Navigácia

Obsah

Zápisnica z I. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nižnej v roku 2020

Typ: ostatné
Zápisnica z I. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nižnej v roku 2020 1konaného dňa 10. marca 2020 v zasadačke OcÚ.

Zápisnica z I. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nižnej v roku 2020

konaného dňa 10. marca 2020 v zasadačke OcÚ

 

Prítomní:

Ing. Jaroslav Rosina – starosta obce, JUDr. Jozef Šveda – prednosta OcÚ, Pavol Habovštiak – riaditeľ technických služieb, Jana Bečková – ekonómka obce, Andrej Brčák – predseda komisie športu.

Poslanci: Ján Bolibruch, Rastislav Brčák, Mgr. Roman Kašuba, Agáta Ličková, Ing. Martin Lukaščík, Ján Mišík, Ing. Martin Nákačka, PaedDr. Stanislava Opátová, Mgr. Tatiana Petrovičová, Jozef Virostko, Martin Žuffa.

 

K bodu č. 1 -  Otvorenie zasadnutia

Starosta obce Ing. Jaroslav Rosina otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva a konštatoval, že zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo zvolané v zmysle §-u 12 zákona SNR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov. Súčasne konštatoval, že z počtu 11 poslancov je prítomných 11. Starosta obce vyhlásil zasadnutie obecného zastupiteľstva za uznášaniaschopné.

 

K bodu č. 2 - Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Starosta obce určil za overovateľov poslankyňu PaedDr. Stanislavu Opátovú a poslanca Rastislava Brčáka, za zapisovateľku Veroniku Latkovú. Poslanci nepredložili iný návrh.

 

K bodu č. 3 - Schválenie návrhovej komisie a programu zasadnutia 

Starosta obce nominoval do návrhovej komisie poslanca Ing. Martina Nákačku a poslankyňu Mgr. Tatianu Petrovičovú. Poslanci nepredložili iný návrh.

Hlasovanie: prítomní: 11.

Za 9:      J. Bolibruch, R. Brčák, Mgr. R. Kašuba, A. Ličková, Ing. M. Lukaščík,  J. Mišík, PaedDr. S. Opátová, J. Virostko, M. Žuffa

proti: 0                                      zdržali sa 2: Ing. M. Nákačka, Mgr. T. Petrovičová.

 

Úplné znenie zápisnice na tomto mieste.

 


Príloha

Vytvorené: 15. 4. 2020
Posledná aktualizácia: 15. 4. 2020 20:14
Autor: Veronika Latková