Navigácia

Obsah

Zápisnica z IV. zasadnutia OcZ konaného 8. decembra 2020

Typ: ostatné
Zápisnica z IV. zasadnutia OcZ konaného 8. decembra 2020 1v Nižnej.

 

 

Zápisnica z IV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nižnej v roku 2020

konaného dňa 8. decembra 2020 v zasadačke OcÚ

 

Prítomní:

Ing. Jaroslav Rosina – starosta obce, JUDr. Jozef Šveda – prednosta OcÚ, Pavol Habovštiak – riaditeľ technických služieb, Jana Bečková – ekonómka obce.

Poslanci: Ján Bolibruch, Rastislav Brčák, Agáta Ličková, Ing. Martin Lukaščík, Ján Mišík, Ing. Martin Nákačka, PaedDr. Stanislava Opátová, Mgr. Tatiana Petrovičová, Jozef Virostko, Martin Žuffa.

 

K bodu č. 1 -  Otvorenie zasadnutia

Starosta obce Ing. Jaroslav Rosina otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva a konštatoval, že zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo zvolané v zmysle §-u 12 zákona SNR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov. Súčasne konštatoval, že z počtu 11 poslancov je prítomných 10. Starosta obce vyhlásil zasadnutie obecného zastupiteľstva za uznášaniaschopné.

 

K bodu č. 2 - Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Starosta obce určil za overovateľov poslancov Ing. Martina Lukaščíka a Ing. Martina Nákačku, za zapisovateľku Veroniku Latkovú. Poslanci nepredložili iný návrh.

 

K bodu č. 3 - Schválenie návrhovej komisie a programu zasadnutia 

Starosta obce nominoval do návrhovej komisie poslanca Jána Bolibrucha a poslankyňu Agátu Ličkovú. Poslanci nepredložili iný návrh.

Hlasovanie: prítomní: 10.

Za 9:             R. Brčák, A. Ličková, Ing. M. Lukaščík, J. Mišík, Ing. M. Nákačka, PaedDr. S. Opátová, Mgr. T. Petrovičová, J. Virostko, M. Žuffa

proti:             0

zdržal sa 1:   J. Bolibruch.

 

Starosta obce Ing. Jaroslav Rosina oboznámil prítomných poslancov s predloženým programom. Zároveň dal možnosť podania návrhu na doplnenie alebo zmenu programu. Poslanci OcZ nepredložili iný návrh, preto starosta obce dal hlasovať o programe zasadnutia. 

Hlasovanie: prítomní: 10.

Za 10:           J. Bolibruch, R. Brčák, A. Ličková, Ing. M. Lukaščík, J. Mišík, Ing. M. Nákačka, PaedDr. S. Opátová, Mgr. T. Petrovičová, J. Virostko, M. Žuffa

proti:             0

zdržal sa:      0.


 

Úplné znenie zápisnice z IV. zasadnutia OcZ v Nižnej - link.

 

 


Príloha

Vytvorené: 7. 1. 2021
Posledná aktualizácia: 7. 1. 2021 10:12
Autor: Veronika Latková