Napíšte nám svoje podnety a pripomienky na obec@nizna.sk   

Územný plán obce

Verejné prerokovanie k stavbe

Tipy na voľný čas


Anglická verzia  united_kingdom.gif, 19kB

Piatok 30. 09. 2016
Meniny má Jarolím

Počet návštev:

Informácie SHMÚ

shmu.png, 3,6kB

Meteorologické výstrahy

Pozývame Vás

Burza
CoKdeJe
babyburza

Vyhľadávanie

Google

kamery

Písali o nás...

orava-sme.jpg, 1,8kB

Inzeráty

  CableConnect
SM
cvicenie
pohrebne
kominar-
directreal

Kontakt v QR kóde

qr_code-Nizna.png, 57kB
čo je QR kód - čítačka

Zámer Obce Nižná prenajať pozemok reg. CKN p.č.914/3 - upravený

Obec Nižná, zastúpená Ing.Jaroslavom Rosinom oznamuje zámer prenajať obecnú nehnuteľnosť v k.ú.Nižná a to pozemok reg. CKN  parcela č. 914/3, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 1289 m2  PaedDr.Marianovi Babinskému, Lesná 1009, 027 43 Nižná…

31.3.2016    Prečítané 310x


Zámer Obce Nižná prenajať obecné nehnuteľnosti

Obec Nižná, zastúpená Ing.Jaroslavom Rosinom oznamuje, že má zámer prenajať obecné nehnuteľnosti v k.ú.Nižná a to:…

8.2.2016    Prečítané 560x

Zámer Obce Nižná odkúpiť pozemky v k.ú. Nižná

Obec Nižná, zastúpená Ing. Jaroslavom Rosinom oznamuje, že Obecné zastupiteľstvo v Nižnej na X. zasadnutí v roku 2015 uznesením č. 41/5/2015 schválilo zámer odkúpenia pozemkov vytvorených geometrickým plánom č. 372/10 zo dňa 13.9.2010 vyhotoveného spoločnosťou GEOMAL, s.r.o., J. Hertela 284//2, 028 01 Trstená, IČO: 36416991 a to:…

7.1.2016    Prečítané 464x


Zápisnica z VII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nižnej v roku 2015 konaného dňa 8. septembra 2015 o 16:00 hod. v zasadačke OcÚ

Prítomní: Ing. Jaroslav Rosina – starosta obce
                  JUDr. Jozef Šveda – prednosta

Poslanci:  Ján Bolibruch, Ing. Marek Bučka, Rastislav Brčák, Mgr. Jozef Daňo, Margaréta Koštialová, Agáta Ličková, Ing. Daniel Paľa, Marián Tuka, Jozef Virostko

Hlavná kontrolórka Ing. Mária Kurcinová, Mgr. Roman Kašuba  a Rastislav Štec vopred ospravedlnili svoju neúčasť…

7.10.2015    Prečítané 968x

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce (PHSR obce)

Obec Nižná žiada svojich občanov a podnikateľov o vyplnenie dotazníka
k rozvojovému dokumentu obce – Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Nižná na roky 2015 – 2022

31.7.2015    Prečítané 451x

Zámer zámeny obecného pozemku reg. CKN p.č.953/61 s pozemkom reg. CKN p.č.929/29 a s časťami pozemkov reg. CKN p.č.929/28, p.č.913 a p.č.953/3, k.ú. Nižná

Obec Nižná, zastúpená Ing.Jaroslavom Rosinom oznamuje, že Obecné zastupiteľstvo v Nižnej na V. zasadnutí v roku 2015 konanom dňa 16.6.2015 schválilo zámer zameniť  bez vzájomného finančného vyrovnania  obecný pozemok parcela reg. CKN č.953/61 o výmere 5723m2, druh: ostatné plochy,  k.ú.Nižná nachádzajúci sa medzi oplotením bývalej OTF, a.s. v smere na Tvrdošín a pozemkami p.č.953/3 a p.č.953/60…

26.6.2015    Prečítané 437x

Zámer Obce Nižná prenajať časť pozemku reg. CKN parcela č. 400/2, k.ú. Nižná

Obec Nižná, zastúpená Ing.Jaroslavom Rosinom oznamuje, že Obecné zastupiteľstvo v Nižnej na IV. zasadnutí v roku 2015 uznesením č.18/4/2015 schválilo zámer prenajať  časť pozemku reg. CKN  parcela č. 400/2, k.ú. Nižná, druh: zastavané plochy a nádvoria o výmere 280m2 z jeho celkovej výmery 1209m2 Danielovi Labdíkovi, Železničná 369, 027 43 Nižná za účelom uskladnenia reziva za nájomné 500€/ročne na dobu do 31.12.2016 s trojmesačnou výpovednou lehotou z dôvodu, že žiadateľ sa bude starať o celý pozemok p.č.400/2 (kosenie, planírovanie) vrátane zabezpečovania opravy oplotenia, údržby hojdačiek a detského ihriska…

25.5.2015    Prečítané 414x

Zámer zámeny časti pozemku reg. CKN p.č.445 s časťou pozemku reg. CKN p.č.444, k.ú. Zemianska Dedina

Obec Nižná, zastúpená Ing.Jaroslavom Rosinom oznamuje, že Obecné zastupiteľstvo v Nižnej na II. zasadnutí v roku 2015 konanom dňa 17.3.2015 schválilo zámer zameniť  bez vzájomného finančného vyrovnania  časť obecného pozemku  reg. CKN parcela č.445 o výmere 927m2, druh:…

18.3.2015    Prečítané 569x

Stránka: 1-2-3-4-5-6-7-8-... 19-Ďalšia

Projekty

ministerstvo-tatry-fers.jpg, 34kB ministerstvo-tatry-fers.jpg, 34kB SIEA PL-SK NadaciaAllianz minv AVF MKSR KIA VO2

Partneri

EURES.jpg, 4,8kB   Eures-T.jpg, 9,4kB 3o_media.PNG, 11kB DSiDATA.PNG, 5,3kB AVF KST.jpg, 5,8kB oravaman.jpg, 3,9kB cykloklub.jpg, 4,3kB

 

Adresa: Obec Nižná, Nová doba 506, 027 43 Nižná | Tel.: +421 43 5309 786 | Fax.: +421 43 5381 360 | Email: obec@nizna.sk
Úradné hodiny: Po,Ut:8:00 - 15:00 | St: 8:00 - 17:00 | Št: Nestránkový deň | Pi: 8:00 - 14:00
Denne od 11:00 do 12:00 je obedňajšia prestávka.

IČO: 00314684   DIČ: 2020561752   účet: SK68 0200 0000 0000 1752 6332

Pixel design ©2007 | webmaster | RSS feed | Valid XHTML 1.0 Transitional | Valid CSS! |