Navigácia

Obsah

Pozvánka na IV. zasadnutie OcZ dňa 8. decembra 2020

Typ: ostatné
Pozvánka na III. zasadnutie OcZ - 8.9.2020 1v Nižnej.

Starosta obce Nižná

Poslanci OcZ

Hlavná kontrolórka

Riaditeľ TS Nižná

 

P  O  Z V  Á  N  K  A

 

 

Podľa ustanovenia § - u 12 zákona  č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  z v o l á v a m   z a s a d n u t i e  obecného zastupiteľstva na deň

 

08. decembra 2020 o 16.00 hod. (utorok)

do zasadačky Obecného úradu v Nižnej

 

s týmto programom:

 

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zapisnice
 3. Schválenie návrhovej komisie a programu zasadnutia
 4. Správy ZŠ s MŠ Nižná, ZUŠ Vendelína Habovštiaka Nižná o školskom roku 2019/2020
 5. VZN Obce Nižná o dani z nehnuteľností
 6. VZN Obce Nižná o miestnych daniach
 7. VZN Obce Nižná o poplatku za komunálny odpad
 8. Audítorská správa individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky obce Nižná za rok 2019
 9. Zmena rozpočtu obce
 10. Programový rozpočet obce Nižná na roky 2021-2023
 11. Stanovisko hlavnej kontrolórky ku rozpočtu obce Nižná na roky 2021-2023
 12. Záznamy hlavnej kontrolórky z kontrolnej činnosti
 13. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2021
 14. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra
 15. Odmeny preposlancov, predsedov komisií a členov komisií (poslancov a neposlancov)za III. a IV.štvrťrok 2020
 16. Kontrola uznesení
 17. Predaj, zámeny, prenájom obecného majetku a vysporiadanie pozemkov
 18. Žiadosti občanov a právnických osôb
 19. Odpovede na interpelácie
 20. Interpelácie
 21. Rôzne
 22. Diskusia
 23. Záver

 

V Nižnej dňa 27.11.2020

 

Ing. Jaroslav Rosina

starosta obce

 

 

 


Vytvorené: 2. 9. 2020
Posledná aktualizácia: 2. 12. 2020 13:45
Autor: Veronika Latková