Navigácia

Obsah

Zmena vývozu komunálneho odpadu

Na základe oznámenia Technických služieb s.r.o., Dolný Kubín Vás informujeme o zmene termínu vývozu komunálneho odpadu zo stredy na utorok 12. septembra 2017. Jedná sa o dvojtýždenný vývoz 110 l kuka nádob.

Zmena vývozu komunálneho odpadu

Zmena vývozu komunálneho odpadu

 

Na základe oznámenia Technických služieb s.r.o., Dolný Kubín Vás informujeme o zmene termínu vývozu komunálneho odpadu z 30.8.2017 na 29.8.2017 (utorok). Jedná sa o dvojtýždenný, mesačný vývoz a vývoz kontajnerov.

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady


Podmienky určovania a vyberania poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Nižná upravuje Všeobecné záväzné nariadenie obce Nižná č. 8/2016.

Každý poplatník, resp. platiteľ je povinný sa zapojiť do systému zberu komunálneho dopadu a splniť si ohlasovaciu povinnosť a to do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti.

Poplatník za komunálny odpad má nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku na základe predloženia dokladu v zmysle VZN č. 8/2016, čl. 5, bod 3 a čl. č. 8. Ak si poplatník neuplatní nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálny odpad na daný rok najneskôr do 31. marca príslušného zdaňovacieho obdobia, podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží príslušné doklady, nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku zaniká.

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad vyrubí obec prostredníctvom rozhodnutia, ktorý je možný zaplatiť jednorázovo alebo v splátkach osobne do pokladne OcÚ alebo prevodom na účet obce.

 

Kontakt na referát pre dane a miestne poplatky:

043/5381 229, poplatky@nizna.sk

 

Zber vyseparovaného papiera za PROTIHODNOTU

Technické služby s.r.o. v Dolnom Kubíne budú vo štvrtok 10. augusta 2017 realizovať zber vyseparovaného papiera za PROTIHODNOTU!

Miesto:  Nižná nad Oravou, Zemianska Dedina

 

Časový HARMONOGRAM:

14:45 - 15:05      Zemianska Dedina, autobusová zastávka

15:15 - 15:35       Nižná, tržnica na autobusovom nástupišti

15:40 - 16:00      Nižná, parkovisko pri Obecnom úrade

16:05 - 16:30      Nižná, parkovisko pri Coop Jednota v dedine

16:35 - 17:00      Nižná, Materská škola na Malej Orave

 

ZBIERAME:      ČASOPISY, NOVINY, KNIHY, KARTÓN
(Papier musí byť zviazaný špagátom a nie v krabici, nemiešať kartón s papierom!!!)

PROTIHODNOTA:  TOALETNÝ PAPIER,  PAPIEROVÉ VRECKOVKY

Počet kusov na základe množstva odovzdaného papiera:

5 kg papiera - 1 ks toaletného papiera
2 kg papiera - 1 bal hygienických vreckoviek

V prípade nepriaznivého počasia (silný dážď alebo sneženie) bude termín preložený - vopred oznámime.

Systém zberu a nakladania s jednotlivými druhmi odpadu

Podrobná veria na tomto mieste

Skrátená verzia na tomto mieste