Napíšte nám svoje podnety a pripomienky na obec@nizna.sk   

Územný plán obce

Tipy na voľný čas


Anglická verzia  united_kingdom.gif, 19kB

Štvrtok 30. 07. 2015
Meniny má Libuša

Počet návštev:

Informácie SHMÚ

shmu.png, 3,6kB

Meteorologické výstrahy

Pozývame Vás

OA
pltnica2015
CoKdeJe

Vyhľadávanie

Google

kamery

Písali o nás...

orava-sme.jpg, 1,8kB

Inzeráty


spanielsko2015-
kominar-
chorvatsko


Kontakt v QR kóde

qr_code-Nizna.png, 57kB
čo je QR kód - čítačka

Zámer zámeny obecného pozemku reg. CKN p.č.953/61 s pozemkom reg. CKN p.č.929/29 a s časťami pozemkov reg. CKN p.č.929/28, p.č.913 a p.č.953/3, k.ú. Nižná

Obec Nižná, zastúpená Ing.Jaroslavom Rosinom oznamuje, že Obecné zastupiteľstvo v Nižnej na V. zasadnutí v roku 2015 konanom dňa 16.6.2015 schválilo zámer zameniť  bez vzájomného finančného vyrovnania  obecný pozemok parcela reg. CKN č.953/61 o výmere 5723m2, druh: ostatné plochy,  k.ú.Nižná nachádzajúci sa medzi oplotením bývalej OTF, a.s. v smere na Tvrdošín a pozemkami p.č.953/3 a p.č.953/60…

26.6.2015    Prečítané 123x

Zámer Obce Nižná prenajať časť pozemku reg. CKN parcela č. 400/2, k.ú. Nižná

Obec Nižná, zastúpená Ing.Jaroslavom Rosinom oznamuje, že Obecné zastupiteľstvo v Nižnej na IV. zasadnutí v roku 2015 uznesením č.18/4/2015 schválilo zámer prenajať  časť pozemku reg. CKN  parcela č. 400/2, k.ú. Nižná, druh: zastavané plochy a nádvoria o výmere 280m2 z jeho celkovej výmery 1209m2 Danielovi Labdíkovi, Železničná 369, 027 43 Nižná za účelom uskladnenia reziva za nájomné 500€/ročne na dobu do 31.12.2016 s trojmesačnou výpovednou lehotou z dôvodu, že žiadateľ sa bude starať o celý pozemok p.č.400/2 (kosenie, planírovanie) vrátane zabezpečovania opravy oplotenia, údržby hojdačiek a detského ihriska…

25.5.2015    Prečítané 135x

Zámer zámeny časti pozemku reg. CKN p.č.445 s časťou pozemku reg. CKN p.č.444, k.ú. Zemianska Dedina

Obec Nižná, zastúpená Ing.Jaroslavom Rosinom oznamuje, že Obecné zastupiteľstvo v Nižnej na II. zasadnutí v roku 2015 konanom dňa 17.3.2015 schválilo zámer zameniť  bez vzájomného finančného vyrovnania  časť obecného pozemku  reg. CKN parcela č.445 o výmere 927m2, druh:…

18.3.2015    Prečítané 229x

Zámer predaj časti pozemku reg. CKN p.č.809/1 a súhlas na prevod pozemku reg. CKN p.č.809/8

Obec Nižná, zastúpená Ing.Jaroslavom Rosinom oznamuje, že Obecné zastupiteľstvo v Nižnej na II. zasadnutí v roku 2015 konanom dňa 17.3.2015 schválilo:…

18.3.2015    Prečítané 247x

Návrh VZN č.2/2015 o záväzných častiach Územného plánu Obce NIŽNÁ

Návrh

Obec Nižná na základe § 6 a § 11 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 27 ods. 3) zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov   v y d á v a   VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE NIŽNÁ  č.2/2015 o záväzných častiach Územného plánu Obce NIŽNÁ…

4.3.2015    Prečítané 292x

Zámer Obce Nižná – prenajať nehnuteľnosti pri tenisových kurtoch v k.ú. Nižná

Obec Nižná, zastúpená Ing.Jaroslavom Rosinom oznamuje, že Obecné zastupiteľstvo v Nižnej na I. zasadnutí v roku 2015 uznesením č.16/3/2015 schválilo zámer prenajať nehnuteľnosti v k.ú. Nižná občianskemu združeniu: Oravské tenisové centrum so sídlom: Lesná 1012, 027 43 Nižná, zastúpené predsedom Máriom Tarčákom a to…

