Napíšte nám svoje podnety a pripomienky na obec@nizna.sk   

Anglická verzia  united_kingdom.gif, 19kB

Sobota 25. 10. 2014
Meniny má Aurel

Počet návštev:

Informácie SHMÚ

shmu.png, 3,6kB

Meteorologické výstrahy

Pozývame Vás

burza
divadlo
CoKdeJe

Vyhľadávanie

Google

kamery

Písali o nás...

orava-sme.jpg, 1,8kB


Kontakt v QR kóde

qr_code-Nizna.png, 57kB
čo je QR kód - čítačka

Zámer Obce Nižná – predaj pozemkov na ulici Záhradnícka

          Obec Nižná, zastúpená Ing.Jaroslavom Rosinom oznamuje, že Obecné zastupiteľstvo v Nižnej na VI. zasadnutí v roku 2014 uznesením č.22/18/2014 schválilo  zámer predať v k.ú. Nižná časti obecného pozemku parcela reg. CKN č. 2813/11, druh: zastavané plochy a nádvoria a to tú časť, ktorá podľa návrhu geometrického plánu:…

24.10.2014    Prečítané 72x

Zámer Obce Nižná – zámena pozemkov na ulici Záhradnícka a na ulici Orličie

         Obec Nižná, zastúpená Ing.Jaroslavom Rosinom oznamuje, že Obecné zastupiteľstvo v Nižnej na VI. zasadnutí v roku 2014 uznesením č.22/17/2014 schválilo zámer zameniť v k.ú. Nižná časť obecného pozemku parcela reg. CKN č. 2813/11, druh: zastavané plochy a nádvoria a časť obecného pozemku parcela reg. CKN č. 2813/12, druh:…

24.10.2014    Prečítané 46x

Zámer Obce Nižná – predaj pozemkov za bytovým domom so súpisným číslom 151 na ulici Hviezdoslavova

Obec Nižná, zastúpená Ing.Jaroslavom Rosinom oznamuje, že Obecné zastupiteľstvo v Nižnej na VI. zasadnutí v roku 2014 uznesením č.22/15/2014 schválilo zámer predať v k.ú. Nižná pozemok:…

24.10.2014    Prečítané 45x

Voľby 2014 do orgánov samosprávy - vyhlásenia

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 191/2014 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí.Miesto a čas konania volieb:

15. november 2014 v čase od 7.00 hod. do 20.00 hod.

Miesto konania volieb:

Okrsok č. 1: Materská škola s ZŠ, Orličie
Okrsok č. 2: Dom kultúry
Okrsok č. 3: Základná škola, Nová doba
Okrsok č. 4: Úrad obce v Zemianskej Dedine

Vyhlásenia kandidatúr na starostu a poslancov obce

2.10.2014    Prečítané 448x

Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nižná č.5/2014, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nižná č.2/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Nižná

               Obecné zastupiteľstvo v Nižnej v zmysle  § 6 ods. 1  zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení   neskorších predpisov a podľa § 28 ods.5, § 49 ods. 4, § 114 ods. 6,  § 116 ods. 6, § 140 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov   v y d á v a  toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“), ktorým sa  mení  Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nižná č.2/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Nižná v znení neskorších zmien a doplnkov nasledovne:…

23.9.2014    Prečítané 109x

Zámer predaja pozemku reg. CKN p.č.809/8 a časť pozemku reg. CKN p.č.809/1

Obec Nižná, zastúpená Ing.Jaroslavom Rosinom oznamuje, že Obecné zastupiteľstvo v Nižnej na V. zasadnutí v roku 2014 uznesením č.18/6/2014 schválilo zámer predať  pozemok reg. CKN p.č.809/8, druh: zastavané plochy a nádvoria o výmere 682 m2, k.ú.Nižná po spätnom nadobudnutí výlučného vlastníctva k nemu obcou a časť pozemku reg. CKN p.č.809/1 o výmere cca 300m2, ktorého presná výmera bude určená GP (od pozemku p.č.809/8 v šírke cca4m ku stánku STESKAL, od pozemku p.č.809/8 v šírke cca 2m ku chodníku popri železničnej trati a od pozemku p.č.809/8 v šírke cca3,7m ku pozemku p.č.809/3) za kúpnu cenu 15,-EUR/m2 spoločnosti MADEX Slovakia, s.r.o., Závodná 268, 027 43 Nižná,  IČO:46 697 799 za účelom výstavby polyfunkčnej budovy pričom kúpna zmluva bude uzatvorená do jedného mesiaca od právoplatného stavebného povolenia na túto stavbu s nasledovnými podmienkami:…

22.9.2014    Prečítané 144x

Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nižná č. 4/2014 o poplatku za komunálny odpad na kalendárny rok 2015

     Obec Nižná v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o obecnom zriadení) a ustanoveniami § 78, § 79, § 83 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o miestnych daniach) ustanovuje nasledovné:…

