Navigácia

Obsah

Zápisnica z V. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nižnej

Typ: ostatné
Zapisnicav roku 2019.

Zápisnica z V. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nižnej v roku 2019

konaného dňa 10. septembra 2019 v zasadačke OcÚ

 

 

Prítomní:

Ing. Jaroslav Rosina – starosta obce, JUDr. Jozef Šveda – prednosta OcÚ, Ing. Mária Kurcinová – hlavná kontrolórka obce, Pavol Habovštiak - riaditeľ technických služieb, Jana Bečková – ekonómka obce.

Poslanci: Ján Bolibruch, Rastislav Brčák, Mgr. Roman Kašuba, Agáta Ličková, Ing. Martin Lukaščík, Ján Mišík, Ing. Martin Nákačka, PaedDr. Stanislava Opátová, Jozef Virostko, Martin Žuffa.

 

K bodu č. 1 -  Otvorenie zasadnutia

Starosta obce Ing. Jaroslav Rosina otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva a konštatoval, že zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo zvolané v zmysle §-u 12 zákona SNR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov. Súčasne konštatoval, že z počtu 10 poslancov je prítomných 10. Vzhľadom na to vyhlásil zasadnutie obecného zastupiteľstva za uznášaniaschopné.

 

K bodu č. 2 - Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Starosta obce určil za overovateľov poslancov Rastislava Brčáka a Jána Mišíka, za zapisovateľku Veroniku Latkovú. Poslanci nepredložili iný návrh.

 

K bodu č. 3 - Schválenie návrhovej komisie a programu zasadnutia 

Starosta obce nominoval do návrhovej komisie poslancov Jána Bolibrucha a Ing. Martina Lukaščíka. Poslanci nepredložili iný návrh.

Hlasovanie:   prítomní: 10.

Za 8:      R. Brčák, Mgr. R. Kašuba, A. Ličková, J. Mišík, Ing. M. Nákačka, PaedDr. S. Opátová, J. Virostko, M. Žuffa

                proti: 0                        zdržali sa 2: J. Bolibruch, Ing. M. Lukaščík.

 

Úplné znenie zápisnice na tomto mieste.

Príloha č. 1: Interpelácie poslanca OcZ Ing. Martina Nákačku

Príloha č. 2: Interpelácie poslanca OcZ Martina Žuffu.

 


Prílohy

Vytvorené: 9. 10. 2019
Posledná aktualizácia: 16. 10. 2019 08:50
Autor: Veronika Latková