Navigácia

Obsah

Zápisnica z II. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nižnej v roku 2019

Typ: ostatné
Zápisnica z II. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nižnej v roku 2019 2konaného dňa 5. marca 2019 v zasadačke OcÚ.


Prítomní:

Ing. Jaroslav Rosina – starosta obce, JUDr. Jozef Šveda – prednosta OcÚ, Ing. Mária Kurcinová – hlavná kontrolórka obce, Jozef Žák – riaditeľ Technických služieb Nižná.

Poslanci: Ján Bolibruch, Rastislav Brčák, Mgr. Roman Kašuba, Agáta Ličková, Ing. Martin Lukaščík, Ján Mišík, Ing. Martin Nákačka, PaedDr. Stanislava Opátová, Jozef Virostko, Martin Žuffa.

Hostia:  Mgr. Ľubomír Ivan – riaditeľ ZŠ s MŠ Nižná, Andrej Brčák – predseda komisie športu, Pavol Habovštiak.

Obyvatelia Obce Nižná.

Poslanec Mgr. Marek Reguly vopred ohlásil svoju neúčasť.

 

K bodu č. 1 -  Otvorenie zasadnutia

Starosta obce Ing. Jaroslav Rosina otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva a konštatoval, že zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo zvolané v zmysle §-u 12 zákona SNR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov. Súčasne konštatoval, že z počtu 11 poslancov je prítomných 10, čo je nadpolovičná účasť. Vzhľadom na to vyhlásil zasadnutie obecného zastupiteľstva za uznášaniaschopné.

 

K bodu č. 2 - Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Starosta obce určil za overovateľov poslanca poslancov Jána Mišíka a Martina Žuffu, za zapisovateľku Veroniku Latkovú. Poslanci nepredložili iný návrh.

 

K bodu č. 3 - Schválenie návrhovej komisie a programu zasadnutia 

Starosta obce nominoval do návrhovej komisie poslancov Jána Bolibrucha a Jozefa Virostka. Poslanci nepredložili iný návrh.

Hlasovanie:   prítomní: 10.

Za 10:    J. Bolibruch, R. Brčák, Mgr. R. Kašuba, A. Ličková, Ing. M. Lukaščík, J. Mišík, Ing. M. Nákačka, PaedDr. S. Opátová, J. Virostko, M. Žuffa.

             proti: 0                        zdržal sa: 0.

 

Úplné znenie zápisnice na tomto mieste.


Príloha

Vytvorené: 5. 4. 2019
Posledná aktualizácia: 6. 4. 2019 14:29
Autor: Veronika Latková