Napíšte nám svoje podnety a pripomienky na obec@nizna.sk   

Anglická verzia  united_kingdom.gif, 19kB

Streda 17. 09. 2014
Meniny má Olympia

Počet návštev:

Informácie SHMÚ

shmu.png, 3,6kB

Meteorologické výstrahy

Pozývame Vás

HZS
batman
10pravidel

Vyhľadávanie

Google

Písali o nás...

orava-sme.jpg, 1,8kB


Kontakt v QR kóde

qr_code-Nizna.png, 57kB
čo je QR kód - čítačka

Voľby do orgánov samosprávy Obce Nižná

V súlade so zákonom č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v platnom znení Obec Nižná zast. Ing. Jaroslavom Rosinom starostom obce  oznamuje, že v Obci Nižná pre voľby do orgánov samosprávy Obce Nižná, ktoré sa uskutočnia dňa 15.novembra 2014  sú určené  štyri volebné obvody s tým, že vo volebnom obvode č.1 Malá Orava, ktorý zahŕňa ulice Družstevná, Sama Chalupku, Za mostom, Orličie, Na skalke, Jána Hollého, Záhradnícka, Gen. Štefánika, Tajovského, Kollárova, Jesenského, Za Vŕškom, Na Ostrvke, Šoltésovej,  Podjavorinskej, Vansovej, Pri rybníkoch, Svrčkova sa budú voliť 3 poslanci, vo volebnom obvode č.2 Dom Kultúry, ktorý zahŕňa ulice Radlinského, Mila Urbana, Partizánska, Vintiška, Štúrova, Hviezdoslavova  s.č.23 -56, 135, 150 - 177, 217, Železničná, Tomanoczyho, Kukučínova, Nová doba s.č.502 – 505, 487, 489, 491sa budú voliť 4 poslanci, vo volebnom obvode č.3 ZŠ s MŠ Nižná, ktorý zahŕňa ulice Hviezdoslavova s.č.179 – 200, 308 -350, Kolejákova, Mieru, Bernolákova, Hamuljakova, Závodná, Matúškova, Hattalova, Nová doba  s.č.498-501, Lesná, Farkašovského, Uhliská sa budú voliť 3 poslanci a vo volebnom obvode č.4 Zemianska Dedina, ktorý zahŕňa m.č. Zemianska Dedina  sa bude voliť jeden poslanec…

2.9.2014    Prečítané 175x

Podpísanie Partnerskej zmluvy v rámci projektu Historicko-kultúrno-prírodnej Cesty okolo Tatier

Myšlienka spoločného slovensko-poľského cezhraničného projektu Historicko-kultúrno-prírodnej Cesty okolo Tatier vznikla na pôde Euroregiónu „Tatry” v roku 2004 na základe dlhoročnej spolupráce medzi slovenskými a poľskými prihraničnými samosprávami. V nasledujúcich rokoch boli v rámci viacerých projektov spracované projektové dokumentácie, podklady pre územné rozhodnutia, historicko-kultúrne, prírodovedno-vlastivedné, dopravné, turistické a urbanisticko-architektonické štúdie na oboch stranách Euroregiónu „Tatry“…

11.7.2014    Prečítané 121x

Ukončenie projektku - Poznajmy się bliżej

baner-projektuPočas šiestich rokov od podpísania Dohody o vzájomnej spolupráci spoločne realizujeme aktivity z oblasti kultúry, športu, histórie a vzdelávania. V rámci mikroprojektu "Poznajmy się bliżej – działania informacyjne na terenie Miasta Mszana Dolna zacieśniające współpracę z Gminą Niżna na Słowacji" sme na dvoch pracovných stretnutiach vyhodnotili aktivity projektu za obidvoch partnerov – Mesta Mszana Dolna a Obce Nižná. Je to už štvrtý mikroprojekt, ktorý spoločne realizujeme. Za Mesto Mszana Dolna realizáciu mikroprojektu zabezpečoval Tadeusz Filipiak - primátor mesta, Michał Baran – tajomník úradu, Agnieszka Józefiak-Lewandowska – zástupkyňa prednostu a za Obec Nižná Ing. Jaroslav Rosina – starosta obce a pracovníci obecného úradu Ing. Miroslav Slosiar, Veronika Latková a Mgr. Marek Reguly…

1.7.2014    Prečítané 171x

Upevnenie priateľstva

PL-SKPočiatok spolupráce medzi samosprávnymi úradmi a spoločnosťami Mszany Dolnej a Nižnej siaha do roku 2008. Od tohto času sme sa vzájomne zapájali do organizácie kultúrnych podujatí partnera, ako sú Dni Mszany Dolnej, Medzinárodný festival dychových súborov, Zagoralské stretnutie zborov v Mszane Dolnej, Pltnícky deň alebo Nižniansky kotlík. Taktiež sme spolupracovali pri realizácii športových súťaží vo futbale, lyžovaní alebo florbale.…

26.4.2014    Prečítané 205x

Zámer predaja pozemku reg. CKN p.č.809/8 a časť pozemku reg. CKN p.č.809/1

     Obec Nižná, zastúpená Ing.Jaroslavom Rosinom oznamuje, že má zámer   predať  pozemok reg. CKN p.č.809/8, druh: zastavané plochy a nádvoria o výmere 682 m2,k.ú.Nižná po spätnom nadobudnutí výlučného vlastníctva k nemu obcou a časť pozemku reg. CKN p.č.809/1, druh: zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 200m2, ktorého presná výmera bude určená GP za cenu 12,-EUR/m2 spoločnosti MADEX Slovakia, s.r.o., Závodná 268, 027 43 Nižná,  IČO:46 697 799…

