Napíšte nám svoje podnety a pripomienky na obec@nizna.sk   

Anglická verzia  united_kingdom.gif, 19kB

Streda 16. 04. 2014
Meniny má Dana, Danica

Počet návštev:

Informácie SHMÚ

shmu.png, 3,6kB

Meteorologické výstrahyVyhľadávanie

Google

Pozývame Vás

VtaciUlet
AtramentoveSrdce

Písali o nás...

orava-sme.jpg, 1,8kB


Kontakt v QR kóde

qr_code-Nizna.png, 57kB
čo je QR kód - čítačka

Zámer Obce Nižná – zámena obec. pozemkov pod cestou II.triedy so stavbou plavárne, okolitými stavbami pri nej a ostatnými pozemkami vrátane hnuteľných vecí podľa účtovnej hodnoty vo vlastníctve Žilinského samospr.kraja - upravené znenie ku dňu 11.4.2014

         Obec Nižná, zastúpená Ing.Jaroslavom Rosinom oznamuje, že má zámer  zameniť  nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce Nižná a to
- pozemok reg. CKN – p.č.3833, druh: zastavané plochy a nádvoria o výmere 5760m2,
- pozemok reg. CKN – p.č.3834, druh: zastavané plochy a nádvoria o výmere 6597m2,
- pozemok reg. CKN – p.č.3835, druh: zastavané plochy a nádvoria o výmere 18192m2,…

11.4.2014    Prečítané 73x

Zámer Obce Nižná – kúpa a následná zámena pozemkov

        Obec Nižná, zastúpená Ing.Jaroslavom Rosinom oznamuje, že má zámer kúpiť nehnuteľnosť - pozemok parcela reg. CKN č.1186/37, druh: ostatné plochy o výmere 480m2, k.ú. Nižná v cene 10,-EUR/m2, ktorého spoluvlastníkmi sú…

11.4.2014    Prečítané 77x

Zámer Obce Nižná – zámena obecných pozemkov pod komunikáciámi II. a III.triedy so stavbou plavárne, okolitými stavbami pri plavárni a ostatnými pozemkami vo vlastníctve Žilinského samosprávneho kraja

Obec Nižná, zastúpená Ing.Jaroslavom Rosinom oznamuje, že má zámer  zameniť  obecné pozemky reg. CKN – p.č.3833 o výmere 5760m2, p.č.3834 o výmere 6597m2,  p.č.3835 o výmere 18192m2, všetky druh: zastavané plochy a nádvoria, na ktorých sa nachádza komunikácia II.triedy medzi Obcami Podbiel a Oravský Biely Potok, k.ú.Nižná a zameniť  časť obecného pozemku reg. EKN – p.č.3848/1 o výmere 500m2, druh:…

20.3.2014    Prečítané 190x

Návrh VZN Obce Nižná č.1/2014, ktorým sa mení VZN Obce Nižná č.1/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území Obce Nižná

Návrh
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nižná č.1/2014, ktorým sa mení  
  Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nižná č.1/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom  na území Obce Nižná.…

18.2.2014    Prečítané 2x

Zámer Obce Nižná odpredať časť obecného pozemku parcela reg. CKN č.953/4, k.ú. Nižná

Obec Nižná, zastúpená Ing.Jaroslavom Rosinom oznamuje, že má zámer odpredať časť obecného pozemku parcela reg. CKN č.953/4 o výmere 7596m2, druh: ostatné plochy, k.ú. Nižná  Jozefovi Korčuškovi, bytom Hviezdoslavova 176, 027 43 Nižná a to tú časť  tejto parcely o výmere cca 450m2, ktorej výmera bude presne určená geometrickým plánom vyhotoveným na jeho náklady v cene 3,50,-EURA/m2 z dôvodu, že ide o potomka pôvodných vlastníkov, ktorí tento pozemok predtým ako ho nadobudla obec vlastnili.…

18.2.2014    Prečítané 2x

Zámer Obce Nižná odredaj obecného pozemku parcela reg. CKN č.4043/109, k.ú. Nižná

Obec Nižná, zastúpená Ing.Jaroslavom Rosinom oznamuje, že má zámer odpredať obecný pozemok parcela reg. CKN č.4043/109 o výmere 106m2, druh: zastavané plochy a nádvoria (komasačná parcela č.3763 vedená v komasačnom hárku 0251), k.ú. Nižná Jurajovi Pilarčíkovi, bytom Nová doba 489/14, 027 43 Nižná v cene 10,-EUR/m2 z dôvodu, že  sa o tento pozemok stará a užíva ho.…

18.2.2014    Prečítané 2x

Zámery Obce Nižná – vysporiadanie pozemkov prístupová cesta cintorín a parkovisko

