Navigácia

Obsah

Nariadenie zabezpečiť deratizáciu na území obce Nižná

Typ: ostatné
Nariadenie zabezpečiť deratizáciu na území obce Nižná 1pre fyzické osoby.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne (ďalej len správny orgán) ako orgán príslušný podľa § 3 ods. 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zák. č. 355/2007 Z. z.) v záujme predchádzania vzniku a šírenia prenosných ochorení podľa § 6 ods. 3 písm. e) v spojení s § 12 ods. 2 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. a § 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) nariaďuje toto

o p a t r e n i e

zabezpečiť celoplošnú reguláciu živočíšnych škodcov (deratizáciu) na území miest: Dolný Kubín, Námestovo, Nižná, Tvrdošín a Trstená
v termíne od 15. 09. 2019 do 20. 10. 2019 takto:

3. Fyzické osoby – v priestoroch rodinných domov, bytových domov a na pozemkoch, ktoré majú vo vlastníctve alebo v užívaní a v objektoch využívaných na chov hospodárskych zvierat, prostredníctvom subjektov oprávnených na profesionálne vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov, alebo svojpomocne dostupnými prípravkami, ktoré sú určené a schválené na predmetný účel. Potvrdenie o profesionálnom vykonaní deratizácie, alebo pokladničný blok o kúpe prípravku, ktorý bol na predmetný účel použitý, uchovať po dobu 3 mesiacov pre účely prípadnej kontroly splnenia nariadeného opatrenia.

 

Celé znenie rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotnícva so síldom v Dolnom Kubíne sa na nachádza kliknutím na link.


Príloha

Vytvorené: 10. 10. 2019
Posledná aktualizácia: 10. 10. 2019 10:35
Autor: Veronika Latková