16.4.2014    Prečítané 285x

Zámer Obce Nižná – zámena obec. pozemkov pod cestou II.triedy so stavbou plavárne, okolitými stavbami pri nej a ostatnými pozemkami vrátane hnuteľných vecí podľa účtovnej hodnoty vo vlastníctve Žilinského samospr.kraja - upravené znenie ku dňu 11.4.2014

         Obec Nižná, zastúpená Ing.Jaroslavom Rosinom oznamuje, že má zámer  zameniť  nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce Nižná a to
- pozemok reg. CKN – p.č.3833, druh: zastavané plochy a nádvoria o výmere 5760m2,
- pozemok reg. CKN – p.č.3834, druh: zastavané plochy a nádvoria o výmere 6597m2,
- pozemok reg. CKN – p.č.3835, druh: zastavané plochy a nádvoria o výmere 18192m2,…

11.4.2014    Prečítané 216x

Zámer Obce Nižná – kúpa a následná zámena pozemkov

        Obec Nižná, zastúpená Ing.Jaroslavom Rosinom oznamuje, že má zámer kúpiť nehnuteľnosť - pozemok parcela reg. CKN č.1186/37, druh: ostatné plochy o výmere 480m2, k.ú. Nižná v cene 10,-EUR/m2, ktorého spoluvlastníkmi sú…

11.4.2014    Prečítané 228x

Zámer Obce Nižná – zámena obecných pozemkov pod komunikáciámi II. a III.triedy so stavbou plavárne, okolitými stavbami pri plavárni a ostatnými pozemkami vo vlastníctve Žilinského samosprávneho kraja

Obec Nižná, zastúpená Ing.Jaroslavom Rosinom oznamuje, že má zámer  zameniť  obecné pozemky reg. CKN – p.č.3833 o výmere 5760m2, p.č.3834 o výmere 6597m2,  p.č.3835 o výmere 18192m2, všetky druh: zastavané plochy a nádvoria, na ktorých sa nachádza komunikácia II.triedy medzi Obcami Podbiel a Oravský Biely Potok, k.ú.Nižná a zameniť  časť obecného pozemku reg. EKN – p.č.3848/1 o výmere 500m2, druh:…

20.3.2014    Prečítané 302x

Návrh VZN Obce Nižná č.1/2014, ktorým sa mení VZN Obce Nižná č.1/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území Obce Nižná

Návrh
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nižná č.1/2014, ktorým sa mení  
  Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nižná č.1/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom  na území Obce Nižná.…

18.2.2014    Prečítané 112x

Zámer Obce Nižná odpredať časť obecného pozemku parcela reg. CKN č.953/4, k.ú. Nižná

Obec Nižná, zastúpená Ing.Jaroslavom Rosinom oznamuje, že má zámer odpredať časť obecného pozemku parcela reg. CKN č.953/4 o výmere 7596m2, druh: ostatné plochy, k.ú. Nižná  Jozefovi Korčuškovi, bytom Hviezdoslavova 176, 027 43 Nižná a to tú časť  tejto parcely o výmere cca 450m2, ktorej výmera bude presne určená geometrickým plánom vyhotoveným na jeho náklady v cene 3,50,-EURA/m2 z dôvodu, že ide o potomka pôvodných vlastníkov, ktorí tento pozemok predtým ako ho nadobudla obec vlastnili.…

18.2.2014    Prečítané 93x

Zámer Obce Nižná odredaj obecného pozemku parcela reg. CKN č.4043/109, k.ú. Nižná

Obec Nižná, zastúpená Ing.Jaroslavom Rosinom oznamuje, že má zámer odpredať obecný pozemok parcela reg. CKN č.4043/109 o výmere 106m2, druh: zastavané plochy a nádvoria (komasačná parcela č.3763 vedená v komasačnom hárku 0251), k.ú. Nižná Jurajovi Pilarčíkovi, bytom Nová doba 489/14, 027 43 Nižná v cene 10,-EUR/m2 z dôvodu, že  sa o tento pozemok stará a užíva ho.…

18.2.2014    Prečítané 104x

Stránka: 1-2-3-4-5-6-7-8-... 17-Ďalšia

Projekty

ministerstvo-tatry-fers.jpg, 34kB ministerstvo-tatry-fers.jpg, 34kB SIEA PL-SK NadaciaAllianz minv AVF MKSR

Partneri

EURES.jpg, 4,8kB   Eures-T.jpg, 9,4kB 3o_media.PNG, 11kB DSiDATA.PNG, 5,3kB AVF KST.jpg, 5,8kB oravaman.jpg, 3,9kB cykloklub.jpg, 4,3kB

 

Adresa: Obec Nižná, Nová doba 506, 027 43 Nižná | Tel.: +421 43 5309 786 | Fax.: +421 43 5381 360 | Email: obec@nizna.sk
Úradné hodiny: Po,Ut:8:00 - 15:00 | St: 8:00 - 17:00 | Št: Nestránkový deň | Pi: 8:00 - 14:00
Denne od 11:00 do 12:00 je obedňajšia prestávka.

IČO: 00314684   DIČ: 2020561752   účet: SK68 0200 0000 0000 1752 6332

Pixel design ©2007 | webmaster | RSS feed | Valid XHTML 1.0 Transitional | Valid CSS! | PageRank ikona zdarma