Napíšte nám svoje podnety a pripomienky na obec@nizna.sk   

Územný plán obce

PHSR obce

Dotazník

Termín vyplnenia:
do 22.8.2015


Tipy na voľný čas


Anglická verzia  united_kingdom.gif, 19kB

Utorok 1. 09. 2015
Meniny má Drahoslava

Počet návštev:

Informácie SHMÚ

shmu.png, 3,6kB

Meteorologické výstrahy

Pozývame Vás

CoKdeJe

Vyhľadávanie

Google

kamery

Písali o nás...

orava-sme.jpg, 1,8kB

Inzeráty


spanielsko2015-
kominar-
cvicenie
SMsystem


Kontakt v QR kóde

qr_code-Nizna.png, 57kB
čo je QR kód - čítačka

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce (PHSR obce)

Obec Nižná žiada svojich občanov a podnikateľov o vyplnenie dotazníka
k rozvojovému dokumentu obce – Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Nižná na roky 2015 – 2022

31.7.2015    Prečítané 166x

Zámer zámeny obecného pozemku reg. CKN p.č.953/61 s pozemkom reg. CKN p.č.929/29 a s časťami pozemkov reg. CKN p.č.929/28, p.č.913 a p.č.953/3, k.ú. Nižná

Obec Nižná, zastúpená Ing.Jaroslavom Rosinom oznamuje, že Obecné zastupiteľstvo v Nižnej na V. zasadnutí v roku 2015 konanom dňa 16.6.2015 schválilo zámer zameniť  bez vzájomného finančného vyrovnania  obecný pozemok parcela reg. CKN č.953/61 o výmere 5723m2, druh: ostatné plochy,  k.ú.Nižná nachádzajúci sa medzi oplotením bývalej OTF, a.s. v smere na Tvrdošín a pozemkami p.č.953/3 a p.č.953/60…

26.6.2015    Prečítané 158x

Zámer Obce Nižná prenajať časť pozemku reg. CKN parcela č. 400/2, k.ú. Nižná

Obec Nižná, zastúpená Ing.Jaroslavom Rosinom oznamuje, že Obecné zastupiteľstvo v Nižnej na IV. zasadnutí v roku 2015 uznesením č.18/4/2015 schválilo zámer prenajať  časť pozemku reg. CKN  parcela č. 400/2, k.ú. Nižná, druh: zastavané plochy a nádvoria o výmere 280m2 z jeho celkovej výmery 1209m2 Danielovi Labdíkovi, Železničná 369, 027 43 Nižná za účelom uskladnenia reziva za nájomné 500€/ročne na dobu do 31.12.2016 s trojmesačnou výpovednou lehotou z dôvodu, že žiadateľ sa bude starať o celý pozemok p.č.400/2 (kosenie, planírovanie) vrátane zabezpečovania opravy oplotenia, údržby hojdačiek a detského ihriska…

25.5.2015    Prečítané 150x

Zámer zámeny časti pozemku reg. CKN p.č.445 s časťou pozemku reg. CKN p.č.444, k.ú. Zemianska Dedina

Obec Nižná, zastúpená Ing.Jaroslavom Rosinom oznamuje, že Obecné zastupiteľstvo v Nižnej na II. zasadnutí v roku 2015 konanom dňa 17.3.2015 schválilo zámer zameniť  bez vzájomného finančného vyrovnania  časť obecného pozemku  reg. CKN parcela č.445 o výmere 927m2, druh:…

18.3.2015    Prečítané 257x

Zámer predaj časti pozemku reg. CKN p.č.809/1 a súhlas na prevod pozemku reg. CKN p.č.809/8

Obec Nižná, zastúpená Ing.Jaroslavom Rosinom oznamuje, že Obecné zastupiteľstvo v Nižnej na II. zasadnutí v roku 2015 konanom dňa 17.3.2015 schválilo:…

18.3.2015    Prečítané 269x

Návrh VZN č.2/2015 o záväzných častiach Územného plánu Obce NIŽNÁ

Návrh

Obec Nižná na základe § 6 a § 11 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 27 ods. 3) zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov   v y d á v a   VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE NIŽNÁ  č.2/2015 o záväzných častiach Územného plánu Obce NIŽNÁ…

