Navigácia

Obsah

Pozvánka na II. zasadnutie OcZ - 9.6.2020

Typ: ostatné
Pozvánka na II. zasadnutie OcZ - 9.6.2020 1v zasadačke OcÚ.

Starosta obce Nižná

Poslanci OcZ

Hlavná kontrolórka

Riaditeľ TS Nižná

Riaditeľ ZŠ s MŠ Nižná

Riaditeľ ZUŠ Nižná

DHZO Nižná (Ján Vasek, Matej Vasek)

 

P  O  Z V  Á  N  K  A

 

 

Podľa ustanovenia § - u 12 zákona  č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  z v o l á v a m   z a s a d n u t i e  obecného zastupiteľstva na deň

 

09. júna 2020 o 16.00 hod. (utorok)

do zasadačky Obecného úradu v Nižnej

 

s týmto programom:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie návrhovej komisie a programu zasadnutia
 4. Správa o činnosti DHZO Nižná
 5. Správa o hospodárení ZŠ s MŠ Nižná za rok 2019
 6. Správa o hospodárení ZUŠ Vendelína Habovštiaka Nižná za rok 2019
 7. VZN obce Nižná o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev na území obce Nižná  
 8. Záznam hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce a hospodáreniu obce za rok 2019
 9. Plnenie programového rozpočtu obce Nižná k 31.12.2019 a Monitorovacia správa programového rozpočtu za rok 2019
 10. Záverečný účet obce za rok 2019
 11. Záznamy hlavnej kontrolórky z kontrolnej činnosti
 12. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2020
 13. Zásady odmeňovania
 14. Kontrola uznesení
 15. Odpovede na interpelácie
 16. Interpelácie
 17. Žiadosti občanov a právnických osôb
 18. Rôzne
 19. Diskusia
 20. Záver.

 

V Nižnej dňa 29.05.2020

 

Ing. Jaroslav Rosina

starosta obce

 


Vytvorené: 3. 6. 2020
Posledná aktualizácia: 3. 6. 2020 11:30
Autor: Veronika Latková