Napíšte nám svoje podnety a pripomienky na obec@nizna.sk   

Anglická verzia  united_kingdom.gif, 19kB

Utorok 2. 09. 2014
Meniny má Linda

Počet návštev:

Informácie SHMÚ

shmu.png, 3,6kB

Meteorologické výstrahy

Pozývame Vás

NezneVlny
cvicenie

Vyhľadávanie

Google

Písali o nás...

orava-sme.jpg, 1,8kB


Kontakt v QR kóde

qr_code-Nizna.png, 57kB
čo je QR kód - čítačka

Podpísanie Partnerskej zmluvy v rámci projektu Historicko-kultúrno-prírodnej Cesty okolo Tatier

Myšlienka spoločného slovensko-poľského cezhraničného projektu Historicko-kultúrno-prírodnej Cesty okolo Tatier vznikla na pôde Euroregiónu „Tatry” v roku 2004 na základe dlhoročnej spolupráce medzi slovenskými a poľskými prihraničnými samosprávami. V nasledujúcich rokoch boli v rámci viacerých projektov spracované projektové dokumentácie, podklady pre územné rozhodnutia, historicko-kultúrne, prírodovedno-vlastivedné, dopravné, turistické a urbanisticko-architektonické štúdie na oboch stranách Euroregiónu „Tatry“…

11.7.2014    Prečítané 113x

Ukončenie projektku - Poznajmy się bliżej

baner-projektuPočas šiestich rokov od podpísania Dohody o vzájomnej spolupráci spoločne realizujeme aktivity z oblasti kultúry, športu, histórie a vzdelávania. V rámci mikroprojektu "Poznajmy się bliżej – działania informacyjne na terenie Miasta Mszana Dolna zacieśniające współpracę z Gminą Niżna na Słowacji" sme na dvoch pracovných stretnutiach vyhodnotili aktivity projektu za obidvoch partnerov – Mesta Mszana Dolna a Obce Nižná. Je to už štvrtý mikroprojekt, ktorý spoločne realizujeme. Za Mesto Mszana Dolna realizáciu mikroprojektu zabezpečoval Tadeusz Filipiak - primátor mesta, Michał Baran – tajomník úradu, Agnieszka Józefiak-Lewandowska – zástupkyňa prednostu a za Obec Nižná Ing. Jaroslav Rosina – starosta obce a pracovníci obecného úradu Ing. Miroslav Slosiar, Veronika Latková a Mgr. Marek Reguly…

1.7.2014    Prečítané 163x

Upevnenie priateľstva

PL-SKPočiatok spolupráce medzi samosprávnymi úradmi a spoločnosťami Mszany Dolnej a Nižnej siaha do roku 2008. Od tohto času sme sa vzájomne zapájali do organizácie kultúrnych podujatí partnera, ako sú Dni Mszany Dolnej, Medzinárodný festival dychových súborov, Zagoralské stretnutie zborov v Mszane Dolnej, Pltnícky deň alebo Nižniansky kotlík. Taktiež sme spolupracovali pri realizácii športových súťaží vo futbale, lyžovaní alebo florbale.…

26.4.2014    Prečítané 199x

Zámer predaja pozemku reg. CKN p.č.809/8 a časť pozemku reg. CKN p.č.809/1

     Obec Nižná, zastúpená Ing.Jaroslavom Rosinom oznamuje, že má zámer   predať  pozemok reg. CKN p.č.809/8, druh: zastavané plochy a nádvoria o výmere 682 m2,k.ú.Nižná po spätnom nadobudnutí výlučného vlastníctva k nemu obcou a časť pozemku reg. CKN p.č.809/1, druh: zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 200m2, ktorého presná výmera bude určená GP za cenu 12,-EUR/m2 spoločnosti MADEX Slovakia, s.r.o., Závodná 268, 027 43 Nižná,  IČO:46 697 799…

16.4.2014    Prečítané 243x

Zámer Obce Nižná – zámena obec. pozemkov pod cestou II.triedy so stavbou plavárne, okolitými stavbami pri nej a ostatnými pozemkami vrátane hnuteľných vecí podľa účtovnej hodnoty vo vlastníctve Žilinského samospr.kraja - upravené znenie ku dňu 11.4.2014

         Obec Nižná, zastúpená Ing.Jaroslavom Rosinom oznamuje, že má zámer  zameniť  nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce Nižná a to
- pozemok reg. CKN – p.č.3833, druh: zastavané plochy a nádvoria o výmere 5760m2,
- pozemok reg. CKN – p.č.3834, druh: zastavané plochy a nádvoria o výmere 6597m2,
- pozemok reg. CKN – p.č.3835, druh: zastavané plochy a nádvoria o výmere 18192m2,…

11.4.2014    Prečítané 208x

Zámer Obce Nižná – kúpa a následná zámena pozemkov

        Obec Nižná, zastúpená Ing.Jaroslavom Rosinom oznamuje, že má zámer kúpiť nehnuteľnosť - pozemok parcela reg. CKN č.1186/37, druh: ostatné plochy o výmere 480m2, k.ú. Nižná v cene 10,-EUR/m2, ktorého spoluvlastníkmi sú…

