Navigácia

Obsah

Zápisnica z IV. zasadnutia Obecného zasadnutia v Nižnej

Typ: ostatné
Zápisnica z IV. zasadnutia Obecného zasadnutia v Nižnej 2v roku 2019

Zápisnica z IV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nižnej v roku 2019

konaného dňa 4. júna 2019 v zasadačke OcÚ

 

Prítomní:

Ing. Jaroslav Rosina – starosta obce, JUDr. Jozef Šveda – prednosta OcÚ, Ing. Mária Kurcinová – hlavná kontrolórka obce, Jana Bečková – ekonómka obce.

Poslanci: Ján Bolibruch, Rastislav Brčák, Mgr. Roman Kašuba Agáta Ličková, Ing. Martin Lukaščík, Ján Mišík, Ing. Martin Nákačka, PaedDr. Stanislava Opátová, Mgr. Marek Reguly, Jozef Virostko, Martin Žuffa.

Hostia:  Mgr. Ľubomír Ivan – riaditeľ ZŠ s MŠ Nižná, Ján Vasek a Matej Vasek – DHOZ.

Členovia Florbalového klubu v Nižnej, obyvatelia Obce Nižná.

 

K bodu č. 1 -  Otvorenie zasadnutia

Starosta obce Ing. Jaroslav Rosina otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva a konštatoval, že zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo zvolané v zmysle §-u 12 zákona SNR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov. Súčasne konštatoval, že z počtu 11 poslancov je prítomných 11. Vzhľadom na to vyhlásil zasadnutie obecného zastupiteľstva za uznášaniaschopné.

 

K bodu č. 2 - Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Starosta obce určil za overovateľov poslanca Jána Bolibrucha a poslanca Mgr. Romana Kašubu, za zapisovateľku Veroniku Latkovú. Poslanci nepredložili iný návrh.

 

K bodu č. 3 - Schválenie návrhovej komisie a programu zasadnutia 

Starosta obce nominoval do návrhovej komisie poslancov Ing. Martina Nákačku a Mgr. Mareka Regulyho. Poslanci nepredložili iný návrh.

Hlasovanie:   prítomní: 11.

Za 11:    J. Bolibruch, R. Brčák, Mgr. R. Kašuba, A. Ličková, Ing. M. Lukaščík J. Mišík, Ing. M. Nákačka, PaedDr. S. Opátová Mgr. M. Reguly, J. Virostko, M. Žuffa

             proti: 0                        zdržali sa: 0.

 

Úplne znenie zápisnice na tomto mieste.

 

 

 


Príloha

Vytvorené: 4. 7. 2019
Posledná aktualizácia: 23. 7. 2019 09:55
Autor: Veronika Latková