Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenie obce Nižná č. 4/2017 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2017 ustanovuje podmienky určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Nižná (katastrálne územie Nižná a Zemianska Dedina) v zdaňovacom období roku 2017.

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Nižná č. 5/2017 o miestnych daniach na kalendárny rok 2017 ustanovuje miestne dane:

  1. Daň za psa
  2. Daň za užívanie verejného priestranstva
  3. Daň za ubytovanie
  4. Daň za predajné automaty
  5. Daň za nevýherné hracie prístroje.

 

Všeobecné záväzné nariadenie obce Nižná č. 6/2017 o poplatku za komunálny odpad na kalendárny rok 2017 upravuje podmienky určovania a vyberania poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Nižná (katastrálne územie Nižná a Zemianska Dedina) v zdaňovacom období roku 2017.