12.2.2015    Prečítané 269x

Zámer Obce Nižná – prenajať pozemky reg. CKN parcela č.914/3 a parcela č.914/5 v k.ú. Nižná na ktorých sa nachádzajú tenisové kurty

Obec Nižná, zastúpená Ing.Jaroslavom Rosinom oznamuje, že Obecné zastupiteľstvo v Nižnej na I. zasadnutí v roku 2015 uznesením č.15/3/2015 schválilo zámer prenajať  pozemky reg. CKN  parcela č. 914/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1289 m2  a parcela č. 914/5, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1739 m2, k.ú. Nižná, na ktorých sa v súčasnosti nachádzajú samotné antukové tenisové kurty…

12.2.2015    Prečítané 189x

Zámer Obce Nižná – zrušené na OcZ dňa 17.3.2015

Obec Nižná, zastúpená Ing.Jaroslavom Rosinom oznamuje, že Obecné zastupiteľstvo v Nižnej na I. zasadnutí v roku 2015 uznesením č.17/3/2015 schválilo zámer ---zámer zrušený na OcZ dňa 17.3.2015 12.2.2015    Prečítané 244x

Návrh VZN č.1/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území Obce Nižná

Návrh
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nižná č.1/2015 
o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania
odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území Obce Nižná…

3.12.2014    Prečítané 287x

VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV VOLIEB DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY

Počet volebných obvodov: 4
Počet volebných okrskov: 4
Počet osôb zapísaných v zozname voličov: 3 299
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky: 2 177
Počet odovzdaných obálok: 2 177
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva: 2 134
Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť: 11
Počet zvolených poslancov: 11
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce: 2 151.

Miestna volebná komisia v Nižnej podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje výsledky voľby starostu obce v Nižnej.

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce podľa počtu získaných hlasov:

P.č. Kandidát Počet hlasov %
1. Ing. Jaroslav Rosina 1274 59,23
2. Ing. Eugen Dedinský 687 31,94
3. Ing. Miroslav Polgár 190 8,83

Za starostu Obce Nižná bol zvolený Ing. Jaroslav Rosina

16.11.2014    Prečítané 7518x

Podpísanie Partnerskej zmluvy v rámci projektu Historicko-kultúrno-prírodnej Cesty okolo Tatier

Podpísanie Partnerskej zmluvy v rámci projektu Historicko-kultúrno-prírodnej Cesty okolo Tatier

 

Myšlienka spoločného slovensko-poľského cezhraničného projektu Historicko-kultúrno-prírodnej Cesty okolo Tatier vznikla na pôde Euroregiónu „Tatry” v roku 2004 na základe dlhoročnej spolupráce medzi slovenskými a poľskými prihraničnými samosprávami…

27.10.2014    Prečítané 266x

Stránka: 1-2-3-4-5-6-7-8-... 18-Ďalšia

Projekty

ministerstvo-tatry-fers.jpg, 34kB ministerstvo-tatry-fers.jpg, 34kB SIEA PL-SK NadaciaAllianz minv AVF MKSR KIA

Partneri

EURES.jpg, 4,8kB   Eures-T.jpg, 9,4kB 3o_media.PNG, 11kB DSiDATA.PNG, 5,3kB AVF KST.jpg, 5,8kB oravaman.jpg, 3,9kB cykloklub.jpg, 4,3kB

 

Adresa: Obec Nižná, Nová doba 506, 027 43 Nižná | Tel.: +421 43 5309 786 | Fax.: +421 43 5381 360 | Email: obec@nizna.sk
Úradné hodiny: Po,Ut:8:00 - 15:00 | St: 8:00 - 17:00 | Št: Nestránkový deň | Pi: 8:00 - 14:00
Denne od 11:00 do 12:00 je obedňajšia prestávka.

IČO: 00314684   DIČ: 2020561752   účet: SK68 0200 0000 0000 1752 6332

Pixel design ©2007 | webmaster | RSS feed | Valid XHTML 1.0 Transitional | Valid CSS! |