11.4.2014    Prečítané 215x

Zámer Obce Nižná – zámena obecných pozemkov pod komunikáciámi II. a III.triedy so stavbou plavárne, okolitými stavbami pri plavárni a ostatnými pozemkami vo vlastníctve Žilinského samosprávneho kraja

Obec Nižná, zastúpená Ing.Jaroslavom Rosinom oznamuje, že má zámer  zameniť  obecné pozemky reg. CKN – p.č.3833 o výmere 5760m2, p.č.3834 o výmere 6597m2,  p.č.3835 o výmere 18192m2, všetky druh: zastavané plochy a nádvoria, na ktorých sa nachádza komunikácia II.triedy medzi Obcami Podbiel a Oravský Biely Potok, k.ú.Nižná a zameniť  časť obecného pozemku reg. EKN – p.č.3848/1 o výmere 500m2, druh:…

20.3.2014    Prečítané 298x

Návrh VZN Obce Nižná č.1/2014, ktorým sa mení VZN Obce Nižná č.1/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území Obce Nižná

Návrh
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nižná č.1/2014, ktorým sa mení  
  Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nižná č.1/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom  na území Obce Nižná.…

18.2.2014    Prečítané 106x

Zámer Obce Nižná odpredať časť obecného pozemku parcela reg. CKN č.953/4, k.ú. Nižná

Obec Nižná, zastúpená Ing.Jaroslavom Rosinom oznamuje, že má zámer odpredať časť obecného pozemku parcela reg. CKN č.953/4 o výmere 7596m2, druh: ostatné plochy, k.ú. Nižná  Jozefovi Korčuškovi, bytom Hviezdoslavova 176, 027 43 Nižná a to tú časť  tejto parcely o výmere cca 450m2, ktorej výmera bude presne určená geometrickým plánom vyhotoveným na jeho náklady v cene 3,50,-EURA/m2 z dôvodu, že ide o potomka pôvodných vlastníkov, ktorí tento pozemok predtým ako ho nadobudla obec vlastnili.…

18.2.2014    Prečítané 89x

Zámer Obce Nižná odredaj obecného pozemku parcela reg. CKN č.4043/109, k.ú. Nižná

Obec Nižná, zastúpená Ing.Jaroslavom Rosinom oznamuje, že má zámer odpredať obecný pozemok parcela reg. CKN č.4043/109 o výmere 106m2, druh: zastavané plochy a nádvoria (komasačná parcela č.3763 vedená v komasačnom hárku 0251), k.ú. Nižná Jurajovi Pilarčíkovi, bytom Nová doba 489/14, 027 43 Nižná v cene 10,-EUR/m2 z dôvodu, že  sa o tento pozemok stará a užíva ho.…

18.2.2014    Prečítané 96x

Zámery Obce Nižná – vysporiadanie pozemkov prístupová cesta cintorín a parkovisko

Obec Nižná, zastúpená Ing.Jaroslavom Rosinom oznamuje, že má:

a) Zámer zameniť  pozemky reg. CKN vytvorené GP č.32271093-55/2013 zo dňa 21.10.2013 vyhotoveným Ing.Levom Švárnym v k.ú. Nižná – p.č. 1186/39, orná pôda o výmere 38m2– diel č.3,  p.č. 1186/48, zastavané plochy a nádvoria o výmere 6m2– diel č.7 ,  p.č. 1186/47, orná pôda o výmere 221m2– diel č.6,  p.č. 1186/49, ostatné plochy o výmere 15m2, ktorých vlastníčkou je Ingrid Kabáčová, rod. Ficeková, bytom Kukučínova 206, 027 43 Nižná  spolu pozemky o celkovej výmere 280m2  s pozemkom  reg. CKN p.č.1186/53– diel č.11, zastavané plochy a nádvoria o výmere 41m2 vo vlastníctve Obce Nižná vytvorený tým istým GP z dôvodu vysporiadania prístupovej cesty na cintorín a výstavby parkoviska na cintoríne s tým, že rozdiel vo výmere bude Ingrid Kabáčovej doplatený vo výške 10,-EUR/m2…

18.2.2014    Prečítané 137x

Stránka: 1-2-3-4-5-6-7-8-... 16-Ďalšia

Projekty

ministerstvo-tatry-fers.jpg, 34kB ministerstvo-tatry-fers.jpg, 34kB SIEA PL-SK NadaciaAllianz minv AVF MKSR

Partneri

EURES.jpg, 4,8kB   Eures-T.jpg, 9,4kB 3o_media.PNG, 11kB DSiDATA.PNG, 5,3kB AVF KST.jpg, 5,8kB oravaman.jpg, 3,9kB cykloklub.jpg, 4,3kB

 

Adresa: Obec Nižná, Nová doba 506, 027 43 Nižná | Tel.: +421 43 5309 786 | Fax.: +421 43 5381 360 | Email: obec@nizna.sk
Úradné hodiny: Po,Ut:8:00 - 15:00 | St: 8:00 - 17:00 | Št: Nestránkový deň | Pi: 8:00 - 14:00
Denne od 11:00 do 12:00 je obedňajšia prestávka.

IČO: 00314684   DIČ: 2020561752   účet: SK68 0200 0000 0000 1752 6332

Pixel design ©2007 | webmaster | RSS feed | Valid XHTML 1.0 Transitional | Valid CSS! | PageRank ikona zdarma