Obec Nižná, zastúpená Ing.Jaroslavom Rosinom oznamuje, že má:

a) Zámer zameniť  pozemky reg. CKN vytvorené GP č.32271093-55/2013 zo dňa 21.10.2013 vyhotoveným Ing.Levom Švárnym v k.ú. Nižná – p.č. 1186/39, orná pôda o výmere 38m2– diel č.3,  p.č. 1186/48, zastavané plochy a nádvoria o výmere 6m2– diel č.7 ,  p.č. 1186/47, orná pôda o výmere 221m2– diel č.6,  p.č. 1186/49, ostatné plochy o výmere 15m2, ktorých vlastníčkou je Ingrid Kabáčová, rod. Ficeková, bytom Kukučínova 206, 027 43 Nižná  spolu pozemky o celkovej výmere 280m2  s pozemkom  reg. CKN p.č.1186/53– diel č.11, zastavané plochy a nádvoria o výmere 41m2 vo vlastníctve Obce Nižná vytvorený tým istým GP z dôvodu vysporiadania prístupovej cesty na cintorín a výstavby parkoviska na cintoríne s tým, že rozdiel vo výmere bude Ingrid Kabáčovej doplatený vo výške 10,-EUR/m2…

18.2.2014    Prečítané 4x

Zámer Obce Nižná odpredať časť obecného pozemku parcela reg. EKN č.3862/1, k.ú. Zemianska Dedina

Obec Nižná, zastúpená Ing.Jaroslavom Rosinom oznamuje, že má zámer odpredať časť obecného pozemku parcela reg. EKN č.3862/1 o výmere 194m2, druh: ostatné plochy, k.ú. Zemianska Dedina Anne Kováčikovej, bytom Zemianska Dedina 37, 027 43 Nižná a to tú časť  tejto parcely o výmere cca do 100m2, ktorej výmera bude presne určená geometrickým plánom vyhotoveným na jej náklady v cene 3,50,-EURA/m2 z dôvodu, že  sa o tento pozemok stará a užíva ho.…

18.2.2014    Prečítané 2x

Zámery Obce Nižná

Obec Nižná, zastúpená Ing.Jaroslavom Rosinom oznamuje, že má:
a) Zámer zameniť  pozemky reg. CKN vytvorené GP č.32271093-55/2013 zo dňa 21.10.2013 vyhotoveným Ing.Levom Švárnym v k.ú. Nižná – p.č. 1186/39, orná pôda o výmere 38m2– diel č.3,  p.č. 1186/48, orná pôda o výmere 6m2– diel č.7 ,  p.č. 1186/47, orná pôda o výmere 221m2– diel č.6,  p.č. 1186/49, ostatné plochy o výmere 15m2, ktorých vlastníčkou je Ingrid Kabáčová, rod. Ficeková, bytom Kukučínova 206, 027 43 Nižná  spolu pozemky o celkovej výmere 280m2  s pozemkom  reg. CKN p.č.1186/53– diel č.11, zastavané plochy a nádvoria o výmere 41m2 vo vlastníctve Obce Nižná vytvorený tým istým GP z dôvodu vysporiadania prístupovej cesty na cintorín a výstavby parkoviska na cintoríne s tým, že rozdiel vo výmere bude Ingrid Kabáčovej doplatený vo výške 10,-EUR/m2…

22.1.2014    Prečítané 2x

Zámer Obce Nižná prenajať časť obecného pozemku parcela reg. CKN č. 809/1, k.ú. Nižná

Obec Nižná, zastúpená Ing.Jaroslavom Rosinom oznamuje, že má zámer prenajať časť obecného pozemku parcela reg. CKN č.809/1, k.ú. Nižná vo výmere 20m2 za nájomné 20Eur/ročne/m2 (t.j.200Eur/ročne) na umiestnenie prenosného stánku  na výrobu a predaj zmrzliny pre Dušana Meliška, Zápotočná 565/50, 028 01 Trstená, IČO: 30533 503 pri autobusovom nástupišti vedľa stánku STESKAL.…

6.11.2013    Prečítané 133x

Návrh VZN č.5-2013 o poplatku za komunálny odpad na r. 2014

     Obec Nižná v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o obecnom zriadení) a ustanoveniami § 78, § 79, § 83 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o miestnych daniach) ustanovuje nasledovné:…

29.10.2013    Prečítané 136x

Stránka: 1-2-3-4-5-6-7-8-... 16-Ďalšia

Projekty

ministerstvo-tatry-fers.jpg, 34kB ministerstvo-tatry-fers.jpg, 34kB SIEA PL-SK NadaciaAllianz minv AVF MKSR

Partneri

EURES.jpg, 4,8kB   Eures-T.jpg, 9,4kB 3o_media.PNG, 11kB DSiDATA.PNG, 5,3kB KST.jpg, 5,8kB oravaman.jpg, 3,9kB cykloklub.jpg, 4,3kB

 

Adresa: Obec Nižná, Nová doba 506, 027 43 Nižná | Tel.: +421 43 5309 786 | Fax.: +421 43 5381 360 | Email: obec@nizna.sk
Úradné hodiny: Po,Ut:8:00 - 15:00 | St: 8:00 - 17:00 | Št: Nestránkový deň | Pi: 8:00 - 14:00
Denne od 11:00 do 12:00 je obedňajšia prestávka.

IČO: 00314684   DIČ: 2020561752   účet: SK68 0200 0000 0000 1752 6332

Pixel design ©2007 | webmaster | RSS feed | Valid XHTML 1.0 Transitional | Valid CSS! | PageRank ikona zdarma