Napíšte nám svoje podnety a pripomienky na obec@nizna.sk   

Územný plán obce

Štúdia zastavanosti
„Pod Vŕškom"

Verejné prerokovanie k stavbe

Tipy na voľný čas


Anglická verzia  united_kingdom.gif, 19kB

Piatok 21. 07. 2017
Meniny má Daniel

Počet návštev:

Informácie SHMÚ

shmu.png, 3,6kB

Meteorologické výstrahy

Pozývame Vás

  kino170723
Pltcas2017
CoKdeJe
obaly
babyburza

Vyhľadávanie

Google

kamery

Písali o nás...

orava-sme.jpg, 1,8kB

Inzeráty

 
CBA
tempo
CableConnect
pohrebne
kominar-

Kontakt v QR kóde

qr_code-Nizna.png, 57kB
čo je QR kód - čítačka

Zámer obce Nižná prenajať nebytové priestory v budove s.č. 26

    Obec Nižná, zastúpená Ing. Jaroslavom Rosinom oznamuje, že Obecné zastupiteľstvo v Nižnej na IV. zasadnutí v roku 2017 uznesením č.18/10/2017 schválilo zámer prenajať nebytové priestory v budove s.č. 26 na ulici Hviezdoslavova Patrikovi Ďaďovi, Mieru 258, Nižná za účelom podnikateľskej činnosti.…

13.7.2017    Prečítané 143x

Návrh revitalizácie štadióna SNP v Nižnej

Vážení spoluobčania,

Predkladám Vám na verejnú diskusiu štúdiu návrhu na revitalizáciu priestoru futbalového štadióna za účelom skrášlenia jeho okolia ako aj zefektívnenia využitia tohto športoviska. Štúdia nadväzuje na predpokladanú realizáciu úpravy parkovacích priestorov a výstavby garáží na odtokovom rigole popri Hoteli Armán a popri štadióne. Celý tento priestor mám záujem čo najskôr revitalizovať aby sa stal dôstojným vstupom do centra Nižnej

30.5.2017    Prečítané 434x

Zámer obce Nižná nájmu pozemkov v k.ú. Nižná parcely reg. CKN č.631/1, č.631/2,č.631/25, č.566/1 a č.566/2

Obec Nižná, zastúpená Ing. Jaroslavom Rosinom oznamuje, že Obecné zastupiteľstvo v Nižnej na II. zasadnutí v roku 2017 konanom dňa 28.3.2017 uznesením č.9/9/2017 schválilo…

6.4.2017    Prečítané 279x

Zámer obce Nižná prenechania nehnuteľného majetku obce

Obec Nižná, zastúpená Ing. Jaroslavom Rosinom oznamuje, že Obecné zastupiteľstvo v Nižnej na II. zasadnutí v roku 2017 konanom dňa 28.3.2017
uznesením č.9/12/2017 schválilo…

6.4.2017    Prečítané 236x

Oznam o zmene poslanca.

Starosta obce Nižná Ing. Jaroslav Rosina oznamuje na základe § 192 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákona č. 180/2014 Z. z.“) nastúpenie náhradníka na zaniknutý mandát poslanca Obecného zastupiteľstva v Nižnej.

Mandát poslanca Obecného zastupiteľstva v Nižnej Ing. Daniela Paľu zanikol podľa § 25 ods. 2 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňom 27.3.2017 vzdaním sa mandátu.

V zmysle § 192 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. nastupuje ako náhradník kandidát, ktorý získal vo volebnom obvode č. 1 najväčší počet hlasov, Mgr. Jana Černá

28.3.2017    Prečítané 224x

Zámer obce Nižná prenajať nebytové priestory

Obec Nižná, zastúpená Ing. Jaroslavom Rosinom oznamuje, že Obecné zastupiteľstvo v Nižnej na I. zasadnutí v roku 2017 uznesením č.2/9/2017 schválilo zámer prenajať nebytové priestory v budove s.č. 495 na ulici Nová doba Miroslavovi Škripalovi, Mieru 258, Nižná za nájomné podľa schváleného sadzobníka a to tak, že súčasné priestory, ktoré má prenajaté na prevádzkovanie vinotéky prestavbou rozšíri o cca 40 m2 za nasledovných podmienok:…

