Navigácia

Obsah

Pozvánka na III. zasadnutie OcZ v roku 2019 - 7. mája 2019

Typ: ostatné
Pozvánka na zasadnutie OcZ v Nižnej - 7. mája 2019 1o 16.00 hod. (utorok)

Starosta Obce Nižná

Poslanci OcZ

Hlavná kontrolórka

Riaditeľ TS Nižná

Riaditeľ ZŠ s MŠ Nižná

Riaditeľ ZUŠ Vendelína Habovštiaka Nižná

 

 

P  O  Z V  Á  N  K  A

 

Podľa ustanovenia § - u 12 zákona  č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  z v o l á v a m   z a s a d n u t i e  obecného zastupiteľstva na deň

 

07. mája 2019 o 16.00 hod. (utorok)

do zasadačky Obecného úradu v Nižnej

 

s týmto programom:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie návrhovej komisiea programu zasadnutia
 4. Správa o hospodárení ZŠ s MŠ v Nižnej za rok 2018
 5. Správa ohospodárení ZUŠ Vendelína Habovštiaka v Nižnej za rok 2018
 6. Správa o hospodárení TS Nižná za rok 2018
 7. Zmena rozpočtu obce
 8. Záznamy hlavnej kontrolórky z kontrolnej činnosti
 9. Plat starostu obce
 10. Predaj obecného majetku
 11. Program rozvoja obce Nižná
 12. Kontrola uznesení
 13. Interpelácie
 14. Žiadosti občanov a právnických osôb
 15. Rôzne
 16. Diskusia
 17. Záver.

 

V Nižnej dňa 26.04.2019

 

 

Ing. Jaroslav Rosina

starosta obce

 


Vytvorené: 3. 5. 2019
Posledná aktualizácia: 3. 5. 2019 07:07
Autor: Veronika Latková