Navigácia

Obsah

Zápisnica z III. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nižnej

Typ: náš tip
Zápisnica z III. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nižnej 1v roku 2019

Zápisnica z III. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nižnej v roku 2019

konaného dňa 7. mája 2019 v zasadačke OcÚ

 

Prítomní:

Ing. Jaroslav Rosina – starosta obce, JUDr. Jozef Šveda – prednosta OcÚ, Ing. Mária Kurcinová – hlavná kontrolórka obce, Pavol Habovštiak – riaditeľ Technických služieb Nižná.

Poslanci: Ján Bolibruch, Agáta Ličková, Ing. Martin Lukaščík, Ján Mišík, Ing. Martin Nákačka, PaedDr. Stanislava Opátová, Mgr. Marek Reguly, Jozef Virostko, Martin Žuffa.

Hostia: Mgr. Ľubomír Ivan – riaditeľ ZŠ s MŠ Nižná, Peter Kučka – riaditeľ ZUŠ Vendelína Habovštiaka Nižná

Obyvatelia Obce Nižná.

Poslanci Rastislav Brčák a Mgr. Roman Kašuba vopred ohlásili svoju neúčasť.

 

K bodu č. 1 -  Otvorenie zasadnutia

Starosta obce Ing. Jaroslav Rosina otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva a konštatoval, že zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo zvolané v zmysle §-u 12 zákona SNR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov. Súčasne konštatoval, že z počtu 11 poslancov je prítomných 9, čo je nadpolovičná účasť. Vzhľadom na to vyhlásil zasadnutie obecného zastupiteľstva za uznášaniaschopné.

 

K bodu č. 2 - Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Starosta obce určil za overovateľov poslankyňu Agátu Ličkovú a poslanca Mgr. Mareka Regulyho, za zapisovateľku Veroniku Latkovú. Poslanci nepredložili iný návrh.

 

K bodu č. 3 - Schválenie návrhovej komisie a programu zasadnutia 

Starosta obce nominoval do návrhovej komisie poslankyňu PaedDr. Stanislavu Opátovú a poslanca Ing. Martina Lukaščíka. Poslanci nepredložili iný návrh.

Hlasovanie:   prítomní: 9.

Za 7:      J. Bolibruch, A. Ličková, J. Mišík, Ing. M. Nákačka, Mgr. M. Reguly, J. Virostko, M. Žuffa

proti: 0                        zdržali sa 2: Ing. M. Lukaščík, PaedDr. S. Opátová.

 

Úplné znenie zápisnice na tomto mieste.

 

 

 

 


Príloha

Vytvorené: 7. 6. 2019
Posledná aktualizácia: 7. 6. 2019 13:52
Autor: Veronika Latková