Navigácia

Obsah

Pozvánka na VI. zasadnutie OcZ v roku 2019 - 29.10.2019

Typ: ostatné
Pozvánka na VI. zasadnutie OcZ v roku 2019 - 29.10.2019 1.

Starosta Obce Nižná

Poslanci OcZ

Hlavná kontrolórka

Riaditeľ TS Nižná

Riaditeľ ZŠ s MŠ Nižná

Riaditeľ ZUŠ Vendelína Habovštiaka Nižná

 

 

P  O  Z V  Á  N  K  A

 

Podľa ustanovenia § - u 12 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň

 

29. októbra 2019 o 16.00 hod. (utorok)

do zasadačky Obecného úradu v Nižnej

 

s týmto programom:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie návrhovej komisie a programu zasadnutia
 4. Odpovede na interpelácie
 5. Interpelácie
 6. Diskusia
 7. Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ Nižná a ZUŠ Vendelína Habovštiaka Nižná za školský rok 2018/2019
 8. Návrh VZN obce Nižná o dani z nehnuteľností na rok 2020, Návrh VZN obce Nižná o miestnych daniach na rok 2020 a Návrh VZN obce Nižná o poplatku za komunálny odpad na rok 2020
 9. Predaj a zámena obecného majetku
 10. Zmena rozpočtu obce
 11. Kontrola uznesení
 12. Plat starostu obce
 13. Žiadosti občanov a právnických osôb
 14. Rôzne
 15. Záver.

 

V Nižnej dňa 18.10.2019

 

 

Ing. Jaroslav Rosina

starosta obce


Vytvorené: 23. 10. 2019
Posledná aktualizácia: 23. 10. 2019 12:41
Autor: Veronika Latková