Navigácia

Obsah

Termíny zberu separovaného odpadu na II. polrok 2018

 

Mesiac Plasty Sklo   
Júl 11.7. 20.7.
August 8.8. 17.8.
September 5.9. 14.9.
Október 3.10. 12.10.
November 14.11. 16.11.
December 5.12. 12.12.

 

Zberné nádoby na obnosené a nepotrebné šatstvo a textil

KontajnerPomocný anjel n.o. zabezpečil dodanie a umiestnenie zberných nádob na obnosené a nepotrebné šatstvo a textil pre Obec Nižná.

 

Dva kontajnery  na šatstvo a textil sú umiestnená na tržnici pri autobusovom nástupišti.

 

Zbiera sa:

dámske, pánske, detské letné a zimné oblečenie, posteľné obliečky, uteráky, záclony, závesy, prestieradlá, metrový textil, deky, tkané koberce, periny, hlavnice.

Do kontajnerov prosíme vkladať obnosené šatstvo a textil uložený v uzavretých plastových vreciach, aby sa zabránilo znehodnoteniu obsahu.

 

Nezbiera sa:

hračky, obuv, domáce potreby, matrace (okrem tkaných) a veľmi znečistené a mokré veci.

 

Výrazne žiadame občanov, aby vrecia s obnoseným šatstvom neumiestňovali pred budovu Domu služieb na Hviezdoslavovej ulici.

 

Kontakt:

Pomocný anjel n.o.

P.O.Box 1

027 43  Nižná

info@pomocnyanjel.sk

 

 

 

Vývoz odpadu podľa druhu a dátumu

Výkup papiera za protihodnotu

Technické služby s.r.o. v Dolnom Kubíne budú vo štvrtok 10. mája 2018 realizovať zber vyseparovaného papiera za PROTIHODNOTU!

Miesto:  Nižná nad Oravou, Zemianska Dedina

Časový HARMONOGRAM:

14:45 - 15:05       Zemianska Dedina, autobusová zastávka

15:15 - 15:35        Nižná, tržnica na autobusovom nástupišti

15:40 - 16:00       Nižná, parkovisko pri Obecnom úrade

16:05 - 16:30       Nižná, parkovisko pri Coop Jednota v dedine

16:35 - 17:00       Nižná, Materská škola na Malej Orave

ZBIERAME:      ČASOPISY, NOVINY, KNIHY, KARTÓN
(Papier musí byť zviazaný špagátom a nie v krabici, nemiešať kartón s papierom!!!)

PROTIHODNOTA:  TOALETNÝ PAPIER,  PAPIEROVÉ VRECKOVKY

Počet kusov na základe množstva odovzdaného papiera:

5 kg papiera - 1 ks toaletného papiera
2 kg papiera - 1 bal hygienických vreckoviek

V prípade nepriaznivého počasia (silný dážď alebo sneženie) bude termín preložený - vopred oznámime.

Termín vývozu plastov z domácností v mesiaci január roku 2018

Termín vývozu plastov z domácností v mesiaci január roku 2018

Na základe oznámenia Technických služieb s.r.o., Dolný Kubín Vás informujeme, že zber plastov z domácností sa uskutoční v stredu 10. januára 2018 od 06.30 hod.

Termíny dvojtýždenného vývozu komunálneho odpadu v roku 2018

 

Mesiac Termín č. 1 Termín č. 2 Termín č. 3
Január 3.1. 17.1. 31.1.
Február 14.2. 28.2.  
Marec 14.3. 28.3.  
Apríl 11.4. 25.4.  
Máj 9.5. 23.5.  
Jún 6.6. 20.6.  
Júl 4.7. 18.7.  
August 1.8. 15.8. 29.8.
September 12.9. 26.9.  
Október 10.10. 24.10.  
November 7.11. 21.11.  
December 5.12. 19.12.  

 

Termíny mesačného vývozu komunálneho odpadu v roku 2018

 

Mesiac Termín
Január 31.1.

Február

28.2.
Marec 28.3.
Apríl 25.4.
Máj 30.5.
Jún 27.6.
Júl 25.7.
August 29.8.*
September 26.9.
Október 31.10.
November 28.11.
December 26.12.*

* termín bude ešte upresnený

Termíny zberu separovaného odpadu na I. polrok 2018

 

Mesiac Plasty Sklo
Január 10.1. 24.1.
Február 7.2. 21.2.
Marec 7.3. 21.3.
Apríl 5.4. 18.4.
Máj 3.5. 16.5.
Jún 30.5.* 13.6.

