Navigácia

Obsah

Zápisnica z III. zasadnutia OcZ konaného 8. septembra 2020

Typ: ostatné
Zápisnica z III. zasadnutia OcZ konaného 8. septembra 2020 1v Nižnej.

Zápisnica z III. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nižnej v roku 2020

konaného dňa 8. septembra 2020 v zasadačke OcÚ

 

Prítomní:

Ing. Jaroslav Rosina – starosta obce, JUDr. Jozef Šveda – prednosta OcÚ, Pavol Habovštiak – riaditeľ technických služieb, Jana Bečková – ekonómka obce.

Poslanci: Ján Bolibruch, Mgr. Roman Kašuba, Agáta Ličková, Ján Mišík, Mgr. Tatiana Petrovičová, Jozef Virostko, Martin Žuffa.

 

K bodu č. 1 -  Otvorenie zasadnutia

Starosta obce Ing. Jaroslav Rosina otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva a konštatoval, že zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo zvolané v zmysle §-u 12 zákona SNR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov. Súčasne konštatoval, že z počtu 11 poslancov je prítomných 7. Starosta obce vyhlásil zasadnutie obecného zastupiteľstva za uznášaniaschopné.

 

K bodu č. 2 - Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Starosta obce určil za overovateľov poslankyňu Mgr. Tatianu Petrovičovú a poslanca Martina Žuffu, za zapisovateľku Veroniku Latkovú. Poslanci nepredložili iný návrh.

 

K bodu č. 3 - Schválenie návrhovej komisie a programu zasadnutia 

Starosta obce nominoval do návrhovej komisie poslancov Jána Mišíka a Jozefa Virostka. Poslanci nepredložili iný návrh.

Hlasovanie: prítomní: 7.

Za 7:           J. Bolibruch, Mgr. R. Kašuba, A. Ličková, J. Mišík, Mgr. T. Petrovičová, J. Virostko, M. Žuffa

proti:         0

zdržal sa:   0.

 

Starosta obce Ing. Jaroslav Rosina oboznámil prítomných poslancov s predloženým programom. Zároveň dal možnosť podania návrhu na doplnenie alebo zmenu programu. Poslanec Martin Žuffa navrhol presunúť bod č. 12 Žiadosti občanov a právnických osôb za bod č. 6. Poslanci nepredložili iný návrh, preto starosta obce dal hlasovať o pozmeňujúcom návrhu.

Hlasovanie: prítomní: 7.

Za 7:         J. Bolibruch, Mgr. R. Kašuba, A. Ličková, J. Mišík, Mgr. T. Petrovičová, J. Virostko, M. Žuffa

proti:       0

zdržal sa: 0.

 

Úplné znenie zápisnice z III. zasadnutia OcZ v Nižnej - link.


Príloha

Vytvorené: 27. 10. 2020
Posledná aktualizácia: 27. 10. 2020 07:24
Autor: Veronika Latková