Napíšte nám svoje podnety a pripomienky na obec@nizna.sk   

Tipy na voľný čas


Anglická verzia  united_kingdom.gif, 19kB

Sobota 31. 01. 2015
Meniny má Emil

Počet návštev:

Informácie SHMÚ

shmu.png, 3,6kB

Meteorologické výstrahy

Pozývame Vás

divadlo
paf2015
cvicenie
CoKdeJe

Vyhľadávanie

Google

kamery

Písali o nás...

orava-sme.jpg, 1,8kB

Inzeráty

kominar-
chorvatskoKontakt v QR kóde

qr_code-Nizna.png, 57kB
čo je QR kód - čítačka

Návrh VZN č.1/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území Obce Nižná

Návrh
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nižná č.1/2015 
o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania
odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území Obce Nižná…

3.12.2014    Prečítané 189x

VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV VOLIEB DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY

Počet volebných obvodov: 4
Počet volebných okrskov: 4
Počet osôb zapísaných v zozname voličov: 3 299
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky: 2 177
Počet odovzdaných obálok: 2 177
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva: 2 134
Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť: 11
Počet zvolených poslancov: 11
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce: 2 151.

Miestna volebná komisia v Nižnej podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje výsledky voľby starostu obce v Nižnej.

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce podľa počtu získaných hlasov:

P.č. Kandidát Počet hlasov %
1. Ing. Jaroslav Rosina 1274 59,23
2. Ing. Eugen Dedinský 687 31,94
3. Ing. Miroslav Polgár 190 8,83

Za starostu Obce Nižná bol zvolený Ing. Jaroslav Rosina

16.11.2014    Prečítané 7375x

Podpísanie Partnerskej zmluvy v rámci projektu Historicko-kultúrno-prírodnej Cesty okolo Tatier

Podpísanie Partnerskej zmluvy v rámci projektu Historicko-kultúrno-prírodnej Cesty okolo Tatier

 

Myšlienka spoločného slovensko-poľského cezhraničného projektu Historicko-kultúrno-prírodnej Cesty okolo Tatier vznikla na pôde Euroregiónu „Tatry” v roku 2004 na základe dlhoročnej spolupráce medzi slovenskými a poľskými prihraničnými samosprávami…

27.10.2014    Prečítané 171x

Historicko – kultúrno – prírodná cesta okolo Tatier

Historicko – kultúrno – prírodná cesta okolo Tatier

WTSL.01.01.00-12-304/10

 

Projekt je spolufinancovaný  Európskou úniou  z prostriedkov…

27.10.2014    Prečítané 143x

Zámer Obce Nižná – predaj pozemkov na ulici Záhradnícka

          Obec Nižná, zastúpená Ing.Jaroslavom Rosinom oznamuje, že Obecné zastupiteľstvo v Nižnej na VI. zasadnutí v roku 2014 uznesením č.22/18/2014 schválilo  zámer predať v k.ú. Nižná časti obecného pozemku parcela reg. CKN č. 2813/11, druh: zastavané plochy a nádvoria a to tú časť, ktorá podľa návrhu geometrického plánu:…

24.10.2014    Prečítané 227x

Zámer Obce Nižná – zámena pozemkov na ulici Záhradnícka a na ulici Orličie

         Obec Nižná, zastúpená Ing.Jaroslavom Rosinom oznamuje, že Obecné zastupiteľstvo v Nižnej na VI. zasadnutí v roku 2014 uznesením č.22/17/2014 schválilo zámer zameniť v k.ú. Nižná časť obecného pozemku parcela reg. CKN č. 2813/11, druh: zastavané plochy a nádvoria a časť obecného pozemku parcela reg. CKN č. 2813/12, druh:…

24.10.2014    Prečítané 141x

Zámer Obce Nižná – predaj pozemkov za bytovým domom so súpisným číslom 151 na ulici Hviezdoslavova

Obec Nižná, zastúpená Ing.Jaroslavom Rosinom oznamuje, že Obecné zastupiteľstvo v Nižnej na VI. zasadnutí v roku 2014 uznesením č.22/15/2014 schválilo zámer predať v k.ú. Nižná pozemok:…

24.10.2014    Prečítané 168x

Voľby 2014 do orgánov samosprávy - vyhlásenia

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 191/2014 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí.Miesto a čas konania volieb:

15. november 2014 v čase od 7.00 hod. do 20.00 hod.

