Navigácia

Obsah

Zápisnica z VII. zasadnutia OcZ v Nižnej

Typ: ostatné
Zapisnicakonaného 17. decembra 2019.

Zápisnica z VII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nižnej v roku 2019

konaného dňa 17. decembra 2019 v zasadačke OcÚ

 

Prítomní:

Ing. Jaroslav Rosina – starosta obce, JUDr. Jozef Šveda – prednosta OcÚ, Ing. Mária Kurcinová – hlavná kontrolórka obce, Pavol Habovštiak – riaditeľ technických služieb, Jana Bečková – ekonómka obce, Andrej Brčák – predseda komisie športu.

Poslanci: Ján Bolibruch, Rastislav Brčák, Mgr. Roman Kašuba, Agáta Ličková, Ing. Martin Lukaščík, Ján Mišík, Ing. Martin Nákačka, PaedDr. Stanislava Opátová, Mgr. Tatiana Petrovičová, Jozef Virostko, Martin Žuffa.

 

K bodu č. 1 -  Otvorenie zasadnutia

Starosta obce Ing. Jaroslav Rosina otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva a konštatoval, že zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo zvolané v zmysle §-u 12 zákona SNR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov. Súčasne konštatoval, že z počtu 11 poslancov je prítomných 11. Starosta obce vyhlásil zasadnutie obecného zastupiteľstva za uznášaniaschopné.

 

K bodu č. 2 - Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Starosta obce určil za overovateľov poslancov Ing. Martina Lukaščíka a Jozefa Virostka, za zapisovateľku Veroniku Latkovú. Poslanci nepredložili iný návrh.

 

K bodu č. 3 - Schválenie návrhovej komisie a programu zasadnutia 

Starosta obce nominoval do návrhovej komisie poslankyňu Agátu Ličkovú a poslanca Jána Mišíka. Poslanci nepredložili iný návrh.

Hlasovanie:   prítomní: 11.

Za 11:    J. Bolibruch, R. Brčák, Mgr. R. Kašuba, A. Ličková, Ing. M. Lukaščík,  J. Mišík, Ing. M. Nákačka, PaedDr. S. Opátová, Mgr. T. Petrovičová, J. Virostko, M. Žuffa

              proti: 0                                      zdržali sa: 0.

 

Úplné znenie zápisnice na tomto mieste.

 


Príloha

Vytvorené: 3. 2. 2020
Posledná aktualizácia: 4. 2. 2020 19:06
Autor: Veronika Latková