20.2.2017    Prečítané 285x

Zámery Obce Nižná - prenájom obecných nehnuteľností

V nadväznosti na uznesenie Obecného zastupiteľstva č.26/14/2016 zo dňa 15.11.2016 Obec Nižná, zastúpená Ing.Jaroslavom Rosinom oznamuje, že má zámer prenajať obecné nehnuteľnosti v k.ú.Nižná a to:…

21.11.2016    Prečítané 477x

Zápisnica z VI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nižnej v roku 2016 konaného dňa 18. októbra 2016 v zasadačke OcÚ

Prítomní: Ing. Jaroslav Rosina – starosta obce, JUDr. Jozef Šveda – prednosta obecného úradu, 

Poslanci: Ján Bolibruch (príchod 16:07 hod.), Rastislav Brčák, Mgr. Jozef Daňo, Mgr. Roman Kašuba, Margaréta Koštialová, Agáta Ličková, Ing. Daniel Paľa, Jozef Virostko.

Poslanci Ing. Marek Bučka, Rastislav Štec a Marián Tuka ospravedlnili svoju neúčasť.

Starosta obce Ing. Jaroslav Rosina otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva a konštatoval, že zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo zvolané v zmysle §-u 12 zákona SNR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov. Súčasne konštatoval, že z počtu 11 poslancov je prítomných 7, čo je nadpolovičná účasť. Vzhľadom na to vyhlásil zasadnutie obecného zastupiteľstva za uznášaniaschopné…

14.11.2016    Prečítané 474x


Predkladanie podnetov na zaradenie investičných, či iných aktivít do plánu hlavných úloh obce Nižná na rok 2017

Vážení spoluobčania! V prípade záujmu Vás touto cestou  žiadam o predloženie podnetov na zaradenie  investičných, či iných aktivít obce do plánu hlavných úloh obce na rok 2017. Vaše podnety  budú posúdené komisiou, zaradené a zoradené do tohto plánu podľa dôležitosti a  predložené na schválenie obecnému zastupiteľstvu.…

17.10.2016    Prečítané 310x

Zápisnica z V. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nižnej v roku 2016 konaného dňa 13. septembra 2016 v zasadačke OcÚ

Prítomní: Ing. Jaroslav Rosina – starosta obce, JUDr. Jozef Šveda – prednosta obecného úradu, Ing. Mária Kurcinová – hlavná kontrolórka obce, Jana Bečková – ekonómka obce.
Poslanci: Ján Bolibruch, Rastislav Brčák, Ing. Marek Bučka, Mgr. Jozef Daňo, Margaréta Koštialová, Agáta Ličková, Ing. Daniel Paľa, Jozef Virostko.

Poslanci Mgr. Roman Kašuba, Rastislav Štec a Marián Tuka ospravedlnili svoju neúčasť.

Starosta obce Ing. Jaroslav Rosina otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva a konštatoval, že zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo zvolané v zmysle §-u 12 zákona SNR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov. Súčasne konštatoval, že z počtu 11 poslancov je prítomných 8, čo je nadpolovičná účasť. Vzhľadom na to vyhlásil zasadnutie obecného zastupiteľstva za uznášaniaschopné…

3.10.2016    Prečítané 484x

Stránka: 1-2-3-4-5-6-7-8-... 20-Ďalšia

Projekty

ministerstvo-tatry-fers.jpg, 34kB ministerstvo-tatry-fers.jpg, 34kB SIEA PL-SK NadaciaAllianz minv AVF MKSR KIA VO2

Partneri

EURES.jpg, 4,8kB   Eures-T.jpg, 9,4kB 3o_media.PNG, 11kB DSiDATA.PNG, 5,3kB AVF KST.jpg, 5,8kB oravaman.jpg, 3,9kB cykloklub.jpg, 4,3kB

 

Adresa: Obec Nižná, Nová doba 506, 027 43 Nižná | Tel.: +421 43 5309 786 | Fax.: +421 43 5381 360 | Email: obec@nizna.sk
Úradné hodiny: Po,Ut:8:00 - 15:00 | St: 8:00 - 17:00 | Št: Nestránkový deň | Pi: 8:00 - 14:00
Denne od 11:00 do 12:00 je obedňajšia prestávka.

IČO: 00314684   DIČ: 2020561752   účet: SK68 0200 0000 0000 1752 6332

Pixel design ©2007 | webmaster | RSS feed | Valid XHTML 1.0 Transitional | Valid CSS! |