Miesto konania volieb:

Okrsok č. 1: Materská škola s ZŠ, Orličie
Okrsok č. 2: Dom kultúry
Okrsok č. 3: Základná škola, Nová doba
Okrsok č. 4: Úrad obce v Zemianskej Dedine

Vyhlásenia kandidatúr na starostu a poslancov obce

2.10.2014    Prečítané 1590x

Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nižná č.5/2014, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nižná č.2/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Nižná

               Obecné zastupiteľstvo v Nižnej v zmysle  § 6 ods. 1  zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení   neskorších predpisov a podľa § 28 ods.5, § 49 ods. 4, § 114 ods. 6,  § 116 ods. 6, § 140 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov   v y d á v a  toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“), ktorým sa  mení  Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nižná č.2/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Nižná v znení neskorších zmien a doplnkov nasledovne:…

23.9.2014    Prečítané 148x

Zámer predaja pozemku reg. CKN p.č.809/8 a časť pozemku reg. CKN p.č.809/1

Obec Nižná, zastúpená Ing.Jaroslavom Rosinom oznamuje, že Obecné zastupiteľstvo v Nižnej na V. zasadnutí v roku 2014 uznesením č.18/6/2014 schválilo zámer predať  pozemok reg. CKN p.č.809/8, druh: zastavané plochy a nádvoria o výmere 682 m2, k.ú.Nižná po spätnom nadobudnutí výlučného vlastníctva k nemu obcou a časť pozemku reg. CKN p.č.809/1 o výmere cca 300m2, ktorého presná výmera bude určená GP (od pozemku p.č.809/8 v šírke cca4m ku stánku STESKAL, od pozemku p.č.809/8 v šírke cca 2m ku chodníku popri železničnej trati a od pozemku p.č.809/8 v šírke cca3,7m ku pozemku p.č.809/3) za kúpnu cenu 15,-EUR/m2 spoločnosti MADEX Slovakia, s.r.o., Závodná 268, 027 43 Nižná,  IČO:46 697 799 za účelom výstavby polyfunkčnej budovy pričom kúpna zmluva bude uzatvorená do jedného mesiaca od právoplatného stavebného povolenia na túto stavbu s nasledovnými podmienkami:…

22.9.2014    Prečítané 196x

Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nižná č. 4/2014 o poplatku za komunálny odpad na kalendárny rok 2015

     Obec Nižná v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o obecnom zriadení) a ustanoveniami § 78, § 79, § 83 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o miestnych daniach) ustanovuje nasledovné:…

19.9.2014    Prečítané 217x

Stránka: 1-2-3-4-5-6-7-8-... 18-Ďalšia

Projekty

ministerstvo-tatry-fers.jpg, 34kB ministerstvo-tatry-fers.jpg, 34kB SIEA PL-SK NadaciaAllianz minv AVF MKSR KIA

Partneri

EURES.jpg, 4,8kB   Eures-T.jpg, 9,4kB 3o_media.PNG, 11kB DSiDATA.PNG, 5,3kB AVF KST.jpg, 5,8kB oravaman.jpg, 3,9kB cykloklub.jpg, 4,3kB

 

Adresa: Obec Nižná, Nová doba 506, 027 43 Nižná | Tel.: +421 43 5309 786 | Fax.: +421 43 5381 360 | Email: obec@nizna.sk
Úradné hodiny: Po,Ut:8:00 - 15:00 | St: 8:00 - 17:00 | Št: Nestránkový deň | Pi: 8:00 - 14:00
Denne od 11:00 do 12:00 je obedňajšia prestávka.

IČO: 00314684   DIČ: 2020561752   účet: SK68 0200 0000 0000 1752 6332

Pixel design ©2007 | webmaster | RSS feed | Valid XHTML 1.0 Transitional | Valid CSS! | PageRank ikona zdarma