Navigácia

Obsah

Objekt karanténneho zariadenia - Obec Nižná

Typ: ostatné
dOkresný úrad Žilina na základe vyhlásenia núdzového stavu podľa Čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády Slovenskej republiky

č. 77/2020 Z. z. na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie (ďalej len „nariadenie vlády č. 77/2020 Z. z.“) podľa § 16 ods. 4 písm. g) zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 179/2011 Z. z.“)

 

u r č u j e

 

ORGANIZÁCIU:

Názov: OMOSS spol. s.r.o.,

IČO: 36390151

DIČ: 2020129430

IČ DPH: SK 2020129430

Adresa organizácie: Osadská 679/15, 028 01 Trstená

 

ako subjekt hospodárskej mobilizácie podľa § 4 ods. 1 písm. d) druhého bodu zákona    č. 179/2011 Z. z. s účinnosťou dňom  nadobudnutia právoplatnosti a účinnosti tohto príkazu na účel zriadenia karanténneho zariadenia podľa § 2 ods. 4 nariadenia vlády č. 77/2020 Z. z.

Subjekt hospodárskej mobilizácie (ďalej len „určený subjekt“) zabezpečí vykonávanie opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. b) - „organizácia výroby a organizácia služieb“ - zákona č. 179/2011 Z. z.

V rámci vykonávania tohto opatrenia určený subjekt zabezpečí vo svojej prevádzke Hotel Arman***+, Nová Doba 1000, 027 43 Nižná ubytovanie a stravovanie fyzickým osobám, ktorým bola nariadená povinná karanténa, ako aj ďalšie podporné služby pre prevádzku karanténneho zariadenia.

Uhrádzanie výdavkov za vykonávanie opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. b) zákona č. 179/2011 Z. z.:

 

Určenému subjektu sa uhradia výdavky za vykonanie opatrenia hospodárskej mobilizácie nasledovne:

 

  • Konkrétnu úhradu oprávnených nákladov spojených s pobytom osôb, ktorým bola nariadená povinná karanténa, vykoná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 11 ods. 3 písm. a) a § 12 ods. 2 nariadenia vlády č. 77/2020 Z. z. po predložení faktúry odsúhlasenej zodpovednou osobou za riadenie a koordináciu činností v karanténnom zariadení a overení  okresným úradom v sídle kraja, pričom za oprávnené výdavky budú považované náklady na:
  1. stravovanie ubytovaných osôb vo výške 13 € za osobu/deň,
  2. mzdové náklady za zamestnancov, ktorým bola uložená povinnosť zotrvať v pracovnom pomere zamestnávateľa, pričom hrubá mesačná mzda zamestnanca bude určovaná  ako priemerná mzda vypočítaná za ostatné tri mesiace bez odmien a môže byť najviac do výšky priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca  hospodárstva Slovenskej republiky  za predchádzajúci kalendárny rok; za mzdové náklady sa považujú mzdy a odvedené odvody zamestnávateľa do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne zamestnanca. Za mesiac apríl 2020 si určený subjekt uplatní náhrady odo dňa nadobudnutia právoplatnosti a účinnosti tohto príkazu,
  3. prevádzkové náklady za dodávky médií (elektrina, plyn, vykurovanie, služby práčovne,   upratovanie) vypočítané ako priemerná hodnota troch rovnakých mesiacov  v predchádzajúcom roku. Za mesiac apríl 2020 si určený subjekt uplatní náhrady odo dňa nadobudnutia právoplatnosti a účinnosti tohto príkazu.

 

Určený subjekt predloží faktúru na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky  za predchádzajúci kalendárny mesiac cestou okresného úradu v sídle kraja do piateho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca, ktorý overí oprávnenosť výdavkov samostatne za poskytnutie stravovania a samostatne za mzdové a prevádzkové náklady. Na overenie oprávnenosti predloží určený subjekt priemerné mzdy zamestnancov za ostatné tri kalendárne mesiace a doklady o prevádzkových nákladoch ako súčasť vyúčtovacej faktúry.

