Napíšte nám svoje podnety a pripomienky na obec@nizna.sk   

Tipy na voľný čas


Anglická verzia  united_kingdom.gif, 19kB

Piatok 31. 10. 2014
Meniny má Aurélia

Počet návštev:

Informácie SHMÚ

shmu.png, 3,6kB

Meteorologické výstrahy

Pozývame Vás

divadlo
CoKdeJe

Vyhľadávanie

Google

kamery

Písali o nás...

orava-sme.jpg, 1,8kB


Kontakt v QR kóde

qr_code-Nizna.png, 57kB
čo je QR kód - čítačka

Podpísanie Partnerskej zmluvy v rámci projektu Historicko-kultúrno-prírodnej Cesty okolo Tatier

Podpísanie Partnerskej zmluvy v rámci projektu Historicko-kultúrno-prírodnej Cesty okolo Tatier

 

Myšlienka spoločného slovensko-poľského cezhraničného projektu Historicko-kultúrno-prírodnej Cesty okolo Tatier vznikla na pôde Euroregiónu „Tatry” v roku 2004 na základe dlhoročnej spolupráce medzi slovenskými a poľskými prihraničnými samosprávami…

27.10.2014    Prečítané 74x

Historicko – kultúrno – prírodná cesta okolo Tatier

Historicko – kultúrno – prírodná cesta okolo Tatier

WTSL.01.01.00-12-304/10

 

Projekt je spolufinancovaný  Európskou úniou  z prostriedkov…

27.10.2014    Prečítané 63x

Zámer Obce Nižná – predaj pozemkov na ulici Záhradnícka

          Obec Nižná, zastúpená Ing.Jaroslavom Rosinom oznamuje, že Obecné zastupiteľstvo v Nižnej na VI. zasadnutí v roku 2014 uznesením č.22/18/2014 schválilo  zámer predať v k.ú. Nižná časti obecného pozemku parcela reg. CKN č. 2813/11, druh: zastavané plochy a nádvoria a to tú časť, ktorá podľa návrhu geometrického plánu:…

24.10.2014    Prečítané 130x

Zámer Obce Nižná – zámena pozemkov na ulici Záhradnícka a na ulici Orličie

         Obec Nižná, zastúpená Ing.Jaroslavom Rosinom oznamuje, že Obecné zastupiteľstvo v Nižnej na VI. zasadnutí v roku 2014 uznesením č.22/17/2014 schválilo zámer zameniť v k.ú. Nižná časť obecného pozemku parcela reg. CKN č. 2813/11, druh: zastavané plochy a nádvoria a časť obecného pozemku parcela reg. CKN č. 2813/12, druh:…

24.10.2014    Prečítané 80x

Zámer Obce Nižná – predaj pozemkov za bytovým domom so súpisným číslom 151 na ulici Hviezdoslavova

Obec Nižná, zastúpená Ing.Jaroslavom Rosinom oznamuje, že Obecné zastupiteľstvo v Nižnej na VI. zasadnutí v roku 2014 uznesením č.22/15/2014 schválilo zámer predať v k.ú. Nižná pozemok:…

24.10.2014    Prečítané 93x

Voľby 2014 do orgánov samosprávy - vyhlásenia

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 191/2014 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí.Miesto a čas konania volieb:

15. november 2014 v čase od 7.00 hod. do 20.00 hod.

Miesto konania volieb:

Okrsok č. 1: Materská škola s ZŠ, Orličie
Okrsok č. 2: Dom kultúry
Okrsok č. 3: Základná škola, Nová doba
Okrsok č. 4: Úrad obce v Zemianskej Dedine

Vyhlásenia kandidatúr na starostu a poslancov obce

2.10.2014    Prečítané 547x

Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nižná č.5/2014, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nižná č.2/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Nižná

               Obecné zastupiteľstvo v Nižnej v zmysle  § 6 ods. 1  zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení   neskorších predpisov a podľa § 28 ods.5, § 49 ods. 4, § 114 ods. 6,  § 116 ods. 6, § 140 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov   v y d á v a  toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“), ktorým sa  mení  Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nižná č.2/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Nižná v znení neskorších zmien a doplnkov nasledovne:…