19.9.2014    Prečítané 145x

Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nižná č. 3/2014 o miestnych daniach na kalendárny rok 2015

Návrh
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nižná č. 3/2014
o miestnych daniach na kalendárny rok 2015

     Obec Nižná v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o obecnom zriadení) a ustanoveniami § 29, § 36, § 43, § 51, § 59 a § 98 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o miestnych daniach ) ustanovuje nasledovné:…

19.9.2014    Prečítané 110x

Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nižná č. 2/2014 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2015

Návrh
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nižná č. 2/2014
o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2015

     Obec Nižná v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o obecnom zriadení) a ustanoveniami § 7 ods. 5 , § 8 ods. 2, § 12 ods.2 a 3, § 16 ods.2 a 3, § 17 ods. 3 a 4, § 98 a § 99e ods. 9 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  v znení neskorších predpisov  (ďalej len zákon o miestnych daniach ) ustanovuje nasledovné:…

19.9.2014    Prečítané 90x

Voľby do orgánov samosprávy Obce Nižná

V súlade so zákonom č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v platnom znení Obec Nižná zast. Ing. Jaroslavom Rosinom starostom obce  oznamuje, že v Obci Nižná pre voľby do orgánov samosprávy Obce Nižná, ktoré sa uskutočnia dňa 15.novembra 2014  sú určené  štyri volebné obvody s tým, že vo volebnom obvode č.1 Malá Orava, ktorý zahŕňa ulice Družstevná, Sama Chalupku, Za mostom, Orličie, Na skalke, Jána Hollého, Záhradnícka, Gen. Štefánika, Tajovského, Kollárova, Jesenského, Za Vŕškom, Na Ostrvke, Šoltésovej,  Podjavorinskej, Vansovej, Pri rybníkoch, Svrčkova sa budú voliť 3 poslanci, vo volebnom obvode č.2 Dom Kultúry, ktorý zahŕňa ulice Radlinského, Mila Urbana, Partizánska, Vintiška, Štúrova, Hviezdoslavova  s.č.23 -56, 135, 150 - 177, 217, Železničná, Tomanoczyho, Kukučínova, Nová doba s.č.502 – 505, 487, 489, 491sa budú voliť 4 poslanci, vo volebnom obvode č.3 ZŠ s MŠ Nižná, ktorý zahŕňa ulice Hviezdoslavova s.č.179 – 200, 308 -350, Kolejákova, Mieru, Bernolákova, Hamuljakova, Závodná, Matúškova, Hattalova, Nová doba  s.č.498-501, 483, 485, Lesná, Farkašovského, Uhliská sa budú voliť 3 poslanci a vo volebnom obvode č.4 Zemianska Dedina, ktorý zahŕňa m.č. Zemianska Dedina  sa bude voliť jeden poslanec…

2.9.2014    Prečítané 260x

Podpísanie Partnerskej zmluvy v rámci projektu Historicko-kultúrno-prírodnej Cesty okolo Tatier

Myšlienka spoločného slovensko-poľského cezhraničného projektu Historicko-kultúrno-prírodnej Cesty okolo Tatier vznikla na pôde Euroregiónu „Tatry” v roku 2004 na základe dlhoročnej spolupráce medzi slovenskými a poľskými prihraničnými samosprávami. V nasledujúcich rokoch boli v rámci viacerých projektov spracované projektové dokumentácie, podklady pre územné rozhodnutia, historicko-kultúrne, prírodovedno-vlastivedné, dopravné, turistické a urbanisticko-architektonické štúdie na oboch stranách Euroregiónu „Tatry“…

11.7.2014    Prečítané 139x

Stránka: 1-2-3-4-5-6-7-8-... 17-Ďalšia

Projekty

ministerstvo-tatry-fers.jpg, 34kB ministerstvo-tatry-fers.jpg, 34kB SIEA PL-SK NadaciaAllianz minv AVF MKSR

Partneri

EURES.jpg, 4,8kB   Eures-T.jpg, 9,4kB 3o_media.PNG, 11kB DSiDATA.PNG, 5,3kB AVF KST.jpg, 5,8kB oravaman.jpg, 3,9kB cykloklub.jpg, 4,3kB

 

Adresa: Obec Nižná, Nová doba 506, 027 43 Nižná | Tel.: +421 43 5309 786 | Fax.: +421 43 5381 360 | Email: obec@nizna.sk
Úradné hodiny: Po,Ut:8:00 - 15:00 | St: 8:00 - 17:00 | Št: Nestránkový deň | Pi: 8:00 - 14:00
Denne od 11:00 do 12:00 je obedňajšia prestávka.

IČO: 00314684   DIČ: 2020561752   účet: SK68 0200 0000 0000 1752 6332

Pixel design ©2007 | webmaster | RSS feed | Valid XHTML 1.0 Transitional | Valid CSS! | PageRank ikona zdarma