Navigácia

Obsah

Pozvánka na IV. zasadnutie OcZ v Nižnej

Typ: ostatné
Pozvánka na IV. zasadnutie OcZ v Nižnej 1v roku 2019

Starosta Obce Nižná

Poslanci OcZ

Hlavná kontrolórka

Riaditeľ TS Nižná

Riaditeľ ZŠ s MŠ Nižná + Riaditeľ ZUŠ Vendelína Habovštiaka Nižná

DHZO Nižná (Ján Vasek, Matej Vasek)

 

 

P  O  Z V  Á  N  K  A

 

Podľa ustanovenia § - u 12 zákona  č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  z v o l á v a m   z a s a d n u t i e  obecného zastupiteľstva na deň

 

04. júna 2019 o 16.00 hod. (utorok)

do zasadačky Obecného úradu v Nižnej

 

s týmto programom:

 1. Otvorenie 
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zapisnice
 3. Schválenie návrhovej komisie  a programu zasadnutia
 4. VZN obce Nižná o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nižná
 5. Správa o činnosti DHZO Nižná
 6. Záverečný účet obce za rok 2018 a záznam hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce za rok 2018
 7. Plnenie programového rozpočtu obce Nižná k 31.12.2018, Monitorovacia správa programového rozpočtu za rok 2018 a záznam hlavnej kontrolórky k hospodáreniu obce za rok 2018
 8. Zmena rozpočtu obce
 9. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2019
 10. Plat starostu obce
 11. Predaj a zámena obecného majetku
 12. Výstavba športovej haly
 13. Poplatky za prenájom priestorov Domu kultúry v Nižnej
 14. Kontrola uznesení
 15. Interpelácie
 16. Žiadosti občanov a právnických osôb
 17. Rôzne
 18. Diskusia
 19. Záver.

 

V Nižnej dňa 24.05.2019

 

Ing. Jaroslav Rosina

starosta obce


Vytvorené: 27. 5. 2019
Posledná aktualizácia: 27. 5. 2019 13:24
Autor: Veronika Latková