Navigácia

Obsah

Pozvánka na V. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Typ: ostatné
Pozvánka na V. zasadnutie Obecného zastupiteľstva 1v Nižnej.

P  O  Z V  Á  N  K  A

 

Podľa ustanovenia §-u 12 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň

 

27. augusta 2019 o 16.00 hod. (utorok)

do zasadačky Obecného úradu v Nižnej

 

s týmto programom:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zapisnice
 3. Schválenie návrhovej komisiea programu zasadnutia
 4. Interpelácie
 5. Petícia občanov
 6. Diskusia
 7. Program odpadového hospodárstva obce Nižná
 8. Komunitný plán sociálnych služieb obce Nižná
 9. Odmeny preposlancov, predsedov komisií a členov komisií (poslancov a neposlancov) za I.polrok 2019
 10. Audítorská správa individuálnej účtovnej závierky obce Nižná za rok 2018
 11. Zmena rozpočtu obce
 12. Plnenie programového rozpočtu obce k 30.6.2019
 13. Záznam hlavnej kontrolórky k hospodáreniu obce k 30.6.2019
 14. Úprava výšky nájomného v nebytových priestoroch obce Nižná
 15. Predaj a zámena obecného majetku na základe žiadostí občanov
 16. Predaj obecného majetku – starý obecný úrad a plaváreň
 17. Kontrola uznesení
 18. Plat starostu obce
 19. Žiadosti občanov a právnických osôb
 20. Rôzne
 21. Záver.

 

V Nižnej dňa 16.08.2019

 

Ing. Jaroslav Rosina

starosta obce

 

Pozn.:

Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa neuskutočnilo z dôvodu, že nebolo uznášaniaschopné.

 


Vytvorené: 21. 8. 2019
Posledná aktualizácia: 4. 9. 2019 16:34
Autor: Veronika Latková