4.3.2015    Prečítané 316x

Zámer Obce Nižná – prenajať nehnuteľnosti pri tenisových kurtoch v k.ú. Nižná

Obec Nižná, zastúpená Ing.Jaroslavom Rosinom oznamuje, že Obecné zastupiteľstvo v Nižnej na I. zasadnutí v roku 2015 uznesením č.16/3/2015 schválilo zámer prenajať nehnuteľnosti v k.ú. Nižná občianskemu združeniu: Oravské tenisové centrum so sídlom: Lesná 1012, 027 43 Nižná, zastúpené predsedom Máriom Tarčákom a to…

12.2.2015    Prečítané 284x

Zámer Obce Nižná – prenajať pozemky reg. CKN parcela č.914/3 a parcela č.914/5 v k.ú. Nižná na ktorých sa nachádzajú tenisové kurty

Obec Nižná, zastúpená Ing.Jaroslavom Rosinom oznamuje, že Obecné zastupiteľstvo v Nižnej na I. zasadnutí v roku 2015 uznesením č.15/3/2015 schválilo zámer prenajať  pozemky reg. CKN  parcela č. 914/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1289 m2  a parcela č. 914/5, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1739 m2, k.ú. Nižná, na ktorých sa v súčasnosti nachádzajú samotné antukové tenisové kurty…

12.2.2015    Prečítané 203x

Zámer Obce Nižná – zrušené na OcZ dňa 17.3.2015

Obec Nižná, zastúpená Ing.Jaroslavom Rosinom oznamuje, že Obecné zastupiteľstvo v Nižnej na I. zasadnutí v roku 2015 uznesením č.17/3/2015 schválilo zámer ---zámer zrušený na OcZ dňa 17.3.2015 12.2.2015    Prečítané 267x

Návrh VZN č.1/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území Obce Nižná

Návrh
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nižná č.1/2015 
o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania
odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území Obce Nižná…

3.12.2014    Prečítané 303x

VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV VOLIEB DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY

Počet volebných obvodov: 4
Počet volebných okrskov: 4
Počet osôb zapísaných v zozname voličov: 3 299
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky: 2 177
Počet odovzdaných obálok: 2 177
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva: 2 134
Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť: 11
Počet zvolených poslancov: 11
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce: 2 151.

Miestna volebná komisia v Nižnej podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje výsledky voľby starostu obce v Nižnej.

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce podľa počtu získaných hlasov:

P.č. Kandidát Počet hlasov %
1. Ing. Jaroslav Rosina 1274 59,23
2. Ing. Eugen Dedinský 687 31,94
3. Ing. Miroslav Polgár 190 8,83

Za starostu Obce Nižná bol zvolený Ing. Jaroslav Rosina

16.11.2014    Prečítané 7538x

Stránka: 1-2-3-4-5-6-7-8-... 19-Ďalšia

Projekty

ministerstvo-tatry-fers.jpg, 34kB ministerstvo-tatry-fers.jpg, 34kB SIEA PL-SK NadaciaAllianz minv AVF MKSR KIA

Partneri

EURES.jpg, 4,8kB   Eures-T.jpg, 9,4kB 3o_media.PNG, 11kB DSiDATA.PNG, 5,3kB AVF KST.jpg, 5,8kB oravaman.jpg, 3,9kB cykloklub.jpg, 4,3kB

 

Adresa: Obec Nižná, Nová doba 506, 027 43 Nižná | Tel.: +421 43 5309 786 | Fax.: +421 43 5381 360 | Email: obec@nizna.sk
Úradné hodiny: Po,Ut:8:00 - 15:00 | St: 8:00 - 17:00 | Št: Nestránkový deň | Pi: 8:00 - 14:00
Denne od 11:00 do 12:00 je obedňajšia prestávka.

IČO: 00314684   DIČ: 2020561752   účet: SK68 0200 0000 0000 1752 6332

Pixel design ©2007 | webmaster | RSS feed | Valid XHTML 1.0 Transitional | Valid CSS! |