Navigácia

Obsah

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Typ: ostatné
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 1v Nižnej.

Starosta Obce Nižná

Poslanci OcZ

Hlavná kontrolórka

Riaditeľ TS Nižná

 

P  O  Z V  Á  N  K  A

 

Podľa ustanovenia §-u 12 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň

 

30. augusta 2019 o 16.00 hod. (piatok)

do zasadačky Obecného úradu v Nižnej

 

s týmto programom:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zapisnice
 3. Schválenie návrhovej komisie a programu zasadnutia
 4. Zmena rozpočtu obce
 5. Interpelácie
 6. Petícia občanov
 7. Diskusia
 8. Program odpadového hospodárstva obce Nižná
 9. Komunitný plán sociálnych služieb obce Nižná
 10. Odmeny pre poslancov, predsedov komisií a členov komisií (poslancov a neposlancov) za I. polrok 2019
 11. Audítorská správa individuálnej účtovnej závierky obce Nižná za rok 2018
 12. Plnenie programového rozpočtu obce k 30.6.2019
 13. Záznamy hlavnej kontrolórky z kontrolnej činnosti
 14. Úprava výšky nájomného v nebytových priestorov obce Nižná
 15. Predaj a zámena obecného majetku na základe žiadostí občanov
 16. Predaj obecného majetku – starý obecný úrad a plaváreň
 17. Kontrola uznesení
 18. Plat starostu obce
 19. Žiadosti občanov a právnických osôb
 20. Rôzne
 21. Záver.

 

V Nižnej dňa 26.08.2019

 

Ing. Jaroslav Rosina

starosta obce

 

Pozn.:

Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa neuskutočnilo z dôvodu, že nebolo uznášaniaschopné.


Vytvorené: 26. 8. 2019
Posledná aktualizácia: 4. 9. 2019 16:34
Autor: Veronika Latková