Navigácia

Obsah

Pozvánka na III. zasadnutie OcZ - 8.9.2020

Typ: ostatné
Pozvánka na III. zasadnutie OcZ - 8.9.2020 1v Nižnej.

Starosta obce Nižná

Poslanci OcZ

Hlavná kontrolórka

Riaditeľ TS Nižná

 

P  O  Z V  Á  N  K  A

 

 

Podľa ustanovenia § - u 12 zákona  č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  z v o l á v a m   z a s a d n u t i e  obecného zastupiteľstva na deň

 

08. septembra 2020 o 16.00 hod. (utorok)

do zasadačky Obecného úradu v Nižnej

 

s týmto programom:

 

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zapisnice
 3. Schválenie návrhovej komisie  a programu zasadnutia
 4. Plnenie programového rozpočtu obce k 30.6.2020
 5. Záznam hlavnej kontrolórky k hospodáreniu obce k 30.6.2020
 6. Zmena rozpočtu obce
 7. Odmeny pre  poslancov, predsedov komisií a členov komisií (poslancov a neposlancov) za I. a II.štvrťrok 2020 
 8. Kontrola uznesení
 9. Odpovede na interpelácie
 10. Interpelácie
 11. Predaj, zámeny, prenájom obecného majetku a vysporiadanie pozemkov
 12. Žiadosti občanov a právnických osôb
 13. Rôzne
 14. Diskusia
 15. Záver

 

V Nižnej dňa 28.08.2020

 

Ing. Jaroslav Rosina

starosta obce

 

 

 


Vytvorené: 2. 9. 2020
Posledná aktualizácia: 2. 9. 2020 08:26
Autor: Veronika Latková