 

* zber plastov za mesiac jún sa uskutoční 30.5.2017

Výkup papiera za protihodnotu

Technické služby s.r.o. v Dolnom Kubíne budú dňa 9. novembra 2017, štvrtok

realizovať zber vyseparovaného papiera za protihodnotu.

 

Časový harmonogram:

 

14:45 - 15:05      Zemianska Dedina, autobusová zástavka

15:15 - 15:35       Nižná, tržnica na autobusovom nástupišti

15:40 - 16:00      Nižná, parkovisko pri Obecnom úrade

16:05 - 16:30      Nižná, parkovisko pri Jednote v dedine

16:35 - 17:00      Nižná, Materská škola na Malej Orave

 

Zbierame:         časopisy, noviny, knihy, kartón.

Protihodnota na základe množstva odovzdaného papiera:

                          5 kg papiera - 1 ks toaletného papiera

                          2 kg papiera - 1 bal. hygienických vreckoviek.

 

Papier musí byť zviazaný špagátom a nie v krabici, nemiešať kartón s papierom!!!

 

V prípade nepriaznivého počasia (silný dážď alebo sneženie)  bude termín preložený - vopred oznámime.

Zmena vývozu separovaného zberu - plasty

Na základe oznámenia Technických služieb s.r.o., Dolný Kubín Vás informujeme o zmene termínu vývozu vyseparovanej zložky z komunálneho odpadu - plasty z domácností, a to zo stredy na utorok 31. októbra 2017.

Zmena vývozu komunálneho odpadu

Na základe oznámenia Technických služieb s.r.o., Dolný Kubín Vás informujeme o zmene termínu vývozu komunálneho odpadu zo stredy na utorok 12. septembra 2017. Jedná sa o dvojtýždenný vývoz 110 l kuka nádob.

Zmena vývozu komunálneho odpadu

 

Na základe oznámenia Technických služieb s.r.o., Dolný Kubín Vás informujeme o zmene termínu vývozu komunálneho odpadu z 30.8.2017 na 29.8.2017 (utorok). Jedná sa o dvojtýždenný, mesačný vývoz a vývoz kontajnerov.

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Podmienky určovania a vyberania poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Nižná upravuje Všeobecné záväzné nariadenie obce Nižná č. 6/2017.

Každý poplatník, resp. platiteľ je povinný sa zapojiť do systému zberu komunálneho dopadu a splniť si ohlasovaciu povinnosť a to do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti.

Poplatník za komunálny odpad má nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku na základe predloženia dokladu v zmysle VZN č. 8/2016, čl. 5, bod 3 a čl. č. 8. Ak si poplatník neuplatní nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálny odpad na daný rok najneskôr do 31. marca príslušného zdaňovacieho obdobia, podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží príslušné doklady, nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku zaniká.

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad vyrubí obec prostredníctvom rozhodnutia, ktorý je možný zaplatiť jednorázovo alebo v splátkach osobne do pokladne OcÚ alebo prevodom na účet obce.

 

Kontakt na referát pre dane a miestne poplatky:

043/5381 229, poplatky@nizna.sk

 

Zber vyseparovaného papiera za PROTIHODNOTU

Technické služby s.r.o. v Dolnom Kubíne budú vo štvrtok 10. augusta 2017 realizovať zber vyseparovaného papiera za PROTIHODNOTU!

Miesto:  Nižná nad Oravou, Zemianska Dedina

 

Časový HARMONOGRAM:

14:45 - 15:05      Zemianska Dedina, autobusová zastávka

15:15 - 15:35       Nižná, tržnica na autobusovom nástupišti

15:40 - 16:00      Nižná, parkovisko pri Obecnom úrade

16:05 - 16:30      Nižná, parkovisko pri Coop Jednota v dedine

16:35 - 17:00      Nižná, Materská škola na Malej Orave

 

ZBIERAME:      ČASOPISY, NOVINY, KNIHY, KARTÓN
(Papier musí byť zviazaný špagátom a nie v krabici, nemiešať kartón s papierom!!!)

PROTIHODNOTA:  TOALETNÝ PAPIER,  PAPIEROVÉ VRECKOVKY

Počet kusov na základe množstva odovzdaného papiera:

5 kg papiera - 1 ks toaletného papiera
2 kg papiera - 1 bal hygienických vreckoviek

V prípade nepriaznivého počasia (silný dážď alebo sneženie) bude termín preložený - vopred oznámime.

Systém zberu a nakladania s jednotlivými druhmi odpadu

Podrobná veria na tomto mieste

Skrátená verzia na tomto mieste