Navigácia

Obsah

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra

Typ: ostatné
Vyhlasnie_volbyobce Nižná.

 

Obecné zastupiteľstva v Nižnej v súlade s § 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a uznesením Obecného zastupiteľstva v Nižnej č.129/2020 zo dňa 08.12.2020

vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce Nižná,

ktorá sa uskutoční

dňa 18. februára 2021

na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Nižnej.

 

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej určilo pracovný úväzok hlavnému kontrolórovi obce Nižná v rozsahu 5 hodín týždenne a deň nástupu do zamestnania 01.04.2021.

 

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na výkon funkcie hlavného kontrolóra:

 • ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie,
 • bezúhonnosť.

 

Ďalšie predpoklady, ktoré budú výhodou pre uchádzača:

 • znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti miestnej územnej samosprávy,
 • komunikačné schopnosti,
 • znalosť práce s počítačom na užívateľskej úrovni (minimálne Microsoft Word, Microsoft Office, Internet).

 

Náležitosti písomnej prihlášky uchádzačov:

 • meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, adresu na doručovanie písomností ak je iná ako adresa trvalého pobytu, kontaktné údaje uchádzača (e-mail., telef. kontakt).

 

Prílohy k písomnej prihláške uchádzačov:

 • písomný súhlas uchádzača so zverejnením a spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na účel vykonania voľby hlavného kontrolóra obce Nižná,
 • úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne aj kópie dokladov o absolvovaní iného vzdelávania a vzdelávacích kurzov,
 • údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov,
 • profesijný životopis s prehľadom doterajších zamestnaní s uvedením pracovnej pozície,
 • čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • čestné prehlásenie, že uchádzač nevykonáva funkciu uvedenú v § 18 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, resp. že sa jej vzdá do nástupu do funkcie hlavného kontrolóra obce;
 • informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky kandidát podniká alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť alebo je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť.

 

Termín ukončenia doručenia písomných prihlášok: 04.02.2021 do 15.00 hod. (vrátane prihlášok zasielaných poštou).

 

Miesto a spôsob doručenia prihlášok:

Uchádzač o funkciu hlavného kontrolóra obce Nižná musí písomnú prihlášku spolu s požadovanými dokladmi do stanoveného termínu odovzdať na Obecný úrad v Nižnej. Pri osobnom odovzdávaní - do podateľne Obecného úradu v Nižnej, Nová doba 506, 027 43 Nižná. Pri odovzdávaní poštou na adresu: Obec Nižná, Nová doba 506, 027 43 Nižná. Rozhodujúcim je dátum a hodina doručenia, nie dátum poštovej podacej pečiatky. Zalepenú obálku je potrebné označiť: "Voľba hlavného kontrolóra obce – neotvárať“.

 

Spôsob voľby hlavného kontrolóra obce Nižná:  

Voľba hlavného kontrolóra obce Nižná sa uskutoční tajným hlasovaním poslancov Obecného zastupiteľstva v Nižnej na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Nižnej.

Samotnému aktu volieb hlavného kontrolóra obce Nižná bude predchádzať prezentácia jednotlivých kandidátov v deň konania volieb na Obecnom zastupiteľstve v Nižnej. Kandidáti sa budú prezentovať v abecednom poradí v dĺžke trvania prezentácie maximálne 10 minút. Po ukončení prezentácie kandidáta majú poslanci Obecného zastupiteľstva v Nižnej možnosť položenia doplňujúcich otázok.

 


Vytvorené: 16. 12. 2020
Posledná aktualizácia: 16. 12. 2020 13:35
Autor: Veronika Latková