pobyte alebo prechodnom pobyte sa uhrádza správny poplatok vo výške 5 €. (položka 8, I.časť prílohy zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov)

 

V súlade so zmenou zákona č. 224/2006 Z.z. o občianskych preukazoch pre vydanie prvého občianskeho preukazu nie je potrebné potvrdenie o trvalom pobyte vydané ohlasovňou. Žiadateľ, resp. zákonný zástupca požiada o vydanie prvého občianskeho preukazu priamo na oddelení dokladov OR PZ  Tvrdošín – Medvedzie.

 

Súhlas s prihlásením občana na pobyt