Navigácia

Obsah

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE NIŽNÁ, ZMENY A DOPLNKY č.1, návrh - prerokovanie

Typ: ostatné
dObec Nižná ako príslušný orgán územného plánovania týmto začína prerokovanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán obce Nižná, Zmeny a doplnky č.1“

v zmysle   §-u 22 a §-u 31  zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení (stavebný zákon). S návrhom Územného plánu obce Nižná, Zmeny a doplnky č.1 sa môžete oboznámiť na úradnej tabuli obce Nižná, umiestnenej pred budovou Obecného úradu v Nižnej, na Obecnom úrade v Nižnej v úradných hodinách obecného úradu a na webovej stránke obce www.nizna.sk.

Prerokovanie návrhu Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Nižná s dotknutými orgánmi, dotknutými obcami a dotknutými právnickými osobami sa uskutoční dňa

1. augusta 2019 (štvrtok) o 10.30 hod. na Obecnom úrade v Nižnej, Nová doba 506, 1. posch.

Svoje stanovisko a pripomienky k návrhu Územného plánu obce Nižná, Zmeny a doplnky č.1 môžete oznámiť do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia o prerokovaní. Ak sa nevyjadríte v určenej lehote, podľa §-u 22, ods.5, zák. č.50/1976 Zb. v platnom znení sa predpokladá, že k návrhu územnoplánovacej dokumentácie nemáte pripomienky.                                                                                                                                                       

Oznam v PDF forme - TU -

 

 

                                                                                                 Ing. Jaroslav  R o s i n a 

                                                                                               starosta obce


Prílohy

Vytvorené: 15. 7. 2019
Posledná aktualizácia: 15. 7. 2019 11:12
Autor: Martin Žuffa