23.9.2014    Prečítané 111x

Zámer predaja pozemku reg. CKN p.č.809/8 a časť pozemku reg. CKN p.č.809/1

Obec Nižná, zastúpená Ing.Jaroslavom Rosinom oznamuje, že Obecné zastupiteľstvo v Nižnej na V. zasadnutí v roku 2014 uznesením č.18/6/2014 schválilo zámer predať  pozemok reg. CKN p.č.809/8, druh: zastavané plochy a nádvoria o výmere 682 m2, k.ú.Nižná po spätnom nadobudnutí výlučného vlastníctva k nemu obcou a časť pozemku reg. CKN p.č.809/1 o výmere cca 300m2, ktorého presná výmera bude určená GP (od pozemku p.č.809/8 v šírke cca4m ku stánku STESKAL, od pozemku p.č.809/8 v šírke cca 2m ku chodníku popri železničnej trati a od pozemku p.č.809/8 v šírke cca3,7m ku pozemku p.č.809/3) za kúpnu cenu 15,-EUR/m2 spoločnosti MADEX Slovakia, s.r.o., Závodná 268, 027 43 Nižná,  IČO:46 697 799 za účelom výstavby polyfunkčnej budovy pričom kúpna zmluva bude uzatvorená do jedného mesiaca od právoplatného stavebného povolenia na túto stavbu s nasledovnými podmienkami:…

22.9.2014    Prečítané 146x

Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nižná č. 4/2014 o poplatku za komunálny odpad na kalendárny rok 2015

     Obec Nižná v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o obecnom zriadení) a ustanoveniami § 78, § 79, § 83 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o miestnych daniach) ustanovuje nasledovné:…

19.9.2014    Prečítané 150x

Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nižná č. 3/2014 o miestnych daniach na kalendárny rok 2015

Návrh
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nižná č. 3/2014
o miestnych daniach na kalendárny rok 2015

     Obec Nižná v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o obecnom zriadení) a ustanoveniami § 29, § 36, § 43, § 51, § 59 a § 98 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o miestnych daniach ) ustanovuje nasledovné:…

19.9.2014    Prečítané 120x

Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nižná č. 2/2014 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2015

Návrh
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nižná č. 2/2014
o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2015

     Obec Nižná v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o obecnom zriadení) a ustanoveniami § 7 ods. 5 , § 8 ods. 2, § 12 ods.2 a 3, § 16 ods.2 a 3, § 17 ods. 3 a 4, § 98 a § 99e ods. 9 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  v znení neskorších predpisov  (ďalej len zákon o miestnych daniach ) ustanovuje nasledovné:…

19.9.2014    Prečítané 96x

Stránka: 1-2-3-4-5-6-7-8-... 18-Ďalšia

Projekty

ministerstvo-tatry-fers.jpg, 34kB ministerstvo-tatry-fers.jpg, 34kB SIEA PL-SK NadaciaAllianz minv AVF MKSR

Partneri

EURES.jpg, 4,8kB   Eures-T.jpg, 9,4kB 3o_media.PNG, 11kB DSiDATA.PNG, 5,3kB AVF KST.jpg, 5,8kB oravaman.jpg, 3,9kB cykloklub.jpg, 4,3kB

 

Adresa: Obec Nižná, Nová doba 506, 027 43 Nižná | Tel.: +421 43 5309 786 | Fax.: +421 43 5381 360 | Email: obec@nizna.sk
Úradné hodiny: Po,Ut:8:00 - 15:00 | St: 8:00 - 17:00 | Št: Nestránkový deň | Pi: 8:00 - 14:00
Denne od 11:00 do 12:00 je obedňajšia prestávka.

IČO: 00314684   DIČ: 2020561752   účet: SK68 0200 0000 0000 1752 6332

Pixel design ©2007 | webmaster | RSS feed | Valid XHTML 1.0 Transitional | Valid CSS! | PageRank ikona zdarma