Určený subjekt si uplatní požiadavky nevyhnutné na zabezpečenie hygienickej ochrany vlastných zamestnancov a na priestory karanténneho zariadenia, v ktorom budú ubytované osoby v počte  1 ochranné rúško a rukavice na zamestnanca na deň a 1liter dezinfekčného prostriedku na 50m2 priestoru u osoby zodpovednej za riadenie a koordináciu v karanténnom zariadení. Základnú dezinfekciu bude určený subjekt vykonávať len v spoločných priestoroch a priestoroch určených len pre personál. Komplexnú dezinfekciu všetkých priestorov vrátane izieb, v ktorých budú ubytované osoby určené do povinnej karantény, vykoná iný určený subjekt.

 

Tento príkaz nadobúda právoplatnosť a účinnosť dňom jeho doručenia.

 

O d ô v o d n e n i e

 

Pri vydaní tohto príkazu boli uplatnené ustanovenia právnych predpisov uvedené vo výrokovej časti tohto príkazu, pričom organizácia bola určená na vykonávanie opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. b) zákona č. 179/2011 Z. z. a nariadenia vlády č. 77/2020 Z. z. z dôvodu, že podľa dostupných informácií má organizácia k dispozícii požadované zdroje, ktoré sú dôvodom určenia organizácie ako určený subjekt, ktoré môžu byť použité na riešenie krízovej situácie pandémie koronavírusu COVID-19.

 

P o u č e n i e

 

Určený subjekt je podľa § 19 ods. 7 zákona č. 179/2011 Z. z. povinný vykonávať opatrenie hospodárskej mobilizácie uvedené v tomto príkaze v potrebnom rozsahu v dôsledku prijatých opatrení na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.

Na vykonávanie opatrenia hospodárskej mobilizácie sa určenému subjektu poskytnú materiálne prostriedky podľa príkazu okresného úradu na základe predložených požiadaviek. Náhrady za poskytnuté služby budú vykonané podľa § 6 ods. 11 zákona č. 179/2011 Z. z a v súlade s nariadením vlády č. 77/2020 Z. z. Tieto náhrady si určený subjekt uplatní na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.

Na zamestnancov určeného subjektu,  ktorí budú vykonávať prácu  na pracovnom mieste, ktoré je pracovným miestom v organizačnej štruktúre určeného subjektu v období krízovej situácie sa nevzťahuje pracovná povinnosť podľa § 19 ods. 2 a 3 zákona č. 179/2011 Z. z. a  § 12 ods. 2 nariadenia vlády č. 77/2020 Z. z. a zamestnanci určeného subjektu  potrební na vykonávanie určeného opatrenia sú povinní zotrvať v pracovnom pomere u zamestnávateľa bez nároku čerpania dovolenky počas vyhláseného núdzového stavu. Menný zoznam zamestnancov predloží určený subjekt okresnému úradu podľa trvalého bydliska zamestnanca.

Určenému subjektu sa nenariadi príkazom vecné plnenie, ak ide o hnuteľné vecné prostriedky, ktoré má určený subjekt podľa § 19 ods. 2 zákona č. 179/2011 Z. z. a v súlade s § 12 ods. 2 nariadenia vlády  č. 77/2020 Z. z. použiť na zabezpečenie úloh vyplývajúcich z tohto príkazu.

Náhradu škody vzniknutú v priamej súvislosti s vykonávaním opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa tohto príkazu si určený subjekt uplatní podľa § 28 a § 30 zákona č. 179/2011 Z. z.

Proti tomuto príkazu nie je prípustné odvolanie (§ 4 ods. 1 písm. d) druhý bod zákona č. 179/2011 Z. z.). Tento príkaz je preskúmateľný súdom podľa zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok, pričom podnet na jeho preskúmanie nemá odkladný účinok.

 

Dokument vo formáte PDF

 

                                                                                                              PhDr. Michal Lavrík

prednosta okresného úradu       

 

 


Príloha

Vytvorené: 15. 4. 2020
Posledná aktualizácia: 15. 4. 2020 11:19
Autor: Martin Žuffa